Ostrov vnho jara levn. S krosnou jsme peli Madeiru za sedm tisc

0
43

V polovin jna objevujeme u spolenosti TAP Air Portugal lacin letenky (lacin v kontextu toho, kolik jinak na Madeiru stoj v sezon). Nevhme ani chvli.

Kupujeme je a zkoumme, zda lze cel ostrov plynule pejt od jeho nejvchodnjho cpu a na zpad. dn oficiln trasa pro pechod zde neexistuje, ostrov je vak protkan pmi stezkami a cestami podl levd, nen tedy problm si ho naplnovat. Trasu si tak navc mete lehce modifikovat podle sebe, pesnji eeni podle toho, kam vs to nejvc thne.

Nae naplnovan cesta m 115 km a rozhodujeme se ji zdolat za est dn. Nenechte se zmst tm, e Madeira je ostrov uprosted ocenu. Jde oostrov vrazn lenit a fyzickou kondici zde rozhodn potebovat budete. Peven online mapy bohuel moc dobe nezvldaj, obas se zd tak zken, e jsme radji, e nevme, jak moc vlastn stoupme a klesme.

DEN 1 Machico Portela

Clem prvnho dne byla Portela. Toto mal msteko je mimo jin konenm bodem levdy Levada do Furado vedouc z msta Ribeiro Frio.

Kalend ukazuje 18. listopad a za okny pad prvn snh. Je tak na ase opustit Prahu a vyrazit smr Madeira. Letit, zasvcen tamn legend, Cristianu Ronaldovi, se nachz pobl Santa Cruz. Jeho poloha je pro hikery malinko nevhodn, v jeho okol se toti h shn plynov kartue, a je poteba se dopravit do msta, odkud se pechod zan.

Letit Cristiana Ronalda

Pechod Madeiry je asnm dobrodrustvm, obas ho vak mete zat jet dv, ne se vae nohy dotknou povrchu zemskho. Pvodn pistvac drha tamnho letit byla sice v prbhu let z pvodnch 1 600 m prodlouena na souasnch 2 777, pistvat zde mohou ovem jen speciln vykolen aotestovan piloti. Pistn na speciln vytvoen drze s asfaltovm povrchem se toti znan komplikuje kvli blzkosti jedn z st hlavnho msta, a tak kvli trvalm a silnm turbulencm.

Dv, ne se vydte neznmo kam kartui kupovat, doporuuji zavtat do nkterch eskch facebookovch skupin zamench na cestovn po Madeie. ei, s kempingovou vn sob vlastn, asto nechvaj poloprzdn kartue zastrkan rzn po letiti, na co v tchto skupinch vdy upozorn. Stejnm zpsobem ji zskvme i my. Pot se stopem pesouvme do blzkho Machica, odkud startujeme pechod ostrova.

Nae prvn kroky smuj do Canialu, a z nj dl okolo znmch tes Ponta de São Loureno. Vhledy jsou po celou dobu chvatn, cel prvn den prochzme prakticky kolem ocenu. To se mn a na nkolik mlo poslednch kilometr. Tsn ped Portelou rozkldme stan a po denn dvce dvaceti kilometr se ukldme ke spnku.

Nejvchodnj poloostrov Madeiry, tesy Ponta de Sao Loureno

Den 2 Z Portely na centrln vysoinu

Cel dopoledne druhho dne se nese ve znamen levdy Levada do Furado po trase PR10. Jde o jednu z nejstarch madeirskch levd. Spojuje Portelu s mstekem Riberio Frio, v nm najdete chovnou stanici pstruh. My zde vychutnvme tamn bolo de mel, tradin madeirsk dort z melasy.

Pomrn pohodov prochzka dostv grdy a pot, co opustme Riberio Frio. Cel odpoledne ns doprovz nepjemn d隝 a hledn trasy, jeliko jsme zvolili podle eskch map cestu, kterou evidentn Madeian jako cestu neklasifikuj.

Rozhodujeme se, e tuto st pechodu cht necht pojmeme jako trning na pekkov zvod. Zdolvme nataen lana, pelzme ploty (pro velk spch tikrt), krbeme se do kopce hustm lesem plnm bahna a doufme, e zrovna nikdo neobv soukrom pozemek, na nm se nhodou ocitme.

Vyslouen cl se vak nakonec dostavuje. Pro dal noc jsme zvolili pekrsn psteek s ohnitm a pitnou vodou, kterch je na Madeie spousta a pro hikery s du dobrodruha jsou perfektnm mstem na pespn. Za odpoledn dinu se dostavuje i odmna v podob dechberoucho zpadu slunce.

Zpad slunce posledn noc ped vstupem na Pico do Arieiro a Pico Ruivo

Den 3 Na stechu Madeiry

Budme se do vtrnho a chladnho rna, slunce vak ostchav vylz, a tak se vydvme vstc nejvym vrcholm tohoto ostrova. Prvnm clem je tet nejvy hora Madeiry Pico do Ariero (1 1818 m n. m.). Psteek se nachzel nedaleko n, le pln pod kopcem. Vstup je tedy pomrn vivn, prochzme vak v osamocen. Vtina turist toti vyuv silnici, po n se kvrcholu vyveze, a pky pokrauje teprve na Pico Ruivo.

Prvodce uvdj pomrn odlin asy vstupu. My jsme z Pico do Ariero li na nejvy vrchol Madeiry Pico Ruivo (1 862 m n. m.) zhruba dv a pl hodiny. Nron nm piel a konen sek, prudk schody sdvanctikilovmi krosnami na zdech nm daly pkn zabrat. To ve ovem pebij chvatn vhledy na hory, kter se no v mracch.

Madeirsk centrln vysoina v prbhu vstupu na Pico Ruivo

Ani po zdoln vrcholu Pico Ruivo vak n den jet nekon. Ped nmi je poslednch deset kilometr do Curral das Freiras neboli dol jeptiek. Jsme vpolovin pechodu, a to znamen, e potebujeme doplnit zsoby, vyprat pr kousk obleen, a hlavn se zase jednou dobe vyspat v mkk a ist posteli.

Den 4 Cestami ve skalch

Ponaje tvrtm dnem zavme nov druh bolesti, kter se nazv namoen ltka po vstupu na Pico Ruivo. Nae cesta vak vede dl smrem na Pico Grande. Propltme se pekrsnmi cestami ve skalch, kter ns vedou do Encumeady.

Stezka vedouc skalami z dol jeptiek do Encumeady

Tentokrt ne chybou vlastn, ale zmatenm opravovnm madeirskch cest, musme volit jinou trasu, kvli emu se i lehce mn msto naeho span. Nelitujeme vak. Lesopark Chão dos Louro je pro hikery jako stvoen. Opt zde mme k dispozici pitnou vodu a asn ticho a bezvt.

Den 5 Nad mraky do Bica da Cana

Nohy, ji zvykl na dvacetikilometrov denn standard, dostvaj ptm dnem zabrat hned rno. Stoupn je sice trochu zdlouhav, dovd ns vak na pekrsnou cestu PR17 Caminho do Pinculo e Folhadal. Jedna znejkrsnjch pch tras ns vede kolem levd Serra a Norte msty a do nadmoskch vek okolo 1 600 metr. Krom pekrsnch vhled do dol São Vicente nm nabz i duhu a probhn pod vodopdy.

Na stezce PR17 Caminho do Pin
Stezka PR17 Caminho do Pin

Trasa ns dovd a na vyhldku Bica da Cana v nadmosk vce 1 580 metr. Za jasnch dn nabz vhledy do dol na São Vicente. Nebudete-li vak mt zrovna vhled na msto, nemuste smutnit. My vyhldku navtvujeme zrovna v plujcch mracch, a zitek je mon o to vt.

Vyhl

Podl levd pak krme k cli pedposlednho dne, jm je Rabaal. Mjme Levada da Serra a Levada do Paul. V Rabaalu na ns pak ek pekvapen. O jist kavrn, kter tu uprosted nieho m stt, jsme sice slyeli, le Rabaal Nature Spot Cafe pekonala vechny nae pedstavy. Veee je tak hned jasn. Prosted nabz kavrna stejn perfektn jako jdlo, moc ji doporuuji. Nedaleko pak objevujeme dal skvl plcek na span, kter spolen s nmi obvaj i dv Francouzky, jeden sympatick Nmec atak souputnk z ech.

Den 6 Cl. Nebo mon ne?

Posledn dny na treku jsou vdy radostn, protoe vte, e u brzo konen sundte tkou krosnu a vyspte se jako lovk v posteli, zrove vak imelancholick, jeliko kon jaksi pomysln svoboda a prost ivot ohranien jenom toulnm a asem se svmi vlastnmi mylenkami.

Nae kroky m do tajemnho Fanalu. Hust vavnov les je soust lesa Laurisilva, kter najdete na seznamu svtovho ddictv UNESCO. ast mlha a bizarn tvary strom dlaj z Fanalu jedno z nejfotogenitjch mst na svt.

Pohled na zpnn ocen z vyhldky Miradouro da Ribeira da Janela nedaleko Porto Moniz

Pes lesn cestiky a Levada da Ribeira da Janela pak schzme do stejnojmennho msteka, do nho se sjdj turist kvli jedn z tamnch vyhldek na skly nc pmo z ocenu. To u le jenom kousek od pomyslnho cle celho pechodu.

Porto Moniz se nm pibliuje kadm krokem, a konen staneme unedalekch moskch baznk, kter umouj koupn v jinak rozbouenm Atlantiku.

Cl naeho pechodu ostrova Porto Moniz. Hlavn atrakc zde jsou lzesk koupalit s moskou vodou. Prodn i umle vytvoen baznky zde vznikly hlavn proto, e vstup do ocenu je kvli vysokm vlnm rozbjejcm se o tesy tm nemon.

nava lehce pebj euforick pocity z pechodu, mme proto do blzkho hotelu, kde si plnujeme dopt stolet spnek a u sndan nabrat zpt vechna ztracen kila. Rno ns ek pejezd autobusem do hlavnho msta Funchalu, kde strvme dalch pr dn. Ale to u je jin pbh…

Lowcost Madeira

Ceny jsou za jednoho. Na Madeie se plat eurem, aktuln kurz v dob naeho pechodu se pohyboval kolem 24 K. S pitnou vodou si nemuste dlat dn starosti, d se dobrat po cest nkolikrt za den. Stejn tak span na divoko je mon tm vude a bezplatn.

Autobusy na Madeie funguj dobe, jzdn dy jsou dostupn na internetu. Nejastji nejsp narazte na spolenost Rodoeste, jzdn dy najdete zde. Dopravu po vchodn sti ostrova a na letit zajiuj pevn zelen autobusy SAM, jzdn dy najdete zde.

  • letenka 3 980 K (odlet z Prahy s pestupem v Lisabonu)
  • zkladn nkup potravin na cestu jet v R 497 K
  • autobus z Porto Moniz do Funchalu 145 K
  • veere v kavrn v Rabaalu 193 K
  • doplnn zsob jdla v dol jeptiek 375 K
  • ubytovn v dol jeptiek (apartmn s prakou a vlastn kuchyn) 850 K
  • ubytovn v Porto Moniz (se sndan a baznem) 700 K

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno