idii, pozor, kolci vyraz v pondl do ulic. S prvkem cestu natrnujte

0
40

Przdniny jsou u konce a stejn jako kad rok touto dobou se do ulic vydaj destky tisc dt. Z pohledu idi je nutn si uvdomit, e po dvou mscch volna nejsou tak zvykl na pohyb v provozu a asto jsou velmi roztkan. Proto je nezbytn dvat opravdu velk pozor a myslet ideln i za n.

Je jedno, jestli jde do koly mal prvek nebo odrostl puberk. Jedno maj spolen, a to je nepozornost. Vhodou malch dt je fakt, e vtinou s sebou maj rodie, kter na jejich pozornost dohldne.

U starch kolk je ale poteba potat se sluchtky na uch, mobily v rukou a kamardy kolem. Provoz a bezpenost pak pro n rozhodn nejsou na prvnm mst. U malch dt odbornci doporuuj, aby si s nimi rodie cestu do koly natrnovali a pokusili se jim vysvtlit, jak se na ulicch pohybovat a na co si dt pozor.

Pedtm ne se dt samo vyd na cestu do koly, mlo by si ji nejprve nacviit s nkm z dosplch. Rodie musej dtti vybrat nejbezpenj cestu a tu prochzet tak dlouho, a si ji osvoj. Nacvite chovn na ulici. Vysvtlete, jak, kde a pro jsou semafory, na co dt pozor, upozornte, kde jsou pechody, monost vjezd vozidel a dal nebezpe, rad Besip.

Dti si vdy musej uvdomit, a rodie by jim to mli pipomenout, e jsou astnky silninho provozu. Je nutn na sebe dvat pozor a dodrovat zsady a pravidla silninho provozu, pipomn editel Tmu silnin bezpenosti Jan Polk. Mezi nejastj zpsoby dopravy do kol pat odvoz autem s rodii a cesta pky. U nkterch kol je snaha zajistit takzvan koln ulice, kter se i u ns vnuje projekt Pky mstem. V hlavn ulici ped kolou v rannch hodinch nevznik nebezpen shluk pijdjcch a rychle odjdjcch vozidel. Dti i rodie tak poznvaj, jak bezpen se d do koly dostat pky nebo hromadnou dopravou, upozoruje Markta Novotn z projektu Marktina dopravn vchova.

Pi pechzen vozovky, i na pechodu zenm svtelnou signalizac, je nutn, aby se kolk vdy rozhldl. Nejprve doleva, pak doprava a znovu doleva. Me projdt sanitka nebo hasisk vz, kter jede k zsahu a m pednost. Me vak jet i idi, kter se rozhodne jet rychle na posledn chvli msto projet. To je pro dti velk riziko, varuje Jan Polk a pokrauje: Dti asto zmatkuj, kdy vstoup na pechod pi zelen a bhem pechzen se rozsvt erven. Rodie by mli dtem pipomenout, e vdy musej dokonit pechzen, i kdyby vstoupily na zelenou a udlaly teba jen dva kroky.

Na pechodu by se pak mly dret u prav strany, aby se nesrazily nebo nestrkaly s chodci v opanm smru. Dti by mly bt pro ostatn astnky silninho provozu vdy dobe viditeln. koln aktovky by mly bt vybaven bu naitmi reflexnmi prvky, nebo je nutn je na branu dodat. Tak obleen by mlo bt doplnno reflexnmi prvky.

idii si riziko uvdomuj

Vzhledem k velkmu potu bezpenostnch akc, kter provzej zatek kolnho roku, je kadoron v z poet dopravnch nehod s ast dt do 14 let v porovnn s ostatnmi msci v roce ni. Napklad loni v z bylo o 61 nehod mn ne v ervnu tho roku. Vtina idi si zven riziko stetu s dttem u kol, na autobusovch i tramvajovch zastvkch nebo na sdlitch uvdomuje. Motorist by ale v tchto mstech mli bt obezetn i po zbytek roku.

Nebezpe

Nejvt riziko je v rannch hodinch, kdy dti pichzej do kol a v jejich okol se po dvoumsn pauze opt potkvaj se spoluky. Pi dovdn a pouchovn me dt nenadle vstoupit do vozovky. idii by proto mli sledovat nejen provoz na silnici ped sebou, ale tak dn na chodncch. Je nutn si uvdomit, e dti prost chybuj a jen vasn a sprvn reakce idie me zmrnit nsledky takov chyby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno