Przdn letadla nad Evropou. Pro ltaj, i kdy na tom vichni trat?

0
65

Za zbyten lety (v anglitin se jim k ghost flights, tedy lety duch) povaujeme lety, kde je tak mlo cestujcch, e za normlnch okolnost a na zklad ekonomick rozvahy, by je leteck spolenosti zruily. V extrmnch ppadech letlo letadlo jen s posdkou, cestujc nebyl v kabin dn.

V mdich tyto zprvy vyvolvaj div. Na jednu stranu se v Evrop chystaj docela zsadn pravidla a regulace pro zachzen s ivotnm prostedm, kter se znateln promtnou i na naich penenkch a na druhou stranu dochz k masivnmu zbytenmu zneiovn, kter nedv dn pochopiteln smysl.

Pro to tedy aerolinky dlaj a kdo za to me?

Peten leti

Za posledn dva roky na to leckdo zapomnl, ale dky velkmu zjmu cestujc veejnosti o leteckou dopravu bylo na svt mnoho leti, kter byla peten. Znamen to, e ne kad spolenost, kter m dostatek cestujcch, se me svobodn rozhodnout, e chce lett eknme do Pae kad den v deset hodin dopoledne. Je tam u tolik provozu, e se tam prost nevejde, a proto se nejdve mus s letitm dohodnout jestli je to mon. S kadm jednotlivm letitm, kde je provoz omezen sloty.

Anglick slovo slot znamen mezeru, nebo v leteck terminologii spe asov okno, kdy je garantovno, e tato linka me pistt (a taky odlett). Na celm svt je asi dv st slotovch leti. Je zajmav, e ve Spojench sttech, kde je nejhust provoz vbec, jsou pouh ti. Systm zen letovho provozu je tam lpe organizovateln (z mn oblast pokrvaj vt zem) a zrove tam jsou astj dlouh fronty letadel ped vzletem na to u v Evrop nejsme zvykl.

Systm funguje podle mezinrodnch pravidel nsledujcm zpsobem: koordinace slot probh vdy dvakrt ron, na nsledujc letn a zimn sezonu (protoe ob jsou znan odlin). Kad letit m svho vlastnho koordintora, se kterm se leteck spolenost usilujc o pravidelnou linku mus dohodnout v rmci pravidel WSG (Worldwide Slot Guidelines).

Slot nutnch pro zajitn pravidelnosti provozu jsou tisce, a nen proto mon dojednvat vechny kadho pl roku znovu. Bylo tedy zavedeno pravidlo Grandfather rights, kter umon spolenosti, kter operovala loni uritou linku a hodl v tom letos pokraovat, aby si slot ponechala. Tato pravidla, stejn jako nkter leteck spojen mezi dleitmi msty, jsou v provozu ji dlouhou dobu, a proto je znan rozdl, kdy dopravce zajiuje provoz teba padest let, anebo hodl prv tevstoupit na trh. Ale o novch zjemcch pozdji

Osm z deseti

Toto pravidlo opokraovn slot m jet jednu podmnku, o kter se prv nyn vedou pe: toto prvo j zstv pouze tehdy, kdy doke operovat na lince alespo 80 % let. Pokud toho nen schopna, letit j slot odebere a propadl slot bude pidlen dalmu zjemci v poad.

Regulace mimo zamezen bookovn slot zrove chrn cestujcho, pravidelnost provozu pat k zkladnm atributm dvryhodnosti spolenosti a je mnoho asto ltajcch cestujcch, kte na to spolhaj. Velk spolenosti provozuj obrovsk mnostv let, kdy je dleit nvaznost a kdyby se jednotliv lety neustle mnily, nen mon jednou ekat na ppoj hodinu, a jindy na stejn lince teba tyi.

Organizace slot

Pokud chce nov spolenost vstoupit na trh, v zsad m dv monosti:

V ppad, e letit zsk njakou dal kapacitu tm, e jin spolenost na nj pestane ltat, anebo vlastnm zvenm efektivity provozu, pravidlo zn e mus 50 % tto kapacity nabdnout novm zjemcm (stanoveno WSG, nezle tedy jen na vli letit).

Druhou monost je dohodnout se s jinm provozovatelem, zdali by nechtl pesunout sv vlastn lety na jinou hodinu, kdy je men provoz (tzv. Slot Mobility). Tady samozejm vstupuje do hry i finann motivace, kdy za velmi cenn slot napklad na Heathrow jsou zjemci ochotn platit vysok stky.

Globln (msn) poty cestujcch mezi lety 2017 2021. RPK = Revenue Passenger Kilometer, poet platcch cestujcch (osobokilometr)

Dky tmto pravidlm zskaly nov spolenosti, vtinou se jedn o low-costy (LCC), jen za posledn dekdu 40 % evropskho trhu a tak ticetiprocentn podl linek, kde si konkuruj alespo dva, nebo vce dopravc. Ned se tedy ci, e by nov aerolinky bylysystmem znevhodovny.

Systm organizovn provozu fungoval uspokojiv jet v nedvnch dobch, kdy bylo cestujcch a tedy i provozu mnoho. Ovem v poslednch dvou letech se situace dramaticky zmnila a cestujcch skokov ubylo, v roce 2020 dov o 75 %, loni a do z o 50 % (v porovnn s poslednm normlnm rokem 2019).

Mon by se zdlo, e v situaci, kdy letit jsou spe przdn je docela jedno, kdo m jak nroky na sloty a cel systm je tak mon zruit. Ale tak to nen, pravidla plat dl z jednoduchho dvodu: vichni oekvaj e se cestujc a velk provoz opt vrt. Nikdo nev kdy pesn, ale kdy se tak stane, nen rozumn znovu od nuly vymlet nov systm a uvdt ho do ivota. To se ned udlat za trnct dn, nejspe by na to nestaila ani cel sezona. V situaci, kdy vichni finann krvc, by bylo zbyten vytvet si novou pekku.

Regulace EK

Evropsk komise (EK), jako nejvy autorita majc v kompetenci vytven pravidel spolenho trhu, ji ped rokem vydala smrnici o prominut poadavku udrovat alespo 80 % provozu kvli udren slot, protoe cestujcch a let bylo tak mlo, e by letadla opravdu musela ltat przdn.

Mimochodem, pokud je let mlo naplnn platcmi cestujcmi a provozovateli nepin zisk ale naopak ztrtu, leteck spolenost ji hrad ze svho (pokud sama nen zrove majitelem letadla). Dl to proto, e kdyby pila o vznamn podl na trhu, tak za rok (nebo za dva), a zase bude cestujcch dostatek a mohla by normln ltat, by se na trh u nemusela dostat.

Jen pro zajmavost, v zvislosti na segmentu je minimln naplnnost letu tak, aby vydlval, mezi 65 a 85 % obsazench sedaek, tedy cestujcch na palub. Mn pokud je na palub dost cestujcch prmiovch td, vce kdy se bude jednat o levn letenky. Proto nyn EK snila kvtu pouvn slot na 50 %, od 28. bezna do 29. jna bylo podmnkou alespo 64 %. Ale ani evropsk provoz, kter nen tak tce postien jako ostatn oblasti svta, se zatm nevzpamatovv natolik rychle, aby i toto zmken opaten nezpsobovalo jednotlivm dopravcm ztrty.

Pravideln lety, procento zmny oproti stejnmu msci v2019. Domestic Scheduled Flights = Vnitrosttn pravideln lety International Scheduled Flights = Mezinrodn pravideln lety

Pozdvien v mdich vyvolalo prohlen Carstena Spohra, fa nmeck Lufthansy, kter velmi svdomit informuje o svch plnech, e za souasnho stavu je docela dobe mon, e jeho skupina (do kter krom Lufthansy pat tak Austrian, Swiss a Brussels Airlines) bude muset provozovat a 18 000 przdnch let z toho dvodu, aby nepila o cenn sloty.

Zprva samozejm zpsobila senzaci i z environmentlnho hlediska, protoe Nmecko je hlavn silou novho, etrnho zachzen se zdroji. Podle agentury Bloomberg oznail mluv Evropsk Komise Stefan De Keersmaecker nejnovj nazen za velmi rozumn a dodal, e nikdo neme tvrdit, e by nazen EU nutila spolenosti k ltn. Dodal tak, e i pes to si jednotliv spolenosti mohou podat dost o dodaten vjimky, pokud vid, e rove provozu nestoup podle pedpoklad.

Letadla spolenosti Lufthansa

Navc jet letos bude umonna vjimka v ppad opodstatnnho nevyuvn slot v ppadech historickch prv dopravc, pokud sttem uplatnn omezen cestovn jim zabrn v dosaen minimln kvty.

Kritika konkurence

Krom environmentln lobby se velmi rychle ozvala konkurence, pro kterou je to vtan pleitost. f Ryanairu Michael O’Leary, kter velmi rd vydv vrazn prohlen, ekl e een pro przdn lety Lufthansy je jednoduch prodejte sedaky cestujcm. Lufthansa rda ron krokodl slzy o ivotnm prosted, ale dl vechno pro ochranu svch slot. Tak oznail tuto strategii za blokovn konkurence a omezen volby cestujcch.

Takov jednn nen zrovna od nj pln na mst, protoe samotn Ryanair loni, kdy koronavirov krize zaala, uskuteoval bez njakho humbuku spoustu let pln bez cestujcch kolem letipro udren provozuschopnosti letadel a posdek pro ppad rychlho nvratu k normlu, kter se nakonec nekonal.

Ke kritice se rychle pidal i f druhho evropskho LCC obra Wizzair, Jzsef Varadi. Pl by si, aby se slotov pravidla co nejdve vrtila k pvodnmu znn a limit 80 % nastal co nejdve, cokoli jinho proteuje legacy carriers (klasick aerolinky) a dv jim neoprvnnou vhodu. Je pesvden e spolenosti by se mly ihned vzdt nepouvanch slot a pedat je konkurenci, kter je schopn je vyut.

V rozhovoru s Reuters Jzsef Varadi ekl: Nechte slotov pravidla, jak byla ped pandemi a trh si to vye sm. Pro jsou pravidla chrnna k benefitu legacy carriers, kte nejsou schopni je ltat kvli sv vlastn neefektivit?

Letadlo spolenosti Ryanair

Letadlo spolenosti Wizz Air

Varadi ji dve oznail prominut podmnky vyuvn slot jako totln nesmysl, a citoval e nkte dopravci napklad na londnskm Gatwicku vyuvali sv sloty jen na 20 %, ale brnili ostatnm je po nich pevzt.

COO (Chief Operating Officer) Wizzairu George Michalopoulos el jet dl a ekl, e vjimky z vyuvn jsou postaveny na rove sttn pomoci. Myslm, e n pohled na vjimky je, e jsou negativnm jevem. Blokuj konkurenci. Jsou ve skutenosti jinou formou sttn pomoci pokud to tak chcete ci. Expandovali bychom na mnoha letitch, pokud by tato praxe neexistovala.

Ostatn, kte zastvaj nzor, e uveden vjimky maj sv opodstatnn, poukazuj prv na ghost flights o kterch se vichni shoduj, e nic dobrho nepin.

Krize a jak z n ven. Kdo bude vtzem?

Zkladnm problmem, kolem kterho se vechno to, je nedostatek cestujcch a z toho vyplvajc nedostatek finannch prostedk za letenky, kter vechno financuj, v celm sloitm systmu organizace letovho provozu. Dokud vldy jednotlivch zem nezskaj pevnou pdu pod nohama a nezanou spolen problmy eit spolu, ne kad sm za sebe tak jako doposud, pravidla pro pekraovn hranic se neuvoln.

Dokud cestujc nezskaj zpt dvru, e ltn je opt bezpen i z epidemiologickho hlediska, jejich poty se nemohou piblit mnostv, na kter byl systm za desetilet nastaven. Jen charterov lety na dovolenou k moi, i kdy se jedn o vrazn segment, nesta. Toto mezidob se svtov leteck prmysl sna peklenout za pomoci krtkodobch opaten, kter ovem nkdy maj, jako v ppad ghost flights, nezamlen nsledky.

Souasn konkurenn boj neprobh jen po linii low-cost versus legacy carrier. Ve skutenosti jsou oba svty, evropskho oproti dlkovmu ltn, velmi odlin. Linky po Evrop vtinou let z bodu A do bodu B a zptky, zle na dochvilnosti, ale pokud se nco zadrhne, nsledky jsou snadnji napraviteln. Organizace dlkovho ltn je nesrovnatelnji sloitj z dvodu mnoha ppojovch linek, kter sv cestujc do jednoho dlkovho spoje, a v clovm letiti zase dal spoje rozvejc cestujc do dalch, mench mst. Zorganizovat funkn letov d velk spolenosti je prce na mnoho let a spolenost stejn jako cestujc mus mt zruku, e navazujc let polet pod ve stejnou dobu, jinak by to cel pestalo dvat smysl.

Stejn tak jako v kad jin krizi, nejsnadnji ji pekon ten, kter do n vstupuje s pebytkem dostupn hotovosti, kterou pouije na vyrovnn neekanch ztrt, anebo jet vhodnji k zskn novch pozic. Zd se, e oba evropt ldi LCC, na rozdl od klasickch aerolinek, nemaj problm se zajitnm kreditu a proto ct, e prv teje pleitost k expanzi na nov trhy, na kor ostatnch kte postrdaj podobnou finann jistotu. Je trochu ironick e low-costov spolenosti, kter vtinou volaj po co nejvt liberalizaci, nyn trvaj na uplatovn pvodnch pravidel. Samozejm proto, e jim to zrovna vyhovuje.

Cestujc, a jim to post-covidov legislativa dovol, se nyn mus rozmyslet: bud pijmou, e budoucnost ltn je low-cost a odmnou jim budou levn letenky a snen komfort, anebo daj pednost nkolika klasickm aerolinkm kter peij, zaplat o nco vc a budou si stle pipadat jako cestujc, o kter je dobe postarno. A budou obas v mdich st senzan zprvy o jejich dajn neefektivit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno