EU chyst zvit hmotnost auta na osobkov idik. M to elektrick hek

0
25

O zmnch vyplvajcch z nov smrnice Evropsk unie jsme vs u informovali. Soust zmn m bt tak zven maximln povolen hmotnosti pro idik skupiny B z 3500 kilogram na 4250 kilogram. Zn to jako fajn npad, kter by vyeil problmy se sprvnou skupinou idiku pro milovnky karavan nebo teba ty, kte as od asu vyuij velk pvs. Ale jak u to tak u nkterch nvrh EU bv, m i tento mal hek.

Zven hmotnostnho limitu je toti dle nvrhu ureno jen pro vozidla s alternativnm pohonem. Zkladnm dvodem pro to je fakt, e elektromobily jsou oproti vozidlm se spalovacmi motory vrazn t잚. Limit 3,5 tuny by pro n mohl bt problm. Krom toho komise EU, kter m nvrh na svdom, tvrd, e nkter lensk stty se proti zven hmotnostnho limity pro vechna auta ohradily. Hlavn z dvodu, e by se tak zvilo riziko nehod, a tedy i negativn dopady na bezpenost provozu.

Nov pravidlo by tedy napklad fanoukm dovolench v karavanu nijak zvl᚝ nepomohlo. V prv ad je prostm faktem, e ada lid sv karavany a pvsy tah za vozidly se spalovacmi motory. A asto ne tmi nejnovjmi. A v druh je poteba si uvdomit, e elektrick auta, na kter novinka cl, maj monosti tanho hmotnostn asto velmi omezen. Nkter elektrick auta tan vbec nemaj schvlen.

Problematiku dlouhodob sleduje tak Asociace kempovn a karavaningu, kter upozornila: Monost zaslat pipomnku je pak dna pravidly celho procesu legislativn zmny a nyn se ji jedn o celkov tet kolo celho procesu. Posledn, kdy me veejnost vyjdit svj nzor a karavanistick asociace z cel Evropy se sna povzbudit sv leny k zasln pipomnek. Jasnch poadavk na zven hmotnosti se v minulch dvou kolech selo hodn, ale z pedloenho nvrhu komise se zd, e nebyly vbec vzaty do vahy. Znan st karavanist tak ji na dal zasln pipomnek rezignovala.

K nvrhu komise se me vyjdit kad. A do 31. kvtna pijm komise jakkoliv nzory a pipomnky zde. Evropsk komise vechny obdren pipomnky zanalyzuje, vytvo shrnut a pedlo ho Evropskmu parlamentu a Rad k legislativn diskusi. Obdren pipomnky budou zveejnny na tchto internetovch strnkch, a proto mus bt v souladu s pravidly pro zptnou vazbu, popsala komise na svm webu.

A prvn pipomnky z cel Evropy u se tam zanaj objevovat. Jeden z pispvovatel souhlas s tm, e limit 3,5 tuny je prv kvli karavanm poteba zvit. Zrove zdrazuje, e omezit jej pouze pro auta s alternativnmi hmotnostmi je hloupost, protoe pozen novch karavan nebo aut pro jejich odtah by bylo zbytenou investic. Navc dost vysokou.

Dal komentujc m velmi podobn nzor, kdy k, e stle jet neexistuj cenov dostaten dostupn auta s alternativnm pohonem. A vzhledem k tomu, e karavany asto jezd po mstech, kde nen dostaten dobjec infrastruktura, bude trvat jet hodn dlouho, ne by ml nvrh komise njak reln pozitivn dopady.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno