Drah auta vedou vc ech k leasingu. Privtn zkaznk je ohroen druh

0
72

Podit si nov auto za vlastn spory je pro vtinu ech stle tou prvn monost. Podle nejnovjho przkumu spolenosti EY preferuje tuto monost 61 procent dotzanch. Tmto zpsobem je cel tetina domcnost pipravena uvolnit do 500 tisc korun, piem z poloviny jde hlavn o ty, kter maj hrub msn pjem od 50 tisc korun ve.

Pokud by museli vyut cizch zdroj, za nejschdnj povauj ei pjku od rodiny i ptel. O njak form financovn od banky i leasingov spolenosti by uvaovalo jen 8 procent lid, ale 31 procent pipout kombinaci obou pstup. Przkumu Automotive Retail Survey se letos zastnilo v esku 514 respondent ve vku od 20 do 75 let, kte jsou driteli idiskho prkazu.

Z vlastnch zdroj jsou financovny pevn levnj vozy, jin formy financovn jsou vyuvny vce u tch drach. Ale v posledn dob rostou ceny vech aut a na tch levnch se to projevuje citelnji. Nedvno napklad oznmila plon zdraen svch voz znaka koda. Ale kdy elektrick Enyaq zdra o 60 000 K na 1 239 900 K, je to nco jinho, ne kdy zdra teba Kamiq o 52 000 K na 479 900 K.

Zjem poroste

e se nzor ech na financovn zmn, se domnv teba Vratislav Strail, jednatel Volkswagen Financial Services: V posledn dob nkte ei vyuvali k nkupu voz hotovost, kterou mli dky rstu spor z doby pandemie. Dlouhodobm trendem je ale spe rst zjmu o finann produkty uren k financovn automobil. Oekvme, e s rstem cen automobil poroste jet vce zjem zejmna o operativn leasing neboli pronjem vozu. Jeho vhodou je, e nen nutn dn vstupn investice. Msn spltka operativnho leasingu zahrnuje vechny nklady vetn kompletnho pojitn, a umouje tak zkaznkm mt vdaje dlouhodob pod kontrolou. Zjem o operativn leasing dlouhodob roste zejmna mezi mladmi echy, pro kter ji nen prioritou vozidlo vlastnit, ale uvat, a chtj mt monost ho pravideln mnit za nov, podle toho, jak se mn jejich ivotn situace a poteby.

Klov je pro zkaznky prv ve spltky. Podle przkumu EY sice 35 % eskch idi tvrd, e by je k vyuit operativnho leasingu nepesvdilo vbec nic, ale pro 37 % by to byla prv ni msn spltka. Dleit (pro 31 %) je tak spravedliv cena v ppad monosti vkupu auta nebo zruka dodn novho vozu po skonen doby njmu bez ekn (18 %).

Rst zjmu vid napklad i dal leasingov spolenost Arval. Vrazn nrst zjmu o operativn leasing byl patrn po cel losk rok, rst byl celkov o 8,5 % oproti roku 2021. Jedn se o jeden z nejvych rst za posledn roky, k generln editel Ale Polk. I kvli zdraen vozidel potme s dalm navenm rstu. Nrst ceny novho vozu toti v operativnm leasingu nem pln vliv kvli zvyujc se zstatkov hodnot vozidla, kterou tak upravujeme. To znamen, e zven ceny vozidel m v operativnm leasingu vrazn men vliv na celkov nklad.

Pijde zmna s elektromobilitou?

Operativn leasing pouvaj zatm hlavn firmy. Zmruje toti cenov vkyvy, protoe je zaloen na pedplacench slubch. Pokud m firma vozy v majetku, pravideln se pouze odepisuj a pojiuj, vechny ostatn nklady, kter jsou v ase stle vy, pichzej nepedvdateln. Pokud klient vyuv operativn leasing, tak tomuto problmu pedejde.

Zmna v uvaovn privtnch zkaznk i firem, kter tento produkt dosud nevyuvaj, by mohla pijt s elektromobilitou, mysl si Martin Brix, generln editel LeasePlan R: Zven zjmu o operativn leasing pedpokldme tak v souvislosti s nstupem elektromobility. Vzhledem k cenm elektrickch vozidel bude pro velkou st zkaznk prv operativn leasing optimln volbou, protoe ve spltkch uhrad pouze amortizaci vozu odpovdajc dlce pronjmu. Leasingov spolenosti jim jsou schopny zajistit i doprovodn sluby, napklad instalaci wallbox nebo nabjec kartu, kter sdruuje vce poskytovatel vetn roamingovch partner v zahrani.

Privtn zkaznk je ohroen druh, trh thnou firmy

Privtn zkaznk zan bt v autosalonech ohroenm druhem. m dl vc lid v nejist ekonomick situaci nkup novho auta odkld. U firemnch klient vak zatm pokles nen patrn.

Pomr firemnch vs. privtnch zkaznk byl v esk republice dlouhodob zhruba 3:1. Firemnm zkaznkem je ovem ve statistice kad, kdo nakupuje na IO. Bez ohledu na to, jestli jde o firmu, kter poizuje sto aut, nebo emeslnka i zubae s jednm vozem. V poslednch mscch je ovem znt trend, e ryze privtnch zkaznk ubv.

Podobn signly pichzej i z Nmecka. Podle serveru Automobilwoche stle vce kupujcch ru sv objednvky automobil. Korona krizi vystdala krize na Ukrajin. A ta bude pravdpodobn jet drastitj kvli recesi, kterou vyvolala, ekl loni na podzim nmeckmu mdiu Stefan Reindl, f Institutu automobilovho prmyslu (IfA).

Jde ale pedevm o bytek novch zkaznk. Pokud u auto nkdo objednan m, tak vtinou objednvku kvli ekonomick situaci neru. Spe zkaznci pros, aby dealei dodn vozu urychlili. Na to ovem maj u automobilek jen minimln vliv. U soukromch zkaznk prodejci vnmaj pesun k znovnm ojetm vozm. U nkterch firem pak snahu etit v tom, e si objednvaj vozy ni tdy nebo niho stupn vbavy, ne byly dosud zvykl.

Firmy stle vce thnou prodeje. Profituj z toho i leasingov spolenosti. Dvod je jednoduch podniky se bez aut prost neobejdou. Na problmy ve vrob automobil, kter vedou k delm dodacm lhtm, reaguj rznmi zpsoby. Obecn plat, e pozen vozidel nechtj odkldat. Uvdomuj si, e vzhledem ke zvyovn zkladnch cen jednotlivch model je lep objednat potebn vozy nyn a neekat na dal vvoj.

Automobilky ped sebou val velk mnostv nevyzench objednvek, ovem dal jim nepitkaj. Tak se sna problm co nejvc oddlit a rozprostt produkci na co nejdle. Zstupci vroby jsou tak ve pi s manaery prodej, ti toti kvli obmu rstu nklad dokonce asto radji zru star objednvky na levn auta objednan za star ceny a tla na tovrnu, aby zrychlila. Fabrikm se ovem navyovat tempo vroby nechce, protoe tu, e a petlak objednvek odbav, nebudou mt pro koho vyrbt. Konkrtn u kodovky se tak na nkter modely v uritch specifikacch ek 14 msc. Mnostv nevyzench objednvek za esk trh podle fa eskho zastoupen znaky Jiho Malka peshlo zatkem nora 60 tisc voz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno