Zve, kter neexistuje, vydl na turistech jednu miliardu korun ron

0
131

Ponue lkav Edinburgh, nedobytn Stirling, pamtky msta Glasgow, Inverness. Svrz Skotsk vysoiny, golf a ochutnvka whisky, ob viadukt Glenfinnan, vlap na Ben Nevis. To vechno jsou pamtihodnosti, kter nechyb v dnm vtu toho, co pr muste ze Skotska vidt a zat. Mte pravdu, dn bedekr neopomene zmnit jet jednu populrn destinaci jezero Loch Ness.

Toto rozlohou druh nejvt sladkovodn jezero Skotska m jist svou osobitou krsu. Ale pokud byste si mli vybrat mezi nm a zhruba 30 000 dalch, kter se tu rovn nachzej, narazte nejsp i na hez. Pesto prv ke behm jezera Loch Ness zam kadou prmrnou sezonu 1,5 milionu zahraninch turist.

Jen pro porovnn: do mnohem lpe dostupnho zmku v Edinburghu, kter nabz pehrel pamtek a historie tu promlouv z kadho nro, zavt kad rok jen 2,2 milion lid. Nen to mal slo, ale ve srovnn s jezerem, ztracenm kdesi v pustinch vysoiny, je to peci jen trochu nepomr.

A znovu: Loch Ness se svmi 37 kilometry tverenmi nen nejvt skotsk jezero. Tm je Loch Lomond s estapadesti tverenmi kilometry. Dokonce to nen ani nejhlub jezero, primt m s 230 metry Loch Morar. Nen ani tak fotogenick jako Loch Shiel. A nem tak istou vodu jako Loch Maree. m je tedy Loch Ness tak uniktn, e z 3,58 milion zahraninch turist, kte do Skotska zavtaj, se skoro kad druh vyd zrovna sem? Ano, odpov se d pedpokldat, vechen ten povyk je kvli lochnesk pee.

Pera, kter dostala Skotsko do svta

Zhadnmu tvorovi se familirn pezdv Nessie. Toto kryptozoologick zjeven by snad mlo bt ivouc fosili prehistorickho jetra, mon plesiosaura. Poprv ho mdle zmiuj kesansk misionsk legendy z 6. stolet, aby si na nj pak nikdo z mstnch po generace nevzpomnl.

Lochneska burcuje fantazii. A pedstava, e by snad pivedla na svt potomka a podivuhodn ivoin druh by v jezee il dal stalet a tiscilet, je zkrtka vzruujc.

Tedy a do roku 1933, kdy historii lochnesk pery opril Rupert Gould, poruk z Krlovskho nmonictva v dchodu. Ml ve svm dren nkolik dopis, je na podivn kazy na hladin upozorovaly.

Jejich zveejnnm pak strhl lavinu zjmu, a doslova vepsal neznm kraj Skotska do svtov mapy. Jak se jeho zprva mstnho dopisovatele o hrzyplnm monstru z jezera z regionlnho denku Inverness Courier dostala do nrodnho tisku a pozdji si uloupila palcov titulky v mezinrodnm tisku?

Vysvtlen je mon a bolestn prost. Senzace propukla dva msce po uveden filmu King Kong do kin. Lidem tototma prost uarovalo, byli nahaven na podn pbh o velk pee, vysvtluje Garry Cambell, zakladatel a prezident fanklubu Loch Ness Monster. Klov pro mediln spch pr bylo slvko monstrum v nzvu zhadnho tvora ze Skotska. Zvyovalo toti nklad do extrm.

Loch Ness

Star legenda, jej prehistorick hlavn postava a potaov pohled na onen mtus.

Denk Daily Mail krtce na to vylenil zpravodajstv o pee samostatnou st, a zaplatil vpravu znmho safari lovce Marmaduka Wetherella.Cl byl jasn najt a ulovit onoho zhadnho tvora. Dopadlo to neslavn, prokzanm podvodem.

Zrozen legendy

Vbec poprv se o n dozvdme v dle popisujcm iny kesanskho misione Kolumba z Iony, pozdji svatoeenho. To on ml kolem roku 565 n. l. zachrnit pslunka severoskotskho kmene Pikt ped apetitem on pery. el bohu vak k on pamtn udlosti mlo dojt kdesi u eky Ness, a nikoliv u tolik populrnho jezera. A podle veho se ml svtec utkat o ivot pohana s doista jinou besti. Nejsp s Caornachem i Oilliphistou, hadovitmi stvrami, pinleejcmi do loklnho folklru.

Podstatn je, e hon na mtickou peru trv dodnes, pout pozornost amatr i profesionl, je clem nespotu vprav, organizovanch expedic i festival.

Bjn a velmi pravdpodobn neexistujc tvor se stal fenomnem, kter z velmi prmrnho skotskho jezera udlal svtov unikt. A pro severozpad Skotska generuje nemal ekonomick zisk.

Mon neexistuje, ale vydlv na chleba

Kolik takov fenomn vyn? Garry Campbell se to v roce 2018 pokusil pesn stanovit. erpal pitom z oficilnch i vydanch dat provozovatel mstnho cestovnho ruchu a pidruench podnikatel, doplnil je o dsledn przkum trhu a digitlnch informac. Zjistil napklad, e kad msc v roce se v prmru 200 000krtnkdo pokou vyhledat v Googlu heslo Lochnesk pera, aby pak nsledn (120 000krt) dohledval informace o ubytovn blzko jezera.

Za posledn tyi roky bylo dohromady jen asi 10 dn, kdy o Nessie ve virtulnm prosted nepadla zmnka, nevyel o n njak pspvek, blog, lnek, dopluje Campbell. Lochneska je globln rozpoznatelnou znakou, kter in kraj v okol Loch Ness jasn definovanm a pivd turisty do Skotska.

Vtipn na tom je, e na lochnesku nemuste vit, dokonce se mete jej domnl existenci klidn vysmvat. Ale pesto je pro vs Loch Ness nejsp jednou z lokalit, kam se pi vletu do Skotska rdi podvte. Protoe Skotsko, to je straideln hrad v Edinburghu, whisky, kilty, golf a pera v jezee, ne?

Loch Ness sice nen nejhez jezero oblasti, ale zato nejhlub a pln magie, hlavn pi vchodu slunce.

Sami mstn piznvaj, e zrovna Loch Nessje mezi jinmi ledovcovmi jezery v regionu spe fdn. Nicmn je pirozenm magnetem pro turisty. Vsledkem jejich ptomnosti, by teba jen jednodenn, je pak celoron obrat 40,7 milion liber (asi 1,2 miliardy korun) cestovnho ruchu.

Jen pro srovnn: byznys plynouc z golfov turistiky ve Skotsku in 286 milion liber, cyklistika 116 a galsk kultura 149 milion. Jene to jsou atrakce plon a iroce disponovan. Osdlen na bezch jezera Ness je pitom siln koncentrovan a upn se k jedn jedin, by nejsp neexistujc atrakci. V celkov bilanci skotskho cestovnho ruchu, kter ron generuje kolem pti miliard liber, se to me zdt nepatrn.

Ale pro obyvatele Great Glen, Velkho dol s jezerem Ness, je zsadn. I kdy na ni zhusta sami nev, pera tu dv lidem ivobyt. Jej domnl existence m velmi reln ekonomick dopady a je pro vechny po ertech vhodn. Bez lochnesky by zkrtka Loch Ness bylo jen dal tuctov ledovcov jezero ve Skotsku.

Blzk setkn rozostenho druhu

dn upiny i ke, trus, mkk sti tkn, anebo rovnou cel mrina. Ani jedna biologick stopa, vzorek DNA, pesvdiv otisk vblt i jin dkazn materil, o kter bychom se mohli opt. Legendrn Nessie nm toho po sob zatm zanechala pekvapiv mlo. Jej existenci m dokldat, pokud tedy vynechme prokazateln fotomonte, jen nkolik zrnitch a ernoblch snmk a jedno filmov setkn rozostenho a zpochybnitelnho druhu. Ostatn dostupn dkazn zznamy a materily jsou spe pedmtem debat fand konspirac a kryptozoologie, a pi kritickm pohledu skutench odbornk vtinou nabzej velmi stzliv vysvtlen.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno