Udlat si ve tyiceti radost motorkou je poukaz na problmy

0
79

Motocyklov sezna startuje. Pro echy jsou pitom motorky kadm rokem stle oblbenjm dopravnm prostedkem. Loni se jich podle Svazu dovozc automobil registrovalo tm o sedm tiscovek vc ne ped deseti lety. Podle aktulnch dat poet nehod motork v poslednch letech sice kles, ve prmrn kody vak dlouhodob roste. I kdy motorki ron nenajedou tolik kilometr jako idii aut, stle pat k jedn z nejohroenjch skupin silninho provozu.

Obraz mladho rebela, kter jezd na hran rizika a pravideln pekrauje rychlost, u motork pestal platit. Tento pedsudek vyvracej data, kter ukazuj, e mnohem astji bouraj star idii. Za posledn dekdu dokonce dvakrt astji. Naopak mlad bouraj mn. Bhem posledn dekdy klesl u nehod motocykl podl idi ve vku mezi 18 a 34 lety z 37 na 31 procent. Jejich msto ale nahradili idii ve vkov kategorii 45 a vc. U tch podl na dopravnch nehodch motocykl vzrostl za poslednch deset let z 34 na tm 43 procent, popisuje nov trend Tom Neold, vedouc BESIP.

Nejrizikovj skupinou jsou jezdci ve vku 35 a 44 let, u kterch jsou ve statistikch od roku 2011 do roku 2021 nejastji zaznamenna vn i dokonce smrteln zrann. Tato generace asto hled nov formy zbavy, obvykle si pln sv sny a pozen motocyklu je pro ni navc dostupn, dopluje ze statistik Roman Budsk z Platformy VIZE 0. Na pomysln druh pce nehodovosti je vkov skupina 25 a 34 let, nsleduj motorki ve vku 45 a 54 let.

V devadestch letech si kupovali motorku hlavn motocyklov nadenci. V poslednch letech si ji poizuj i lid, kterm se teba jen lb a hledaj njakou zbavu. Poet motocyklist se za posledn roky zvil. V esk republice je nyn piblin jeden milion ti sta tisc registrovanch motocykl. Jen pro porovnn na Slovensku jich je registrovanch zhruba dv st tisc, k Ji Novotn, vedouc instruktor Tmu silnin bezpenosti a mstopedseda Asociace autokol R. Zrove dodv, e i kdy motork pibv, za poslednch deset let (2011 a 2021) poet nehod i tce zrannch neroste.

Nejrizikovj je vkendov odpoledne

Nejvc nehod s tce zrannmi motocyklisty se podle statistik stane o vkendu mezi 14. a 18. hodinou. Podle Jana Polka z Tmu silnin bezpenosti motocyklist stroj vyuvaj sp k zbav a relaxaci ne bn doprav: Pro vtinu motork je motocykl zpsob odreagovn. Jezd pro radost, chtj si o vkendu ut svinou jzdu a po prci vyistit hlavu. Mezi motorki je minimum lid, kte stroj vyuvaj k peprav do prce. Ji Novotn k tomu dodv: Jako motork, kter potebuje jet vt vzdlenost, zvm, jestli vyrazm na motorce. Ve he je nejen poas, ale i to, jestli je na cestu dost asu, abych nemusel jet po dlnici. Pokud jsem ale limitovan asem a musm zvolit trasu po dlnici, urit nepojedu na motorce.

Odbornci veobecn apeluj na vechny idie, aby se na silnicch chovali zodpovdn a ohledupln. To by mohlo zabrnit vtin dopravnch nehod, za nimi je podle daj BESIP nedn pednosti v jzd a nepimen rychlost. To jsou piny, kter idii mohou ve vtin ppad ovlivnit soustednm a zodpovdnm pstupem k zen, k motocyklov guru Josef iler znm pod pseudonymem Pepa Sre. A dodv: Lid jsou navc nervznj ne dv, jsou tak mn ohledupln. Je poteba, aby se na silnice vrtil respekt, respekt k vozidlm, ale i mezi lidmi.

Tom Neold z BESIP pipomn dal faktor: Je teba, aby motorki dopravn situace domleli a pedvdali, co by se mohlo stt a jak tomu pedchzet. Je poteba bt pokad bezpen obleen, pouvat ochrann prvky, kter jsou k dispozici, a nevhat investovat do sv bezpenosti.

Pro motocyklisty plat pedevm to, e maj bt pi jzd dobe vidt a hldat si okoln provoz. Zkladem pro zvldnut krizov situace je umt ovldat svj stroj, ale i schopnost a fyzika motorke. Pokud je na tom motocyklista dobe fyzicky a pohybov, motorku zvldne velmi dobe. Zbv mu mentln kapacita na vyhodnocen situace v silninm provozu, a to vetn t krizov. Pokud m ale problm s rovnovhou, je v tenzi a sousted se pedevm na ovldan stroje, pak st stihne sledovat a vyhodnocovat dn kolem sebe, dodv Ji Novotn.

Statistiky ukazuj ale tak pozitivn trendy, a to, e nehod motocykl dlouhodob ubv. Podle dat esk asociace pojioven poet nehod za posledn dekdu klesl tm o tisc. V roce 2012 jsme registrovali 3 123 kod, zatmco v minulm roce jich bylo 2 216, potvrzuje situaci Petr Jedlika, pojistn matematik esk kancele pojistitel. Tento trend je zajmav i s ohledem na fakt, e poet registrovanch motorek neustle roste. Podle daj Svazu dovozc automobil bylo v minulm roce registrovno 22 019 motocykl, zatmco ped deseti lety to bylo pouze 15 212. Statistiky tak ukazuj trend rstu kod. V roce 2012 byla prmrn koda 44 612 korun, loni to bylo ji 59 283 korun. Souvis to se stle lep a modernj vybavenost motocykl, vysvtluje Petr Jedlika.

Pi eten dopravnch nehod motocykl, pi nich dojde nejastji ke srce s jinm vozidlem, mus nsledn pojiovny zohlednit vc faktor. Je poteba oddlit dv rzn oblasti, kter jsou ale v ppad nehody samozejm provzan, a to kody na motocyklech, silnin infrastruktue, vetn ekologickch kod, a prv nsledky na lidskm zdrav, k Jan Marek z Generali esk pojiovny.

V prvnm ppad jde obvykle o totln kody, pi nich fyzicky ani ekonomicky nedv smysl motocykl opravovat. U kod na zdrav pak jde o finann mnohdy extrmn vysok kody v milionovch stkch. V jednom konkrtnm ppad dolo po nehod k vnmu porann hlavy u idie a jeho spolujezdce na motorce. Nklady na pojistn plnn dosud peshly 105 milion korun. kody na zdrav se pitom hrad z povinnho ruen vinka dopravn nehody. Pojiovna obma pokozenm bude vyplcet po zbytek jejich ivota krom jinho bolestn, zten spoleenskho uplatnn, nklady na osobn pi, hradu za ul vdlek a nklady na rehabilitaci, lzn a dal speciln zdravotn pomcky, vysvtluje Jan Marek.

Podle daj Centra dopravnho vzkumu, kter vyuv dat Policie R, se loni stalo 3 129 nehod s ast motocyklist. Jejich nsledkem zemelo 82 motork, dalch 329 jich bylo zranno tce a 2 138 lehce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno