V esku jezd 160 tisc aut bez povinnho ruen. Nehoda me idie zruinovat

0
41

Zkonem dan povinn ruen kryje ty kody, kter motorista zpsob nkomu jinmu. Proto je tak povinn. Destky tisc idi vak povinn ruen ignoruje. Pokozen se pak sice nemus bt, e by kodu musel platit ze svho, ale vink se placen nevyhne.

Podle esk kancele pojistitel (KP) jezdilo v loskm roce po eskch silnicch asi 160 tisc aut bez uzavenho povinnho ruen. Tito motorist se v prv ad vystavuj tomu, e veker kody, kter zpsob, pjdou z jejich vlastnch zdroj. Navc se dokaj pokuty prv od KP, protoe ta je oprvnna tovat za kad den bez pojitn sttem vymenou sazbu. Co vak dlat po nehod s nepojitnm autem?

Je pomrn snadn zjistit, zda je idi pojitn, nebo ne. Pokud nepedlo zelenou kartu, vymlouv se, e ji zrovna zapomnl doma nebo ji nhodou neme najt, je poteba k nehod ihned volat policii. Ideln je nepojitn auto, ale i cel msto nehody dobe nafotit. Policist pak nepojitnho idie ztoton. Pokud se opravdu uke, e je vink nepojitn, mus se pokozen obrtit na KP. Prv ta pokozenmu vyplat veker kody a nsledn je bude po nepojitnm vinkovi vymhat.

Nroky za materiln kody jsou vyeeny vtinou velmi rychle, u kod na zdrav se naopak jedn o dlouhodob proces, protoe nkter nroky jsou uplatniteln a s odstupem asu. To je napklad zten spoleenskho uplatnn zpravidla a po jednom roce od nehody, protoe se mus vykat stabilizace zdravotnho stavu. Pro odkodnn u KP ale plat stejn podmnky jako pro pojiovny, popsala KP.

Jakmile je plnn vyplaceno, uplatn KP kodu u odpovdnch osob, co jsou spolen a nerozdln idi a provozovatel vozidla (nen-li znm provozovatel, pak vlastnk vozidla). KP stanovuje pimenou lhtu pro hradu nebo pro uzaven dohody o splcen. Pokud ve stanoven lht nepojitn lovk dluh neuhrad, ani neuzave s KP dohodu o splcen, pedv KP ppad k externmu vymhn zejmna spolenostem specializovanm na vymhn pohledvek. Tato spolenost kontaktuje dlunka a opt mu stanov lhtu k mimosoudn hrad dluhu. Pokud ani tato lhta nen dodrena, zahajuje advokt soudn zen, m se vak pohledvka zbyten prodrauje o nklady soudnho zen. Vi tm, kte neuhrad ani na zklad pravomocnho rozhodnut soudu, nastupuje exekuce, popsala KP.

Podle pojiovny UNIQA je takovchto ppad stle mn, odhadem nzk destky ron. Vzhledem k pomrn striktnmu postihu nepojitnch aut ze strany KP, kter trv u asi 10 let (prbn porovnv registrovan vozy v provozu a pojitn vozy, kdy majitel jsou korespondenn vyzvni k zaplacen povinnho ruen + zaplacen penle za nepojitnou dobu), je takovch aut na silnicch stle mn. Ale byly doby, kdy jich bylo vce ne 400 tisc, k Eva Svobodov, tiskov mluv UNIQA pojiovny.

Garann fond je tvoen pspvky pojioven a z pokut za absenci povinnho ruen od provinilc, kter nejsou vbec nzk. KP pak vymh vyplacen pojistn plnn po nepojitnm vinkovi spolen s pokutou.

Kdy vink nen znm, je to problm

Me se stt, e dojde k nehod a vink ujede, tud jde o dopravn nehodu zpsobenou nezjitnm vozidlem. V takovch ppadech KP hrad pouze kodu na zdrav, nikoliv hradu kod na majetku. Me tak dojt k situaci, kdy nehodu zpsob vozidlo s falenmi registranmi znakami. V tom ppad hraje nejvt roli to, zda jde auto identifikovat jinm zpsobem a jestli bylo pojitn. Vdy je vak nezbytn k takovm nehodm volat policii.

Bouraj i cizinci bez pojitn

Nepojitn auta nejsou jen domnou eskch idi, ale i tch zahraninch. Pedevm ped rokem, kdy zaala rusk okupace Ukrajiny, se na eskch silnicch zaalo objevovat velk mnostv ukrajinskch aut. A ta v t dob byla asto nepojitn. Dvod byl mimo jin i ten, e pojistit v esku auto z Ukrajiny nen legislativn mon.

KP proto bhem uplynulch msc automaticky platila veker kody, kter ukrajinsk auta zpsobila a po vincch jako formu pomoci nic nechtla. To se vak zmnilo. Podle Sprvn rady KP bude nov platit to, e ppady nepojitnch ukrajinskch motorist se budou posuzovat jednotliv. V ppadech hodnch zvltnho zetele uprchlk ve zjevn nouzi me bt nsledn od vymhn ustoupeno. Musme si bt vdomi, e Ukrajina se pes normalizaci v oblasti pojitn vozidel nachz ve vlenm stavu a na naem zem mohou stle hledat bezpe lid, kte doslova pili o vechno, dopluje rozhodnut vkonn editel KP Jan Matouek. Podle odhad KP se pak v souasn dob po eskch silnicch pohybuje asi 34 tisc ukrajinskch aut. A 4 tisce z nich jsou bez povinnho ruen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno