Platnost evidennch kontrol se prodluuje na rok, velk technik skon

0
39

Zrove nen nutn pedkldat protokol o jejm proveden pi zpisu vozidla ani pi zmn vlastnka i provozovatele. Tyto informace si digitln systmy sttu pedaj mezi sebou automaticky.

Nov odpad i dosavadn nutnost absolvovat evidenn kontrolu u nkterch kon, teba pi zmn, kdy se provozovatel vozidla stv vlastnkem, typicky po ukonen leasingu vozidla tedy v ppad, kdy m bt jako nov vlastnk zapsn jeho dosavadn provozovatel.

Prvn st zkona, kter se tk pedevm evidennch kontrol a pepis vozidel, vstupuje v innost od prvnho bezna, dal st, kde jsou zahrnuty nap. STK pro historick vozidla, pak zane platit prvnho z a ke zruen velkho techniku by mlo dojt k prvnmu lednu 2024.

Jednodu je i rezervace registran znaky. Od prvnho bezna si zjemci mohou zarezervovat znaku u jeden msc ped registrac vozidla. Tm usnadnme prci a uetme as napklad autodopravcm, kte si zaizuj vechny formality spojen se zaazenm novho auta do svch flotil, vysvtluje ministerstvo dopravy. Dobrou zprvu mme i pro dritele registranch znaek na pn. K prvnmu beznu se t prodluuje rezervace znaky na pn pi uloen znaky na adu obce s rozenou psobnost, a to ze t msc na est.

Od prvnho bezna 2023 se ji tak k novm vozidlm nevystavuje istopis technickho prkazu, kter by byl v rmci prodeje pedvn spolen s vozidlem. Jedinm dokumentem k vozidlu sloucm jako doklad k registraci vozidla je nov Prohlen o shod, tzv. COC list. Teprve v rmci registrace vozidla bude na ad vytitn a pedn technick prkaz. Me se stt, e k vozidlu byl technick prkaz vystaven ped prvnm beznem a vozidlo fyzicky pedno a pot v takovm ppad technick prkaz s vozidlem pedn bude.

Od zatku bezna t plat, e v ppad ukonen vyazen vozidla u nebude nutn dokldat dn dal dokument, posta pouze potvrzen o pojitn, tzv. zelen karta.

Jednodu registrace historickch vozidel

Dal velk balk zmn vstoup v platnost od prvnho z. Zmny se dotknou pedevm provozovatel historickch vozidel. Veterny bude mon nov registrovat nejen v mst bydlit, ale i na trncti adech obc s rozenou psobnost v sdlech jednotlivch kraj a v Koln. Dochz tak k prodlouen lht u testovn historickho pvodu vozidel a jejich technickho stavu, a to z dvou na pt let. Technick prohldka na stanicch technick kontroly bude probhat s pihldnutm k rznmu stupni technickho pokroku vzhledem k asu uveden do provozu.

Za tmto elem byly vytvoeny ti zkladn kategorie: novodob historick vozidla (od 1. 7. 1972), povlen vozidla (od 1. 7. 1953 30. 6. 1972) a pedvlen a vlen vozidla (do 30. 6. 1953).

Jeden doklad namsto dvou

Od prvnho ledna 2024 rume velk technick prkazy. idii tak msto dvou prkaz budou nov potebovat jen jeden, dodv ministerstvo dopravy. Mal technick prkaz se obohat o nkter daje, ostatn technick informace budou dostupn elektronicky a idi je bude mt vdycky po ruce, teba ve svm mobilu. K naten dat z registru silninch vozidel bude stait zadat slo registranho dokladu nebo VIN kdu vozidla. Informace budou k dispozici i na Portlu dopravy.

Zmna dvou prkaz za jeden nov bude postupn. U starch vozidel se pot s tm, e pi nejblim konu provedenm na registranm mst se technick prkaz odebere (odeberou se oba doklady) a vyd se doklad nov.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno