Do Prahy se vrac drustevn bydlen, jeho vhodou m bt cena

Zakldn bytovch drustev jako efektivn alternativy vlastnho bydlen skonilo se vstupem eska do Evropsk unie. Tehdy toti zmizela monost pipravovat projekty na jejich podporu.

Evropsk legislativa nm umouje podporovat sociln slab nebo lidi s jinm handicapem. Stednpjmovou tdu nebo teoreticky i bohat umouje podporovat pouze v reimu de minimis do 200 tisc eur. To jednou za ti roky pro msto, jako je Praha nebo Ostrava, nem vbec dn vznam, tvrd editel odboru bydlen a realitn innosti na ministerstvu mstnho rozvoje Ji Klma.

Tento problm by se u novho drustevnho bydlen mohl vyeit dky tomu, e Praha jednotlivm drustvm pozemky k odprodeji nabdne a mnoho let po dokonen vstavby. Pozemky maj zstat mstu do doby, ne drustvo splat vr na vstavbu, nejdle na dobu 99 let, jak upozoruje Hana Marvanov, radn pro oblast bytov vstavby magistrtu Prahy.

Odloen nklad na koupi pozemk m bt jednm z faktor, kter drustevn bydlen oproti komern vstavb zlevn a uin ho dostupnj irmu okruhu lid.

Lid s prmrnmi pjmy na tom nejsou tak patn, aby splnili kritria pro pidlen mstskho bytu, ale zrove tak dobe, aby dostali hypotku od banky, k Marvanov.

Druhm zpsobem, jak cenu drustevnho bydlen snit, je charakter drustev. Budou se toti zakldat jako neziskov, take odpadne poteba mt na bytov vstavb mari.

Jednotliv mstsk sti spolu s Praskou developerskou spolenost, je je pspvkovou organizac hlavnho msta, nyn vytipovvaj lokality, kde by se mohly uskutenit pilotn stavby. Nejdle je projekt v Praze 5 na ulici Radlick, o nm by jet v prbhu msce mlo jednat zastupitelstvo mstsk sti.

Pokud zastupitel zmr schvl, zane se vybrat partner pro vstavbu 266 byt. V nsledujcm roce by pak drustvo mohlo pijmout prvn leny.

dn pronajmn nebude

V drustvu ale nebude moci bt kad. Byt nebude mon dle pronajmat, protoe je uren vhradn pro bydlen a nikoli jako investice. Do drustva tak budou moci vstoupit pouze lid s trvalm pobytem ve mst, kte nevlastn jinou nemovitost.

Dal omezen se tk ppadnho prodeje. Praha jako len drustva by mla mt pedkupn prvo, pokud by nkter z ostatnch len drustva chtl pevst svj podl na jinho zjemce.

Zatmco donedvna vcelku rostl zjem o vlastn bydlen, i sami developei nyn pipoutj, e pro spoustu lid se stane pi stle stoupajcch cench a zdraujcch hypotkch nedostupnm. Podle przkumu poradensk spolenosti CEEC to tak vnm 72 procent oslovench developerskch firem. Asi polovina z nich se proto do budoucna krom klasick vstavby zam na projekty njemnho i drustevnho bydlen.

Ne vichni ale alternativnm formm vstavby fand. Pinejmenm tedy neoekvaj, e by mohla dostupnost bydlen zlepit.

Pokud plnuje hlavn msto ron stovky drustevnch byt, je to pli mal poet na to, aby to mohlo vrazn promnit cenovou situaci na eskm trhu, k hlavn ekonom Trinity Bank Luk Kovanda.

Jen v hlavnm mst chybj desetitisce byt. Do cen se tak budou nadle promtat klasick faktory, jako je inflace nebo poptvka zahraninch zjemc o bydlen v esku. Odklon od vlastnickho bydlen je podle Kovandy trend ptch let.

Limity drustevnho bydlen vid i generln editel spolenosti Ekospol Even Korec. Podle nj se zejmna kvli nevhodm drustevnho vlastnictv oproti osobnmu vlastnictv bytu ned oekvat vrazn rozmach tohoto druhu bydlen.

Drustevn bydlen m urit rizika v ppad, e veden drustva nehospoda dn a me svmi kroky ohrozit i majetek drustva, tm i bydlen jeho len. To ukazuj pklady ady drustev, kter skonila v exekuci i v insolvenci a hrozil prodej byt v rmci zpenen a vysthovn len drustva, pipout Marvanov.

Prosazuje proto zmnu zkona o obchodnch korporacch, kter by neziskovm drustvm pinesla rzn levy. Zrove poaduje zpsnn dohledu nad jejich hospodaenm, aby nedochzelo k pokozen zjm drustevnk.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts