ednci ztuj vyplcen pomoci, podle finann sprvy jde o vjimky

0
73

ad pr adatele nejdv vyzval, aby doloili, e za pokles jejich pjm mohou vldn opaten. Pokud podnikatel ztrtu dostaten nezdvodnil, dost musel sthnout.

Zprvy se zpotku objevovaly na internetu. Stnosti nsledn ovila mezi svmi leny Asociace malch a stednch podnik a ivnostnk R.
Vsledek bohuel nebyl nijak pekvapiv, tyto signly se nm potvrdily, uvedla editelka asociace Eva Svobodov. Svou zkuenost asociaci popsala napklad podnikatelka, kter se zabv prodejem sportovnch pohr a organizanm zajitnm akc.

Pracovnice finannho adu zavolala, e po peten dosti a zhldnut mch ivnostenskch oprvnn nemm na kompenzan bonus nrok. Doporuila mi prostudovat opaten vldy . 1037 z19. listopadu 2021 a podle nj pesn zformulovat moji dotenou innost, uvedla podnikatelka, kter si nepla zveejnit sv jmno.

Nsledn ad po podnikatelce pr chtl, aby pedloila pehled klient vetn telefonnch sel, uveden stky nkupu a dvod, pro akci neorganizovali.

Podobn zkuenosti s jednnm ednk lze dohledat hlavn na socilnch stch. Co se te obor, asto se objevuj stnosti lid, kte provozuj emeslo.

Proti chovn ednk se ohradila Hospodsk komora R, Komora daovch poradc R a dal profesn sdruen. Tento procesn postup je postupem zcela zejm nezkonnm. Podle platn prvn pravy dochz k takzvanmu samovymen kompenzanho bonusu ke dni podn dosti a nsledn korekce ze strany sprvce dan je mon jen na zklad kontrolnho postupu, napklad daov kontroly, uvdj komory ve spolenm prohlen.

Bute rdi za upozornn!

Finann sprva oponuje, e v naprost vtin ppad k procesnm zdrenm tohoto charakteru nedochz. Finann sprva ujiuje vechny adatele o kompenzan bonus, e se finann ady zabvaj vemi dostmi, kter ke kompenzanmu bonusu obdr, a v dnm ppad plon neodmtaj dosti podnikatel z konkrtnch obor, uvd sprva.

Na zklad zhruba 97 procent dost pijatch ke zpracovn ady podle Finann sprvy ji kompenzan bonus vyplatily, nebo se k tomu chystaj. Sprva nicmn pipout, e se mohou vyskytnout ppady podnikatel, kte bonus neobdr, protoe nespln podmnky stanoven zkonem.

Pokud navc ednci upozorn adatele, e na bonus nem nrok, je to podle Finann sprvy k jeho prospchu. Je tm mono pedejt situaci, kdy by musel neoprvnn vydan prostedky nsledn vracet, a to vetn zkonem pedepsanch sankc, vysvtluje sprva.

Ministerstvo financ pesto uznv, e me dojt k individulnm ppadm pochyben, kdy ednk a pli pen dkazn povinnost na adatele.
Ppadn dl pochyben lidskho faktoru pi ovovn oprvnnosti nroku na kompenzan bonus, piem dle uveden statistiky by se mlo jednat spe o individuln ppady, budou eliminovna. Ministerstvo financ je za tmto elem v aktivn spoluprci nejen s Finann sprvou, ale i s Komorou daovch poradc, abychom nastavili preciznj metodick postupy vplaty bonusu, uvedlo ministerstvo v psemn odpovdi na dotaz MF DNES.

Resort nicmn upozoruje na to, e zkon adm neukld povinnost vyplatit bonus kadmu adateli ihned a v poadovan stce. Nespokojenm adatelm o kompenzan bonus pak doporuuje trvat na svm a ppadn pochybnosti finannch ad vysvtlit podrobnjm popisem sv situace. V krajnch ppadech je mon se odvolat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno