Zimn toulky kouzelnmi Chiby ns vedly cestou necestou ke skalm

0
55

Tady si rozhodn uijete pohyb ve volnm ternu a objevitelsk naden. Souasn ale budete tvrd konfrontovni s nronou orientac, zejmna kdy erstv snh pokryje nevrazn lesck cesty a neprolapan stezky, kter pln splynou s okolm. Ostatn pro ns test orientace skonil siln diskutabilnm vsledkem. Zjistili jsme toti, e to, co nm zobrazuje mapa, je v relu pln jinak.

Krom romantickch skal tu pi zimnm putovn natrefte v tich bl pustin i na drobn pamtky, o nich jste asi sotva mli tuen. A obas se se mezi kmeny strom oteve pardn vhled.

Zkuen cestovatel oprvnn tvrd, e krsy Chib nejvce vyniknou na podzim. Maj pravdu. Avak i zima jim dod osobit kouzlo. Na prvn lednovou vpravu se nevydvme z Osvtiman, nbr od hlavn komunikace Brno Uhersk Hradit a to z autobusov zastvky Buchlovice, Buchlov rozcest, kde se napojujeme na Cyrilometodjskou stezku.

Prvn krtk sek vede po zelen znace, nsledn ji std erven. Paraleln s n tu prochz st okruhu naun stezky Putovn s hibem Chibkem a rovn cyklotrasa. Zpotku klesme do pvabnho dol. U rozcest Na Pile se nachz prostorn psteek s vnitnm ohnitm, kde se d pohodln zabivakovat.

Od ertovek ke Dvma hlavm

Z dol ns dlouh thl stoupn pivedlo ke kiovatce pod Hroby, kterou zdob lidov obrzek Panny Marie Snn. Sem jsme symbolicky dorazili v hust chumelenici, odtud u pokraujeme bez znaen pmo k jihu. Podle mapy by zde mla bt jedna lesn cesta, avak v relu jsou dv.

Osvtimansk skly (ertovky) vb trampy i horolezce.

Nejdve se drme t vrchn, kter ovem kon u posedu. Mnme ji za jej blzkou sousedku a pozorn sledujeme temeno kopce po pravici. Brzy mezi bukovmi kmeny spatujeme obrysy pskovcovch tes. Tady orientace klapla na jedniku. S pehledem identifikujeme i zasnenou pinu a po pr minutch stojme pod buclatmi vemi Osvtimanskch skal. Mstn jim kaj ertovky. To proto, e tady se podle povst nachzela brna pekel, ze kter rohat nestvry vychzely na zemsk povrch provozovat sv nekal rejdy. Nicmn existuje i pozitivn varianta povsti. Podle n tam erti opkali darebky a chamtivce.

Te, v mlze a za pomournho poas, m miniaturn skaln msto ertovektajupln temn rz. Ani se nedivme, e nai pedkov k ponurm skalm uprosted kopc daleko od vesnice vzhleli s bzlivm respektem. erstv snh jet vce zvraznil vechny prohlubn, misky i votiny a zbrzdn povrch skal promnil na abstraktn vtvarn dlo.

Severn brna Trpasliho msta

Od ertovek pinka neomyln smuje k sousednmu Trpaslimu mstu. To se prvn ohls bizarn modelovanou skalkou, kter vypad jako kus dravho ementlu. Samotn Trpasli msto se nachz opodl.

Najednou spatme ploch blok pskovce, kter zdlky pipomn vcelku pravideln kvdr. Z blzka je ovem vidt, jak je provrtan soustavou dutin, kter se podobaj zmenenm krasovm jeskynm. A prv ty vzbuzuj dojem miniaturnho podzemnho msta ukrytho uvnit kvdru pskovce.

Z lesa se najednou vynoila skupina vletnk. U jsme byli na Zikmundov skle, ta je tady nejlep, povdaj.

Trpasli msto. Uvnit bloku pskovce se schovv tajemn svt.

Z Trpasliho msta jet sestupujeme kousek dol, kde se schovv posledn z tvar Dv hlavy. I u nj je jasn, jak piel ke svmu jmnu. Sta se sprvn podvat a lehce nechat pracovat fantazii. My se potom vracme zpt na Cyrilometodjskou stezku

Ve stopch poutnk

Zikmundova skla se stala na dal inspirac. Tentokrt vyrme z Osvtiman, mme v plnu zhruba desetikilometrov okruh. Prvn rozehvac plhodinu absolvujeme po lut. Nechvme za sebou malebnou louku a kousek od zatky zaboujeme doprava na lesn komunikaci s pevnm povrchem. Tady u le snhov pokrvka bez jedin lidsk stopy.

Za dal tvrthodinu bychom mli narazit na sklu Pilaku. Tak sklu jsme ped chvl minuli, zahlsila paraka, kter si prv naetla mapu v telefonu. Jsem star konzerva a zapishl odprce vech chytrch pstroj, pesto se potupn nechvm vst mobilem.

Pilaka se schovv vhustm stinnm porostu jehlinan.

Ptrn je spn. Za okamik se ped nmi vynoila pitoreskn skalka pokryt blou epic. Takov jednohubka pipomnajc perostl kvtk. Z cesty nemohla bt vidt, protoe tam typickou prosvtlenou buinu Chib nahradil hust porost mladch smrk. Poloha v map ale sedla.

Vytrvale stoupme lesn komunikac. Zanedlouho po lev stran mjme pamtnk, kter nm pipomn, e putujeme starou poutn cestou, kudy se ubrali vc k hraditi svatho Klimenta. Komol jehlan pamtnku zdob kovov kotva, bon stny jsou ozdoben relify, kde se duchovn tmata prolnaj s odkazem Velk Moravy. Mstu se rovn k U Bolavho dubu. Rozhlm se kolem sebe, vzrostl duby zde na opan stran vidm dokonce dva, ale oba jsou evidentn zdrav. Nicmn jet nedvno se zde koatil star pokroucen deformovan strom, podle nho msto zskalo neobvykl pojmenovn.

Mraziv zimn idylka u cesty kpamtnku leteckho netst

Zaalo podn foukat a nvtrnou stranu kmen strom ozdobily pruhy snhu.Pr minut od pamtnku doshne poutn cesta pedlu. Doprava odbouje nevrazn lesn cesta, kterou zobrazuje i mapa. Po n bychom mli pokraovat dl. Po pr krocch se objevuj dal zavt lesn cesty, a dky snhu nejde poznat, jestli u zarstaj, nebo jsou stle vyuvny. Radji nechvm paraku kontrolovat mobil.

Sprvn smr nm potvrdil a pamtnk leteckho netst. V zim roku 1947 zde zahynuli dva piloti, kdy jejich stroj v mlze narazil do strom. Oficiln se pinou tragdie stala nekze, pesnji neuposlechnut rozkazu. eptanda tvrd, e se piloti zmrn odchliliz trasy, aby se mohli zastavit na svatb.

Na obzoru Bl Karpaty

I za pamtnkem chvlemi tpeme. Tch irch lesnch cest je tady na malm prostoru mnohem vce, ne ukazuje n nejsledovanj mapov portl. Znenadn se uprosted lesa vynoila skupina jezdc na konch.

Jestli jdete k ertovce, tak se dejte pmo labinou. Tam ji najdete, poradili nm. Je to skaln stna, shora nen vidt, upesnili. Ano, pesn k ertov skle, alias ertovce, mme nameno. Jak vidno, kolem Osvtiman se to v minulosti opravdu bohat hemilo svatmi i rohatmi.

Horn partie ertovy skly

Kamenn moe skalnho tvaru Vrtalky

Dvme na rady kok a prudkm lebem, kde obas protk potok, se spoutme dol a brzy stojme u paty vysok skaln stny. Impozantn stn ertovy skly sekunduje z protilehl strany dal pvabn seskupen obch pskovcovch balvan pojmenovan Vrtalka, kterevokuje kamenn moe nebo balvanit proud. Vysoko nad ertovou sklou jet matn registrujeme obrysy jinho tvaru.

Vracme se zpt nahoru nad leb, abychom se pesunuli k legendrn Zikmundov skle. Krtce obdivujeme balvany pskovce rozhzen po blzkm lese.

Po chvli samozejm zjiujeme, e jsme na pln jin cest, ne chceme bt. Opt tedy pichz na adu mobil. Zikmundovka se nakonec vynouje pln z druh strany. Oproti starm snmkm se to tady hodn zmnilo. Prsek, kde se tyil Buchlov, trochu zarostl. Naopak z sti vchodn ple stromy zmizely. Tm pdem se otevel vynikajc vhled do podh k Buchlovicm, Starmu Mstu a na protilehl Bl Karpaty.

Chaos na mapch i v ternu

Zikmundovu sklu tvo masvn v a sousedn ploch balvan se sluj, kde se d nouzov zabivakovat. Portl sluje zdob npis, kter nese dataci 7. listopadu 1821. A pravdpodobn pipomn majitele zdejho panstv hrabte Zikmunda I. Berchtolda. Ten mimochodem u roku 1848 zpstupnil hrad Buchlov veejnosti.

Masivn v Zikmundovy skly

Od Zikmundovy skly bychom rdi stihli jet posledn z tamnch tvar Kulatinu. Ale t ns as. Navc preferovan snmky na fotomap nepsobily pli atraktivn. Byla to kardinln chyba, protoe ve skutenosti je to krsn skaln v.

A zjistili jsme tak, e Kulatin se k i ertova hlava i Bba. Pitom vdy jde o stejn tvar poloen vchodn od nejvyho bodu nad stnami ertovy skly. Mapov, cestovatelsk a fotografick portly v tomto mst obsahuj spoustu chyb. Dokonce sem myln piadily i snmky Pilaky. Stejn chaos panuje i v ternu, kde se k ada lesnch cest. Nejsrozumitelnj vcuc informac pin portl pro kekae (GC8RKY3).

chvatn vhled ze Zikmundovy skly

Finln sestup dol do dol Hrukovice se nese v podobnm mdu. Avak smr je jasn, a nakonec pmo naproti osvtimanskmu skiarelu dosahujeme dna dol. Toto lokln centrum zimnch radovnek pot nenron sportovce pjemnou sjezdovkou i mrnmi cenami. Poet lid na svahu je ale pimen, vleky jedou naplno a rovn milovnci lyovn zde si uvaj svoji sezonu.

Me se hodit

Nvtvu vech tvar lze dobe zakomponovat do okrunho vletu i celodennho putovn. Osvtimany jsou i o vkendu vcelku slun pokryty autobusovou linkou do Starho Msta. Podobn je tak obslunost z Kyjova. Tato linka pat do IDS JMK. Nkter dlkov spoje rovn zastavuj pmo uprosted Chib na zastvce Buchlovice, Buchlov rozcest.

Internet
https://chriby.page.tl

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno