Kde je hranice mezi Evropou a Asi? Stovka dvod, pro to nikdy nezjistte

0
117

Hranici mezi Evropou a Asi jsme hledali v zempisu, politick geografii, kulturn historii, dvali jsme se na ni oima nestrannho cestovatele i prodovdce. Chtli jsme najt odpovdi na nejasnosti, kter se objevuj v mapch, atlasech a encyklopedich. No, nebudeme zdrovat, dnou pesnou hranici jsme nenali. Zato jsme objevili snad sto dvod, pro tuto hranici najt nememe.

Kontinent, nebo svtadl?

Hned prvn zdrhel spov v geografii. Evropa je svtadl. Aby bn texty hezky vypadaly, pouv se obas atraktivnj synonymum kontinent. Ale pozor! Nae geografick kola kontinent a svtadl rozliuje. Oba pojmy se pyn vkladem v zempisnm slovnku. Kontinent je rozlehl a souvisl st soue obklopen svtovm ocenem. Zato svtadl pedstavuje oblast se samostatnm historicko-geografickm vvojem. Pro nsledujc dky jsou tyto definice dost klov.

Mimochodem poty kontinent podle rznch vklad osciluj od t do osmi. Nae geografick kola jich uvd pt, slouila ns toti do Eurasie, kter se rozprostr od Atlantiku po Pacifik. Naopak svtadl stanovila sedm a v tto definici ji pslume k Evrop. Ovem mnoz odbornci pojem svtadl aktuln povauj za archaismus.

Mapa svta s barevn odlienmi kontinenty, kterou pouv napklad i Wikipedie. Tento obrzek pouv rozdlen na sedm kontinent, na stejn strnce Wikipedie ovem najdete i mapu svtu se esti barevn odlienmi kontinenty.

Dal nejasnost vn historick vvoj. Hranice Evropy a Asie se v prbhu djin mnohokrt mnila. Jako prvn ji vytyili antit zempisci. Sta ekov ji vedli stedem Stedozemnho moe. Nsledn se pesouvala dl k vchodu a hraninmi arami se postupn stal Kersk prliv i eka Don. Ve starovku se objevila t kavkazsk linie u eky Rioni v Gruzii. Michail Lomonosov zase vedl hranici od jihu po Donu, dle po Volze a vysoko na severu po Peoe.

Do dohad pak zashly politick zjmy, rozdln geografick koly a podrobn przkumy v ternu. Nejastji bv akceptovna tzv. Strahlenbergova hranice z roku 1730, kterou tak schvlila Mezinrodn geografick unie (IGU). Ovem okolo tto hranice se to ada vjimek, rozpor, nejasnost, dvjch relikt a pokus o jej revizi.

Intuice klame

Zkusme si projt pomez Evropy a Asie pkn od severu. Pesn stanovit bod se severnm potkem pevninskho rozhran obou svtadl je loterie, ve kter si nanejve meme hodit korunou. Hned dv, respektive ti monosti skt pobe Karskho moe. tvrt se dve uvdla nepatrn zpadnji u sousednho Peorskho moe. V Karskm moi nejastji vede Bajdarackm zlivem. Nad nm se topo poho Ural.

Modr linie prbh hranice podle IGU, uplatuje se i v esk geografii, nap. ve kolnm atlase svta. erven linie intuitivn hranice po hlavnm hebenu Uralu a korytem stejnojmenn eky do Kaspickho moe.

Intuitivn by hranice mla vst po hlavnm hebenu Uralu. Ano, dlouho tomu tak bylo. Pot hranice plynule pokraovala korytem stejnojmenn eky a do Kaspickho moe. Tato varianta se pleitostn uznv, zejmna linie na ece Uralu. Modern geografie, vetn IGU, ji vak dost absurdn vede po vchodnm pat poho. Zdnliv absurdita m ovem sv opodstatnn: Ural vznikl pi nrazu prakontinent, geomorfologicky jde o jeden celek, a proto by neml bt v rmci fyzickho zempisu rozdlen. Cel horstvo Uralu tud nle Evrop.

Mezinrodn geografick unie nsledn smuje hranici vchodnji k ece Emb do Kazachstnu. A po n ke Kaspickmu moi. Posledn podrobn vzkumy se tam v ternu odehrly roku 2010, ob pedel pomez na ekch Uralu i Emb zpochybnily a rut vdci navrhli za hranici svtadl vchodn okraj Kaspick niny. Ale IGU tyto vsledky zatm nezohlednila.

Evropa versus Spojen stty

Pojme na jih. Okol delty Volhy s nesmrn fotogenickou prodou je jasn a podle vech monost nezpochybniteln nle do Evropy. Ale kdy se piblme ke Kavkazu, vypukne totln zmatek. Tady najdeme hned nkolik verz geografick hranice a ani jedna nem dn uspokojiv een, kter by uznal cel svt.

O stejn rozpor, kter nejvce rezonuje a promt se daleko mimo zempis, se zaslouila americk geografick kola, kter povauje Kavkaz za ist evropsk poho. Kavkaz je sloitou horskou soustavou a americk teorie primrn vychzela z nzoru, e bl a kavkazsk rasa tvo kolbku evropsk civilizace. Naopak evropsk kola ad Kavkaz kompletn do Asie. A stejn nzor sdl rut geografov.

Rozdln varianty hranice mezi Evropou a Asi. erven linka odpovd Strahlenbergov hranici dle IGU.

Jet dost daleko od vysok brzdy Kavkazu hranice podle IGU odbo po ece Kum k severozpadu, pak se sneninou dostane k Donu a pes Azovsk moe vyst do Kerskho prlivu na vchod Krymu. Na obrzku tuto hranici vidte jako variantu A.

Ovem na jih od tto hranice vypukne geografick peklo. Dalch est ar v map kavkazskho regionu zakresluje tu zaruen pravou hranici. st jich rozdlnmi cestami rovn smuje ke Kerskmu prlivu, jin kon rzn na vchodnm ernomoskm behu. Maximalistick varianta Evropy tady kopruje politickou hranici bvalho SSSR. Tu pro zmnu zase preferuje st britskch geograf.

Brodm se mnoha odkazy i prameny. A zoufale se snam najt piny, pro m bt sprvn verze X a nikoli verze Y. A pro je tch linek v map tolik? m hloubji se nom do tmatu, tm vce objevuji rozpory bez podrobnho a srozumitelnho objasnn. Vtina podklad vgn informuje o nejasnostech, ppadn proteuje hranici IGU s mnoha ale od leckdy diskutabiln Wikipedie pes rozhovory s geografy a po odbornj lnky. Rozdln polohy hranice se vleou kolnmi atlasy svta nap zemkoul i asovmi epochami.

Svt podle Hrodota 5. stolet ped nam letopotem

Celkov se do hry o hranici promt vce faktor. IGU vychz z polohy dvnho prlivu mezi ernm a Kaspickm moem. Co je podobn ppad jako Ural. Amerian operuj s rozvodm na hebenu Velkho Kavkazu. Z minulosti vystupuje starovk pomez u gruznsk eky Rioni, kam umstil hranici obou svtadl otec historie a geografie Hrodotos. Za jeho as se ovem dotyn eka jmenovala Fasis.

Chaos, penze, politika

Zempisn zmatek Kavkazu se nekontrolovan pelv do ostatnch sfr a postupn graduje. A najednou se vynoil na scnu vy level hranice Evropy s Asi politick geografie. Rozporu, kter na Kavkazu vznik, se vichni zainteresovan sna maximln vyut ve svj prospch od kavkazskch stt a po velmoci.

Pt rozdlnch variant hranice se tk Gruzie (potno vetn Abchzie) a stejn tak zerbjdnu (i s enklvou Nachievanem). Dal dv hranin ry se tkaj Armnie. Sportovn kluby z kavkazskch stt se astn evropskch sout, zerbjdnsk metropole Baku roku 2012 hostila finle pveckho kln Eurovize. Do n se zerbjdn zapojil v roce 2008. Ale podle zempisn hranice IGU nem Baku s Evropou nic spolenho.

Americk pohled alamounsky prezentuj strnky Svtov faktografie CIA (The World Factbook). Ty sice navenek ad Gruzii i zerbjdn do Asie, nicmn zdrazuj, e mal sti obou zem geograficky nle do Evropy. A CIA pes vechny mon kontroverze nen hospodskm spolkem pivnch zempisc z krmy na perifrii.

Vysok hory, oteven pln a lesy. Jin Kavkaz je jednou z nejbohatch biosfr na svt. (1. ledna 2020)

I mimo Kavkaz se s nejednoznanou hranic Evropy a Asie elov ongluje. Zejmna v ppad zem, kter se ocitly na zem obou svtadl. Dlouh st pomez Evropy a Asie prochz Ruskem. Tam to navenek nen tak dramatick. Pote mohou nastat pro nae cestovatele v ppad pojitn lebnch vloh, jeliko pojiovny striktn odliuj evropskou a asijskou st Ruska. Jde o to, kudy ji jejich likvidtoi pesn vedou.

Mnohem zajmavj situace vyvstala v Kazachstnu. Dv varianty linie, vetn t IGU, prochzej jeho zpadnm zemm. Tet kopruje politickou hranici na zpadu zem a Kazachstn kompletn pesouv do Asie. Kazachstn byl nejprve lenem Asijsk fotbalov konfederace, pozdji vstoupil do na UEFA.

Dal zemi rozloenou na obou svtadlech tvo Turecko. Kus Evropy mu bezpochyby pat, tud je zsti evropskou zem. Tamn fotbalov tmy kopou evropsk pohry. Turecko dlouho usilovalo o vstup do EU. Nicmn jako evropsk stt se moc nebere.

Sporn vklad hranice pidl vrsky na ele rovn zcela apolitickm cestovatelm a opt tu hraje prim Kavkaz. Toto tma pod zstv hav a pln strnky diskuz. Dky rozporm o primt nejvyho vrcholu Evropy soupe Mont Blanc na pomez Francie s Itli (vrchol si pisvojuje ist Francie) a Elbrus v Rusk federaci. A i u Elbrusu vidme rozpor mezi evropskmi a americkmi zempisci. Nebo americk spolenost National Geographic Society suvernn pipisuje prvenstv Elbrusu. ern na blm to uvidte zde.

Samozejm e vlastnictv zem s nejvym bodem svtadlu posiluje roli Francie. A dodv j dleit pocit, kdy jej vznam na mezinrodnm poli bhem druh ple minulho stolet hodn povadl. Tud si Francouzi svj nejvy vrchol Evropy nenechaj snadno sebrat. Hra o vrcholy se ovem pen do ostatnch sfr. Dve jsem se aktivn vnoval horsk turistice. V, pro Francouzi nikdy neuznaj Elbrus? optal se m u ohn park, kter zbooval Kavkaz. Netuil jsem. Protoe by jim tam klesly pjmy z cestovnho ruchu, odpovdl. Dv to smysl.

Lkadla pro turisty

Kola turistickho byznysu nerozt jen Mont Blanc. Turismus se mn zeteln piivuje po celm rozhran Evropy a Asie. Ruku na srdce, kdo z cestovatel nikdy nezatouil po atraktivnm snmku, jak stoj jednou nohou v Evrop a druhou v Asii?

Z vjimen pozice na pomez dvou svtadl se sna vytit hned nkolik mst. Speciln most pro p mezi Evropou a Asi pekonv eku Ural v Orenburgu na zem Rusk federace. Vedle silnice u Perviuralsku se ty na hranici svtadl monumentln obelisk.

Neju msto prlivu Bosporu na na stran hld msk (dle kesansk vry myleno evropsk) pevnost Rumeli hisari. Z protilehl asijsk strany j sekunduje Anatolsk pevnost Anadolu hisari.

Podobnch pamtnku lze navtvit vce. Nejen v Rusku, nbr tak na teritoriu Kazachstnu, napklad v mst Atyrau, kudy t protk eka Ural. Po n ale dle IGU hranice ji nevede. Nutno podotknout, e ada tchto pamtnk mohla vzniknout v dob, kdy se eka Ural za hranin ru jet brala. Nicmn mstn marketing cestovnho ruchu zmny nepipustil. Ostatn pro by to dlal? A kolik turist se v Istanbulu nechalo pevzt na vchodn beh Bosporu jen proto, aby si odkrtli, e navtvili Asii? Urit dost.

Kon Evropa za Jihlavou?

Politick geografie m sv skal. Do map se velice asto promtaj pletichy, lavrovn, manipulace i stety zjm, kter leckdy naprosto popraj realitu. Obas se s nadszkou a kodolibost tvrd, e Evropa kon za Berlnem, Prahou, Jihlavou, Brnem (Nehodc se krtnte a hranici si flexibiln upravte podle vaeho bydlit i nzoru.) Ped tiaticeti lety jsem s vtinou nroda vil pofidrnm sloganm typu zptky do Evropy. Njak mi nedochzelo, e v Evrop jsme byli vdy a zejm jet dlouho budeme.

Zelen: zem Evropy bez zem v Asii. Svtle modr: evropsk sti Ruska, Turecka a Kazachstnu. Tmav modr: asijsk sti Ruska, Turecka a Kazachstnu. Svtle rov: asijsk stty nkdy na zklad geopolitickch, kulturn-historickch a ekonomickch kritri azen k Evrop. ed: asijsk st Egypta. Fialov: zem Asie, bez zem v Evrop

Te se asto pojem Evropa v podobnm manipulativnm slovnku vztahuje ist k Evropsk unii, kde vichni radostn, jednotn, svorn a nekompromisn sdlme evropsk hodnoty. A na drobn renonc, jeliko n evropsk unijn bratr Kypr nezpochybniteln le v Asii. A sporn zstv t pozice eckch ostrov u maloasijskho pobe Turecka. Primrn hranice Evropy s Asi probh stedem Egejskho moe. To by vak ecko leelo na zem dvou svtadl. A ecku se moc do nrue Asie asi nechce Tm pdem zde tla na shodu zempisn hranice Evropy s jeho politickou hranic. T se dr mnoho informanch zdroj, ale rozhodn ne vechny.

Absolutn rozosten kulturn hranice

Blme se do finle a otevrme Pandoinu skku. Prosm, vrate se k vkladu pojmu svtadl, kter k, e svtadl je oblast se samostatnm historicko-geografickm vvojem. Turecko tedy podvdom adme do Asie. Ale jeho pedchdce Osmansk e po dlouh stalet zabrala celou jihovchodn Evropu. A jihovchodn Evropa se s n svm historickm vvojem pln propojila.

Sotva est set kilometr od Beclavi le bosensk Cazin, kde se mezi pozstatky starobylho hradu ty minaret s meitou, jej historie se datuje do roku 1576. Meita je stle funkn a slou mstnm Boskm, kte zde ili dvno ped Osmany. Jen bhem jejich nadvldy postupn a vtinou dobrovoln konvertovali k islmu. Tady nejde o souasnou migraci, o kter meme spiklenecky debatovat, zda je skuten spontnn v dsledk vlek, nebo odnkud zpovzdl zcela zmrn zen. Obyvatelstvo bosenskho Cazinu je pvodn.

I toto je geograficky Evropa! Buddhistick klter vkalmyck metropoli Elist

Vbec cel region Balknu svoj histori, kulturou i atmosfrou odporuje standardnm pedstavm Evropy. A je jedno, jestli se toulte v makedonskm Skopje, albnskm Beratu, srbskm Nii nebo bulharskm umenu. Tam u opravdu zaklepal na dvee Orient. Zan snad doopravdy kulturn-nboensk hranice obou svtadl ped Brnem nebo hned za nm? Protiplem z druh strany je zase ist asijsk Izrael, kter se pevn ad k evropsk civilizaci.

Nicmn absolutn kulturn let pedstavuje Kalmyck republika, kter se nachz pobl delty Volhy. Tuto republiku vechny verze hranice geograficky umstily do Evropy. Ovem nboenstvm Kalmyk, kte sem ped pr staletmi pili z oblasti ny, a tud je ji povauji za starousedlky, je tibetsk buddhismus! A etnicky smen msteko Liman v sousedn Astrachask oblasti Rusk federace se pyn absurdnm mixem svatyn: pravoslavnm kostelem novobyzantskho stihu, buddhistickm chrmem ve stylu dlnho vchodu a meitou, jakch jsou pod Kavkazem rozesety stovky.

Prodovdeck oknko

Politick i kulturn mapy narsoval lovk. Jak se k otzce hranice obou svtadl stav proda? Tady se oba svtadly prolnaj: svorn se dlme o tundru, tajgu, lesy mrnho psu i Stedomo. Podneb, vegetaci i ivoistvo zpadn Evropy vce ovlivuje ocen, smrem k vchodu se pak hls kontinentln klima. Kdysi kompaktn pruh step, ne se mnohde promnil na obilnice, zan v Budaku u delty Dunaje a kon v Kazachstnu.

Evropa ve 12. stolet

Dejme te slovo pamtem prodovdce. Docent Julius Komrek bdal ped prvn svtovou vlkou u eckho msteka Sufli pobl Egejskho moe. A sv vzkumy doplnil poznmkami: ta vechna mnoh jin zvata byla pro ns novinkami jihu a pipomnala nm, e jen lidskm omylem je tento kraj pokldn za Evropu, kdeto ve skutenosti je am-ki monastr a msto, na nm sedme, soust Mal Asie, kterou Dardanely a Bosporus oddluj jen formln od prav vlasti. A svoji vahu uzavel nsledovn: Evropa severn jest vlastn jen velikm poloostrovem asijsk pevniny a v Evrop jin, jmenovit na vchodnm Balkn, zan ji such a tepl Mal Asie s kontinentlnm podnebm.

Take kde pesn ta hranice mezi Evropou a Asi je?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno