Bezpenostn firmy by mohly pomhat teba i policii, k f jejich komory

0
73

Nebv zvykem, aby soukrom firmy kontroloval zkon. Pesto jste vy sm pznivcem zkona o soukromch bezpenostnch slubch. Pro pesn?
Dvod je mnoho. Odhaduje se, e v soukromch bezpenostnch slubch pracuje na rznch rovnch asi 60 tisc lid. Pro lidi zven ale me bt kvalita jejich slueb tko rozeznateln. Standardizace kvality by mohla pispt k tomu, aby soukrom bezpenost nestla bokem, ale mohla se stt napklad i podporou pro sloky integrovanho zchrannho systmu. A tet z tch nejvce dleitch dvod je, e vm, e by zkon mohl pomoci navrtit soukrom bezpenosti i presti.

Jestli firmy a pracovnci v bezpenosti dnes presti nemaj, je to podle vs vina?
Nelze to samozejm bagatelizovat, je tu mnoho firem, jejich prce m vysokou rove a dbaj na to, aby mly kvalitn profil i pomr cenavkon. Na druh stran je tu ale ada firem, jejich kvalita je tm mizern. Velkou rnou pro soukromou bezpenost byla ekonomick krize v roce 2008 a bohuel jsme se od t doby jet nevzpamatovali.

Za nzkou kvalitu bezpenostnch slueb v souasnm obdob me krize z roku 2008?
Tehdy k propadu dolo, firmy musely rychle etit a krtalo se vude. Projevilo se to i razantnm snenm vdaj na bezpenost. Agentury krtaly provozn vdaje i mzdy. Kvalitn lid ze segmentu asto odchzeli hledat tst jinde. Co se nezmnilo, je fakt, e obrovsk mnostv bezpenostnch zakzek pochz od veejnch zadavatel a vbrov zen jsou rozhodovna pedevm podle nejni ceny bez ohledu na kvalitu. Jestlie vm ale ze zakzky zbude pro firmu jen nepatrn zisk, lze jen tko oekvat, e by firma investovala do dalho rozvoje nap. technologi a hlavn zamstnanc

Firmy, kter jsou leny Komory, kterou vedete, s implementac zkona souhlas?
Nejsou proti, a mu pitom ct, e spolen s organizacemi sdruenmi v Nrodnm sdruen bezpenostnch spoleenstev NSBS reprezentujeme asi 8085 procent trhu. Jsme proto tak velmi rdi, e se zkon se stal soust i koalin smlouvy nov vznikl vldy.

Zkonu se ale vnovala i vlda Andreje Babie
To je pravda a jsem velmi rd, e jsem se mohl astnit ady klovch diskus o tom, jak by mohl vypadat. Bohuel jsem ale musel bt v mnoha ohledech kritick. Zkon nereflektoval souasn bezpenostn prosted i nkter hrozby. Vcemn pedstavoval administrativn restriktivn pojet regulace komern bezpenosti. A co je v na brani dleit, hrozil v ppad jeho pijet stet zjm pi vkonu uritch dohledovch innost.

Jak by ml tedy kvalitn zkon vypadat?
Inspiraci vidm napklad u britsk SIA adu pro bezpenostn sluby. Nad nm stoj britsk ministerstvo vnitra, ad je ale vcemn samostatn. Vydv standardy a udluje licence. V em se tedy li je to, e uvnit existuje expertn poradn rada tvoen profesionly, kte nepsob jinde. Prostedky na provoz tohoto adu schvaluje parlament, zde ale propojen s dalmi institucemi kon. Stet zjmu v oblasti kontroly soukromch bezpenostnch firem je dky tomu vylouen.

V minulosti jste zmioval, e by soukrom bezpenostn sluby mohly bt podporou pro sloky integrovanho zchrannho systmu. Opravdu si dokete pedstavit, e by napklad ostraha supermarketu mohla pomhat teba policii?
Urit a nejen j. Vdy si vezmte, e napklad prv u supermarket se asto vyskytuj nejrznj existence. Ostraha je zde po celou otevrac dobu, a tak v o tom, kdo je jen bez domova, kdo krade i kdo za rohem prodv drogy. Nemluvm ale jen o tipech pro policii. Je tu odhadem 60 tisc lid, kte v bezpenosti pracuj. Kdy budeme vdt, jakou kvalifikaci maj, mohou pomoci napklad v dob povodn nebo jinch mimodnch situacch pandemie koronaviru je toho nejlepm pkladem.

Prv pandemie pidala bezpenosti spoustu prce. asto se hovo o konfliktech ve spojen s koronavirem
Je to pravda, koronavirus m obrovsk dopady. Jsou to konflikty v supermarketech, tisce lid, kte pracuj jako ostraha na kulturnch a sportovnch akcch v o dopadech sv a tak by k tmatu urit leccos ekli i policist, pro kter lidi nejdve ili rouky a kupovali jim desinfekce a dnes se od uritch skupin dokvaj jen nadvek. To cel ale neznamen, e by soukrom sluby nemohly pomoci tm sttnm.

Vclav Jahod

Studoval jadernou energetiku na VUT. Podlel se na spoutn dukovansk jadern elektrrny a pozdji pracoval na Sttnm dozoru nad jadernou energii. Po sametov revoluci stl u vzniku souasn BIS, kde dlouhou dobu dil oblast boje proti terorismu.

Pes vkon fa bezpenost ve kod Auto peel do svta komern bezpenosti. Postupn se stal aktivnm zstupcem pracovnk v komern bezpenosti.

Jako prezident Komory podnik komern bezpenosti a jeden z ldr Nrodnho sdruen bezpenostnch spoleenstev zastupuje hlas zhruba 85 procent firem zamench na bezpenost na eskm trhu. Jeho hlavnm clem je zvit reputaci soukromch bezpenostnch firem a zlepit podmnky pro jejich podnikn.

V

Co pro to tedy dlte?
U adu let nae Komora organizuje konference a workshopy na aktuln bezpenostn tmata a hrozby a na nich se sname krom jinho i prezentovat monosti spoluprce komernho a veejnho sektoru. Tyto akce se staly tradic a jsou cenny a vyhledvny. S potenm musm konstatovat, e vnmm postupn mnc se postoje nkterch reprezentant sttu k monm formm spoluprce se soukromm bezpenostnm svtem.

Ob strany tedy chtj a chyb u jen zkon?
Zkon sm o sob kvalitn spoluprci nezajist. Ale rove kvalifikac, o jejich kategorizaci se sname, dv velkou nadji, e pi jejich dodrovn, zejmna veejnmi zadavateli, daj pedpoklad pro lep ohodnocen. rove licence by pitom jasn ukazovala nejen to, jakou kvalitu firma a jej zamstnanci spluje. Od toho by se mohla odrazit spoluprce s polici i odpovdajc ve odmny na stran firem, kter si sluby objednvaj.

Nemli by mt pracovnci v ostraze pi spoluprci s polici lep ochranu?
To bychom chtli do zkona rovn prosadit. Nai lid, kte vykonvaj zejmna ochranu majetku, jsou asto terem rznch tok nebo napaden. Bohuel v posledn dob jde m dl vce o ozbrojen toky i se zrannmi. A pitom prv tito zamstnanci funguj jako prvn linie ochrany majetku a lid teba v nkupnm centru, nemocnici nebo vlaku. Bohuel jejich status a monosti se neli od bnho obana a d se pouze obecnou legislativou. Nechceme dn privilegovan postaven, jak se nkte domnvaj, ale podobnou ochranu, jakou maj teba zchrani.

ern erifov pod dohledem. Chyst se psn zkon o soukromch slubch

Zmnil jste, e lid zstupci sttu jsou u spoluprci naklonni. Jak ale takovou nabdku podle vs pijmou adov policist?
Rozhodn nikomu nechceme vstupovat do jeho prce. Co chceme, je zskat pehled o kvalit lid v soukromch slubch a monost nabdnout pomoc, pokud bude poteba. Bezpenost vnmme komplexn. Proto by bylo vhodn aby i stt tyto innosti vnmal jako soust bezpenostnho portfolia zem a zohlednil to nap v nadazen legislativ jako je nap. Krizov zkon nebo protiteroristick zkon a podobn.

I v KPKB spolupracujeme s adou odbornk z praxe v soukromm i veejnm sektoru i akademick sfry. To se me hodit a vm, e nejen u policie je ada lid, kte by takovou spoluprci alespo v tch momentech, o kterch mluvme, podpoili.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno