Jzda se pinavm autem me stt idik. Blto na silnici hlaste policii

0
78

Po snhov bece by si motorist mohli myslet, e maj od pinavch aut pokoj, ale opak je pravdou. ekaj ns jarn plskanice a na silnicch se objevuje blto z pol a ze stroj, kter na n jezd pracovat. Kdy se tento nnos blta potk s detm, me se z auta snadno stt pojzdn pinav krabice. A to je z pohledu zkona problm. Ten toti k, jak konkrtn sti auta musej bt ped jzdou oitny.

iteln registran znaka je zklad

V prv ad je naprosto bez debat to, e motorista mus udrovat istou registran znaku. Jakkoliv sta projet kolem stavby nebo po poln cest k chat, znaku je nezbytn udrovat v takov istot, aby byla bez problmu iteln.

Zkon o provozu na pozemnch komunikacch, konkrtn paragraf 125 k, e idi nesm na silnici s autem jeho tabulka registran znaky je zakryta, neiteln nebo upravena anebo umstna tak, e je znemonna nebo podstatn ztena jej itelnost. Pokud by si takto pinav znaky vimla policie, me se idi dokat pokuty a 10 tisc korun a zkazu zen a na rok. A navc jde o pestupek, kter nen mon eit na mst. Ve tedy bude projednno ve sprvnm zen.

Blto a na stee

A nejde jen o registran znaku. Zkon tak k, e na silnici nesm auto, na nm jsou neistoty, nmraza nebo snh, kter zabrauj vhledu z msta idie vped, vzad a do stran. To se nejastji zmiuje v ppad aut zapadanch snhem, ale plat to i pro pnu. Ne tedy idi vyjede na silnici, mus mt oitna okna tak, aby ml sprvn vhled z vozu.

Zmnit je vak poteba tak paragraf 23 Zkona o provozu na pozemnch komunikacch, kter k, e auto nesm mt zakryt, tedy ani pekryt pnou osvtlen a odrazky, registran znaky a rozpoznvac znaky sttu nebo vyznaen nejvy povolen rychlosti. Zrove paragraf upozoruje, e pedtm, ne vozidlo vjede na pozemn komunikaci, mus bt oitno tak, aby ji nezneiovalo. Pokud to tedy shrneme, ped jzdou je poteba oistit okna, svtlomety, registran znaky a za ns pidme ideln i zptn zrctka. Pokud by navc z auta padala pna na silnici, me se takov proheek dostat do sprvnho zen, kde je mon vystavit pokutu a do 300 tisc korun. Nehled na to, e ten, kdo silnici zapin, je tak povinen si ve po sob uklidit.

Nejde jen o ist auta

Je poteba si uvdomit, e nnos blta na silnici nen jen o istot, ale tak o bezpenosti. Sta, aby se objevil v zatce a k nehod je jen kousek. Jakkoliv jde na prvn pohled o chybu toho, kdo silnici upinil, realita me bt jin, protoe idi m pedvdat. Pokud u k nehod dojde, je na policii, aby zjistila, jak moc za ni me nepizpsoben idie nebo chyba napklad zemdlce.

V kadm ppad vak k takov nehod volejte policii. Policie R v rmci ohledn msta nehody posoud, zdali idi mohl pedvdat zvadu ve sjzdnosti a pokud ano, vc e jako pestupek nepizpsoben rychlosti vozidla pedpokldanmu stavebnmu a dopravn technickmu stavu pozemn komunikace, jej kategorii a td, povtrnostnm podmnkm a jinm okolnostem, kter je mono pedvdat. Nebo vyhodnot situaci tak, e idi nemohl pedvdat komunikan zvadu a idie z pestupku vinit nebude. Pvodce komunikan zvady, nebo zvady ve sjzdnosti zjiuje vdy, popsala pro iDNES.cz vrchn komisaka policejnho prezidia Hana Rubov.

pinavou silnici tak mete policii nahlsit s tm, e msto me bt nebezpen. Policist se pak u majitele silnice postaraj o npravu. Ovem zjistit majitele doten komunikace me bt problm. Nkter vlastn stt, jin kraje i obce. A i kdy bude zjednna nprava, postih pijde jen tko. To by toti policist museli chytit stavebn nebo zemdlsk stroj pmo pi inu. Pokud u rozjeenho blta na silnici nen napklad probhajc stavba, jde to jen tko.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno