Namsto spor dal dotace na elektroauta. Nmeck plny bud rozpaky

A potebuj dotace lid, kte si kupuj Teslu, Mercedes nebo BMW? Pedevm to vechno bude pro nmeck err velmi drah.

V uplynulch tdnech se spekulovalo o tom, e vysok dotace na nkup elektromobilu v Nmecku s letonm rokem skon.

Podle informac denku Handelsblatt ovem plnuje ministerstvo dopravy naopak prodlouen a vrazn zven pspvku na nkup ist elektronickch automobil a do roku 2027. U vozidel s cenou do 40 000 eur se m sttn bonus zvit z 6 000 a na 10 800 eur, uvd denk. Zvila by se tak hranice nkupn ceny auta, na kterou me bt bonus uplatovn, a to a do ve 60 000 eur. Spolkov ministr dopravy Volker Wissing ovem na Twitteru zdraznil, e se jedn pouze o monosti.

vahy se ovem nesetkvaj se veobecnm nadenm. Nejsrozumitelnji je formuloval magazn Focus, kter napsal: Snahy o zven dotac bud jist podezen. Technologie pohonu, kterou vtina automobilek neustle prezentuje jako vrazn lep ne spalovac motor, zejm nakonec tak lep nen. Koneckonc dn technologie, kter je sama o sob pesvdiv, nebude pravdpodobn potebovat ani cent dotac. Pokud vak VW, BMW nebo Mercedes nemaj dvru v atraktivitu svch elektromobil, pak jim nezbv ne vyslat jasn signl do Wolfsburgu, Mnichova nebo Stuttgartu: Pak vyrobte jet lep elektromobily. Nebo to konen eknte jasn a bez obalu: ist elektrick zamen je nereln. Ve Francii se s tmto nzorem ji pracuje mnohem otevenji.

Nmeck vldn koalice si stanovila cl 15 milion elektromobil na silnicch do roku 2030. To by vyadovalo registrac piblin 1,8 milionu novch elektromobil ron. Loni bylo ovem z celkovch 2,62 milionu novch osobnch automobil jen 356 tisc elektrickch. V posledn dob se nrst registrac elektromobil snil a jejich podl na trhu v souasn dob ji neroste.

Focus u nevid dn dvody pro dotace elektromobil, naopak pouze argumenty proti. Podle nj ji nen nutn je umle protlaovat, elektromobil se ji dvno etabloval, mnoho model m dlouh dodac lhty. Mnoz vrobci vetn Tesly dokonce prudce zvili ceny svch elektromobil. Pokraovat v dotovn automobilek je nyn v rozporu s vekerou ekonomickou logikou. Souasn stagnace podlu na trhu s elektrickou energi navc neodr souasn nkupn chovn Nmc, ale spe chovn ped rokem v dsledku dlouhch dodacch lht. V dlouhodobm horizontu i kvli vysokm cenm pohonnch hmot se podl elektromobil na trhu opt vrazn zv. Pevn cl, jako je poadavek 15 milion takovch vozidel, povede pouze ke slepmu aktivismu, tvrd.

Dotace rovn kod daovm pjmm: Zatmco idii benzinovch a naftovch voz mus platit stle vy ceny benzinu (velkou st z toho tvo dan), elektrick auta jsou od dan osvobozena. Kadm dnem, kdy se nkolikatunov elektrick SUV t tmto privilegim, stt pichz o daov pjmy. Namsto dalch a dalch privilegi by ji dvno bylo vhodn zdanit idie elektromobil, u jen proto, aby se mohli podlet na roziovn dobjec infrastruktury, k Focus.

Dotace jsou navc sociln nespravedliv: privilegia zvhoduj ty, kte je nepotebuj. Studie Deutsche Bank z loskho roku zjistila, e kupujc elektromobil jsou asto dobe situovan. Banka tak spotala, e jedno elektrick auto, kter je ekvivalentem VW Golf, vyjde za dobu ivotnosti sttn pokladnu na 20 tisc eur (pijde o dan, kter za nj nevybere).

eenm dajn nen ani rotovn, co je jednou z monost, o kterm podle Handelsblattu ministerstvo dopravy uvauje. To by bylo pravm opakem udriteln politiky. Pomohlo by to hlavn vrobcm automobil, ale pokodilo daov poplatnky. A z celkovho pohledu by to dokonce pokodilo ivotn prosted. Protoe kad vozidlo, kter skon v drtii ped koncem sv prmrn ivotnosti v Nmecku je to 18 let a je nahrazeno novm elektrickm SUV, by mohlo bt msto toho pohnno syntetickm, klimaticky neutrlnm palivem nebo alespo palivem s nzkm obsahem CO2, a bylo by tak vrazn etrnj k ivotnmu prosted ne jakkoli elektromobil. Nmecko vak tak brzd klimatick paliva, protoe nechce ohrozit sv cle v oblasti elektiny, uzavr Focus.

Podle koalin smlouvy nmeck vldy by vechny dotace na nkup mly vypret v roce 2025. V koalin smlouv je tak dohodnuto, e do t doby m dotace prbn klesat, pe Handelsblatt.

Wissingv nvrh m podle veho jet dal dvod: Nmecku se neda sniovat emise CO2 tak, jak si pedstavovalo a plnovalo. A pedevm ty z dopravy stoupaj, namsto toho, aby klesaly.

Navzdory pandemii loni dopravn sektor minul sv klimatick cle o ti miliony tun CO2 a jen letos mus uetit dalch est milion tun. Provoz vak rok od roku roste a s nm rostou i emise. Sm Wissing zdrazuje, e chce mobilitu umonit, nikoli zakzat, a douf, e jeho kolega, ministr pro ochranu klimatu Habeck, to pochop.

Zkon o ochran klimatu schvlen nmeckm parlamentem v roce 2019 prav, e pokud nkter ze sektor hospodstv nesplnil emisn cle za uplynul rok, mus odpovdn ministr do ty msc navrhnout pslun opaten. Ta pitom nesm bt pouze formln i doasn, navc mus vykzat okamit efekt. Vhodnost nvrh zkoum nkolik nezvislch stav, vysvtluje Aktuln.cz.

Wissing navrhl 53 dalch opaten, vetn nkladnch specilnch zrychlench odpis pro e-mobily a tak financovn vzkumnch program pro klimaticky neutrln ltn nebo digitalizaci eleznic a rozen eleznin a mstn dopravy. A pesto podle odbornk zstane klimatick propast vt ne v ktermkoli jinm odvtv. Navc je to pern drah: letos plnuje Nmecko do elektromobility nasypat 5,9 miliardy eur. Kdyby se nov npad dokal realizace, vyly by dotace na bateriovou mobilitu zemi v ptch pti letech na 73 miliard eur.

Podle odbornk by mnohamiliardov daov dotace na nkup elektromobil pomohla uetit v nejlepm ppad tyi miliony tun ron. Pro srovnn: omezen rychlosti by uspoilo dva miliony tun. Omezen rychlosti na 100, 80 a 30 kilometr za hodinu na dlnicch, venkovskch silnicch a ve mstech maj vt inek ne nkupn prmie a nestoj tm nic, ekla pro Handelsblatt Brmsk sentorka pro dopravu za zelen Maike Schaeferov.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts