Udlat si ve tyiceti radost motorkou je poukaz na problmy

Motocyklov sezna startuje. Pro echy jsou pitom motorky kadm rokem stle oblbenjm dopravnm prostedkem. Loni se jich podle Svazu dovozc automobil registrovalo tm o sedm tiscovek vc ne ped deseti lety. Podle aktulnch dat poet nehod motork v poslednch letech sice kles, ve prmrn kody vak dlouhodob roste. I kdy motorki ron nenajedou tolik kilometr jako idii aut, stle pat k jedn z nejohroenjch skupin silninho provozu.

Obraz mladho rebela, kter jezd na hran rizika a pravideln pekrauje rychlost, u motork pestal platit. Tento pedsudek vyvracej data, kter ukazuj, e mnohem astji bouraj star idii. Za posledn dekdu dokonce dvakrt astji. Naopak mlad bouraj mn. Bhem posledn dekdy klesl u nehod motocykl podl idi ve vku mezi 18 a 34 lety z 37 na 31 procent. Jejich msto ale nahradili idii ve vkov kategorii 45 a vc. U tch podl na dopravnch nehodch motocykl vzrostl za poslednch deset let z 34 na tm 43 procent, popisuje nov trend Tom Neold, vedouc BESIP.

Nejrizikovj skupinou jsou jezdci ve vku 35 a 44 let, u kterch jsou ve statistikch od roku 2011 do roku 2021 nejastji zaznamenna vn i dokonce smrteln zrann. Tato generace asto hled nov formy zbavy, obvykle si pln sv sny a pozen motocyklu je pro ni navc dostupn, dopluje ze statistik Roman Budsk z Platformy VIZE 0. Na pomysln druh pce nehodovosti je vkov skupina 25 a 34 let, nsleduj motorki ve vku 45 a 54 let.

V devadestch letech si kupovali motorku hlavn motocyklov nadenci. V poslednch letech si ji poizuj i lid, kterm se teba jen lb a hledaj njakou zbavu. Poet motocyklist se za posledn roky zvil. V esk republice je nyn piblin jeden milion ti sta tisc registrovanch motocykl. Jen pro porovnn na Slovensku jich je registrovanch zhruba dv st tisc, k Ji Novotn, vedouc instruktor Tmu silnin bezpenosti a mstopedseda Asociace autokol R. Zrove dodv, e i kdy motork pibv, za poslednch deset let (2011 a 2021) poet nehod i tce zrannch neroste.

Nejrizikovj je vkendov odpoledne

Nejvc nehod s tce zrannmi motocyklisty se podle statistik stane o vkendu mezi 14. a 18. hodinou. Podle Jana Polka z Tmu silnin bezpenosti motocyklist stroj vyuvaj sp k zbav a relaxaci ne bn doprav: Pro vtinu motork je motocykl zpsob odreagovn. Jezd pro radost, chtj si o vkendu ut svinou jzdu a po prci vyistit hlavu. Mezi motorki je minimum lid, kte stroj vyuvaj k peprav do prce. Ji Novotn k tomu dodv: Jako motork, kter potebuje jet vt vzdlenost, zvm, jestli vyrazm na motorce. Ve he je nejen poas, ale i to, jestli je na cestu dost asu, abych nemusel jet po dlnici. Pokud jsem ale limitovan asem a musm zvolit trasu po dlnici, urit nepojedu na motorce.

Odbornci veobecn apeluj na vechny idie, aby se na silnicch chovali zodpovdn a ohledupln. To by mohlo zabrnit vtin dopravnch nehod, za nimi je podle daj BESIP nedn pednosti v jzd a nepimen rychlost. To jsou piny, kter idii mohou ve vtin ppad ovlivnit soustednm a zodpovdnm pstupem k zen, k motocyklov guru Josef iler znm pod pseudonymem Pepa Sre. A dodv: Lid jsou navc nervznj ne dv, jsou tak mn ohledupln. Je poteba, aby se na silnice vrtil respekt, respekt k vozidlm, ale i mezi lidmi.

Tom Neold z BESIP pipomn dal faktor: Je teba, aby motorki dopravn situace domleli a pedvdali, co by se mohlo stt a jak tomu pedchzet. Je poteba bt pokad bezpen obleen, pouvat ochrann prvky, kter jsou k dispozici, a nevhat investovat do sv bezpenosti.

Pro motocyklisty plat pedevm to, e maj bt pi jzd dobe vidt a hldat si okoln provoz. Zkladem pro zvldnut krizov situace je umt ovldat svj stroj, ale i schopnost a fyzika motorke. Pokud je na tom motocyklista dobe fyzicky a pohybov, motorku zvldne velmi dobe. Zbv mu mentln kapacita na vyhodnocen situace v silninm provozu, a to vetn t krizov. Pokud m ale problm s rovnovhou, je v tenzi a sousted se pedevm na ovldan stroje, pak st stihne sledovat a vyhodnocovat dn kolem sebe, dodv Ji Novotn.

Statistiky ukazuj ale tak pozitivn trendy, a to, e nehod motocykl dlouhodob ubv. Podle dat esk asociace pojioven poet nehod za posledn dekdu klesl tm o tisc. V roce 2012 jsme registrovali 3 123 kod, zatmco v minulm roce jich bylo 2 216, potvrzuje situaci Petr Jedlika, pojistn matematik esk kancele pojistitel. Tento trend je zajmav i s ohledem na fakt, e poet registrovanch motorek neustle roste. Podle daj Svazu dovozc automobil bylo v minulm roce registrovno 22 019 motocykl, zatmco ped deseti lety to bylo pouze 15 212. Statistiky tak ukazuj trend rstu kod. V roce 2012 byla prmrn koda 44 612 korun, loni to bylo ji 59 283 korun. Souvis to se stle lep a modernj vybavenost motocykl, vysvtluje Petr Jedlika.

Pi eten dopravnch nehod motocykl, pi nich dojde nejastji ke srce s jinm vozidlem, mus nsledn pojiovny zohlednit vc faktor. Je poteba oddlit dv rzn oblasti, kter jsou ale v ppad nehody samozejm provzan, a to kody na motocyklech, silnin infrastruktue, vetn ekologickch kod, a prv nsledky na lidskm zdrav, k Jan Marek z Generali esk pojiovny.

V prvnm ppad jde obvykle o totln kody, pi nich fyzicky ani ekonomicky nedv smysl motocykl opravovat. U kod na zdrav pak jde o finann mnohdy extrmn vysok kody v milionovch stkch. V jednom konkrtnm ppad dolo po nehod k vnmu porann hlavy u idie a jeho spolujezdce na motorce. Nklady na pojistn plnn dosud peshly 105 milion korun. kody na zdrav se pitom hrad z povinnho ruen vinka dopravn nehody. Pojiovna obma pokozenm bude vyplcet po zbytek jejich ivota krom jinho bolestn, zten spoleenskho uplatnn, nklady na osobn pi, hradu za ul vdlek a nklady na rehabilitaci, lzn a dal speciln zdravotn pomcky, vysvtluje Jan Marek.

Podle daj Centra dopravnho vzkumu, kter vyuv dat Policie R, se loni stalo 3 129 nehod s ast motocyklist. Jejich nsledkem zemelo 82 motork, dalch 329 jich bylo zranno tce a 2 138 lehce.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts