teni cestuj: pro jsou na Sahae ryby a oputn boty

0
238

Jsem uprosted Sahary, zhruba ti dny chze od nejbli obydlen ozy. Kdyby m te chytlo slep stevo, Allh mi pomhej. Radji na to nemyslm.

Mm spolenkem je staik Tuareg, kter m zde bude dal ti tdny provdt. A pak tu jsou dva mlad pomocnci, ti se staraj o oslky s naimi vcmi. Mise je jasn: jakoto archeoloka budu dokumentovat pravk skaln umn v alrskm poho Tassili.

Po tdnu se nae dny v poutnch horch dostaly do zabhnutch kolej. Kad rno v est mi zvon budk mobilnho telefonu, kter mm peliv schovan ve spacku, aby do nj nemohl psek. Jet ne otevu oi, ctm kou ohnku. Nejmlad len vpravy, pro ns jet dt, ale u Tuareg aspirant na budoucho mue, dostal nazeno vstvat ped ostatnmi, rozdlat ohe a pipravit horkou vodu na aj a kvu. Sv koly pln poslun a bez jedin nmitky, jak je zvykem v jejich psn strukturovan spolenosti, kde mlad mus poslouchat a respektovat starho.

Ne vylezu ze spacku, podn se rozhlm kolem. V nonm tichu si ns mon pila prohldnout nkter zvata a mohlo by se stt, e jsou stle tu. Pokud bych vidla stopy v psku ve tvaru psmena S, kter miz pod moj karimatkou, znamenalo by to, e se mi do tepla pod ni zavrtal had. A takov zmije rkat m pkn jedovat jazyk, utknut me bt smrteln.

Po celodennm pochodu byli oslci zbaveni zavazadel a mohli jt spsat tu trochu such trvy, kter se na Sahae nachz.

Ne se obuji, vyklepvm ob boty, kam zase mohli zalzt ti. V tto oblasti ije druh tr, jejich kousnut sice nen smrtc, ale znamenalo by doasn ochrnut postien konetiny, co si tak rda odpustm.

Napi

Po sndani jako vdy hzme do ohn spliteln odpad a pokme, a z nj zbude jen ern uhel, potom meme ohnit s istm svdomm opustit. Przdn plechovky a jin nespliteln odpadky dvme do zvltnho pytle, kter musme odnst zpt do ozy, kde bude mon jej vyhodit.

Chlapci s oslky odchzej na msto uren k veernmu tboru, my s prvodcem jdeme del cestou, abychom navtvili msta s pravkmi malbami.

Po pr kilometrech chze se stak zastavuje u nkolika kamen poloench v ad na zemi. Stoj, dv se stdav na kameny a do przdna, potom se modl. Zstvm o kousek dl, a akoli nerozumm jeho chovn, instinktivn tum, e nesmm vyruovat. Asi po deseti minutch se ke mn ot a vel k odchodu. Tady odpov moje maminka, svuje mi s dojetm tento staeek. Hrob uprosted hor, kameny beze jmna, to jsou posledn domovy koovnch Tuareg pohbench pmo tam, kde naposledy vydechli.

Star Tuareg se v poho Tassili narodil, strvil zde cel ivot jako koovnk a zn zde kad kmen.

Zastavujeme se u pstek s obrazy, kde je na jedn stn namalovan pes metr a pl dlouh osaml lidsk noha a na protj stn asi dvoumetrov ryba. U nohy musm uznat, e nemm pont, pro dvnmu mali tak zleelo na tom, aby ji zvnil.

Vy posln

U ryby je to snaz: v dob ped deseti tisci lety byly na Sahae eky a jezera pln vodnch ivoich a lid je hojn lovili, jak dokazuj kamenn pedmty pohozen na vyschlch bezch. Nadmrn velikost kresby napovd, e se mohlo jednat o njak ryb bostvo nebo duchovn zve. Tyto malby, kter pat ke stylu takzvanch Kulatch Hlav, toti nikdy neznzoruj loveck scny nebo nhodn portrty tynohch bytost, ale vdy zvata s vym poslnm, tedy zvata rovn bohm.

Malby Kulatch hlav jsou star deset tisc let a znzoruj pevn pravk rituly.

Dalm nejastjm motivem tchto maleb pak jsou pravk rituly,tanc lid s maskami, pomalovanmi tly a rznmi ozdobami, ale i fantastick bytosti snad z e duchovnch obad provdnch v hlubokm transu.

Mnoho stovek tchto obraz v Tassili jasn ukazuje, jak sloit a vypracovan byl nboensk ivot lid ped deseti tisci lety. K dalm skalnm obrazm jdeme pes rozlehlou planinu posetou malmi ernmi kameny. Oima pejdm po krajin a hledm njak zchytn bod, ale dn nenachzm. Jen nekonc prostor, kter nem hranice.

Kdo se na Saharu vyd a pobude alespo nkolik dn, bude se muset dve i pozdji vypodat s obrovskm prostranstvm. S prostorem, ve kterm m lovk hodnotu zrnka psku, kde je ztracen, kde se me vydat jakmkoli smrem a po hodinch chze stejn nedojde k dnmu cli.

Z vrcholku p

Pi moj prvn cest na Saharu moje mysl odmtala nkolik dn pochopit, e se nachz v neohranienm prostranstv. Jeli jsme zemm s dunami, kilometry a kilometry zlatho psku a ped kadou dunou jsem si kala, e za n u konen nco bude. Ale byla tam zase stejn lut barva a oi marn hledaly njak odlin bod, o kter by se mohly zachytit.

Kdy mozek konen otup, dostav se pocit asn svobody. lovk si najednou uvdom, e cel ivot strvil v omezen. Jsme zvykl vidt kolem sebe stavby, stromy, sloupy, ploty a zvory, v lepm ppad kopce s lesy. N ivot je uzaven prostor pln pekek, ale na Sahae jsou msta, kde se mete rozbhnout a bet jakmkoli smrem bez sebemen odchylky, cel kilometry a tak dlouho, dokud vs slunce nevysu.

Boty uprosted nieho…

I te krm ommen monotnnost planiny a nechvm mylenky voln plynout. Nhle zaznamenm nco, co m vthlo zpt do reality. Uprosted nekonena le boty. Pkn srovnan pr tenisek, jako by je nkdo vyzul u dve neexistujcho domu. Boty? obracm se na prvodce s nepli inteligentn otzkou. Boty, nkdo je tady odhodil, povd s ledovm klidem. Opravdu, kdy se podvm lpe, jedna m utrhnutou podrku a druh je drav.

Boty le

Ale pro je nkdo neodnesldol do ozy? Tady maj anci se rozloit a s pchodem dalho vlhkho obdob, co bude pravdpodobn za nkolik tisc let. Nechal je tady njak uprchlk, ernoi z Nigeru tudy utkaj do Libye, vysvtluje prvodce. Tentoto asi doel bos, vtinou s sebou nenesou nic, jen trochu vody a jdla.

Trochu se stydm. Osel mi thne nadit batoh s nhradnm obleenm a jet bednu jdla, zatmco tihle chudci putuj dny a noci bez nieho a pro lep budoucnost riskuj ivot. Pevdt uprchlky je v Alrsku trestn in, proto se ped nmi schovvaj. asto je pevad zrad, pod njakou zminkou se od nich oddl, teba kdy se jde podvat, jestli je v nedalek studni voda. Nech je ekat, u se nevrt a oni v horch umou, pokrauje stak, jako by etl moje mylenky.

Toto setkn bylo pro zmiji osudnm. Tuaregov jedovat hady vtinou zabjej.

A a se dostanou do Libye, co pak? Nkte zstanou tam a doufaj, e je vezmou do sluby bohat Arabov. Jin maj nameno mnohem dl, jdou a k moi, do pstavu a sna se proklouznout na nkterou z obchodnch lod, kter pluje do Evropy. Kdo m penze na zaplacen pevade, nalo se s dalmi destkami chudk na vratk lun a modl se, aby se nepevrtili

Ano, toto u je ta st pbhu, kterou znme z Evropy. Dal hodinu krme mlky. Nevm, na co mysl star pn, ale j se snam zahnat pocity viny a dkuji bohu, e mi dopl se narodit do svobodnho ivota plnho blahobytu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno