Nov otzky pro autokolky se zamuj na ty, kter nechrn auto

Ministerstvo dopravy ve spoluprci s asociac autokol pedstavuje nov sady otzek se tvrtletnm odstupem. Opt jsou sezonn zamen, tentokrt jsou hlavnmi hrdiny chodci, cyklist a motorki. Po lednov vrce pichz dal, kter zachycuje nov tmata a klade draz na zsady defenzivn jzdy pedvdat, odhadovat a analyzovat rizika v provozu. Napklad kolka, kter me vybhnout zpoza autobusu na zastvce.

V pedchoz sad otzek byly novinkou animace, nyn pibvaj videa natoen v relnm provozu, u kterch m k posuzovat rzn situace a rzn varianty otzek. Dv ze t erstv pedstavench vide vypadaj letmm pohledem identicky, jsou ovem zameny na jin otzky.

Textovou i audiovizuln formou budou jet lpe pedstavovat budoucm idim bn provoz, ve kterm se budou moci ji zakrtko po sloen zkouky pohybovat. Nov nebudou chybt ani plnohodnotn videa napklad s pohybujcmi se chodci, take zase cel systm posouvme dl, pedstavil soubor novch otzek editel odboru agend idi ministerstva dopravy Stanislav Dvok.

Zalenn otzek do systmu ml na starost sttn podnik Cendis, podle nho bylo nutn systm rozit o nkolik monost jejich zobrazen. Pi cvinm testu se lze k videu vrtit zptky, ale vdy se mus vidt cel, aby bylo mon zadat i zmnit odpov. Chtli jsme se tak co nejvce se piblit reln dopravn situaci, kdy idi v provozu nem monost zastavit as, vrtit se a rozhodnout se jinak, sprvn, popsal editel Cendisu Jan Paroubek.

Nov otzky slou i jako osvta pro dritele idiskho oprvnn, dodv Milan Janda, garant programu novch otzek autokol za ministerstvo dopravy.

Ze t novch animac je jedna zamen na zchranskou uliku a dal dv na motorke a cyklisty.

Do roku 2023 by se Asociace autokol a ministerstvo dopravy chtly dostat na clov mnostv 1 400 otzek, nyn jich je asi 900. Kad adatel v souasnosti u zkouky e 25 pklad.

Nov otzky podle Jiho Novotnho, mstopedsedy asociace autokol, radikln neovlivnily spnost adatel u zkouek. Zdrazuje, e nejde o zpsnn, ale o to, aby se adatel vce vzdlvali. Sledujeme zven zjem o teoretickou ppravu adatel, k Novotn. Podle Milana Jandy zmnila pstup adatel tak novela zkona, kter snila poet pokus u zkouek.

Zstupce ministerstva dopravy pi pedstaven novch otzek zmnil vahy o zmn legislativy, kter by upravila podoby zkouky v autokolch, zahrnula nov tmata, mon zmnila poet otzek. Jednou z vah je vidt otzku s videem i animac jen jednou. Na silnici tak nen opravn pokus, komentuje Novotn s tm, e je teba vnmat video v cel dlce a komplexnosti.

Pi inovacch v autokolstv se ministerstvo dopravy podle Milana Jandy inspiruje v zahrani, spolupracuje s univerzitami a specializovanmi institucemi. Zmna by podle nj mohla nastat v horizontu t a ty let, m podporu odborn veejnosti, podle Jandy by nemly by bt pekky ji pijmout.

Experti u dlouho volaj po zmn. Zatmco v edestch a sedmdestch letech byly eskoslovensk autokoly na absolutn svtov pice a zahranin instruktoi mohli jen zvidt, v devadestch letech se zaala situace obracet a nyn uchazei o idisk prkaz pracuj pi zkoukch s dvacet let starmi standardizovanmi otzkami, kter se daj nauit a ji pli nereflektuj aktuln dopravn situaci na silnicch

Modernizace vzdlvn idi a podoby autokol oznail v lednu ministr dopravy Martin Kupka za jeden ze svch hlavnch kol.

V esku skld zkouky k idiskm oprvnnm zhruba 120 000 adatel ron.

Teoretick zkouky adatel o idisk oprvnn probhaj na potach v 206 obcch s rozenou psobnost po cel republice. Testy skldaj adatel online v systmu ministerstva dopravy. Kad adatel jimi mus projt a mus je spn absolvovat, aby mohl pokraovat v praktick sti zkouky, v jzdch.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts