Nejastji se faluje tiscikoruna. Zachycench padlk loni ubylo

0
39

V esku bylo za losk rok zadreno 1 120 kus padlanch a pozmnnch eskch penz, a to konkrtn 930 kus eskch bankovek, 182 kus padlanch minc a 8 kus pozmnnch bankovek.

Oproti roku 2021 tak poet klesl o 274 kus. Celkov hodnota loni zadrench padlk eskch platidel meziron klesla o vce ne tetinu na 1,712 milionu korun.

Nejvce padlanou eskou bankovkou se v roce 2022 stala tiscikoruna. Vystdala tak dvoutiscikorunu, kter byla druhou nejastji padlanou bankovkou. Podailo se tak zachytit 182 padlanch eskch minc, co je nrst oproti dvma pedchozm rokm, kdy jejich poet klesl na nulu. Od roku 1993 do loska esk nrodn banka eviduje 2 884 padlk minc, z vtiny dvacetikorun.

Poet zadrench padlanch a pozmnnch eskch bankovek a minc na naem zem zstal loni opt nzk a padlky byly nejastji hodnoceny jako mn zdail. Akoliv po mnoha letech pozorujeme urit meziron nrst tuzemskch padlk minc, nejedn se o dnou dramatickou udlost, ekl len bankovn rady Jan Prochzka. Vzhledem k celkovmu potu minc v obhu a zejmna k jejich hodnot je tak podle slov Prochzky toto slo zanedbateln.

Nejvce padlanch eskch bankovek bylo zadreno v Praze (625 ks), druh nejvy poet byl poslze v Hradci Krlov (53) a v st nad Labem (40). Naopak nejmn jich bylo zadreno v Plzni (9).

Podle daj z esk nrodn banky se vtina padlk tiskne stle na inkoustovch tiskrnch, tiskem z plochy bylo zhotoveno pouze pl procenta zachycench padlk, co v absolutnm potu in pt kus.

Pevauje tak 4. stupe (mn zdailch) napodobenin. Bankovky jsou tak specifick tm, e jsou titny bez napodoben ochrannch prvk, ppadn s nekvalitnm napodobenm nkterch z nich.

Hodnota padlanch eskch bankovek je 1 705 700 K a mezi nejastji padlanmi nominly jsou 1 000 K, 2 000 K a 5 000 K.

Pozmnn penze a napodobeniny

esk nrodn banka v tiskov zprv tak zveejnila poet pozmnnch penz a napodobenin. V roce 2022 bylo na zem esk republiky zadreno 3 593 kus napodobenin, 8 kus pozmnnch eskch penz a 3 kusy pozmnnch zahraninch penz.

Napodobeniny a padlan penze toti nejsou tot a asto me dojt k zmn. Napodobeniny penz jsou jakkoliv reprodukce (kopie) penz vyroben za jinm elem ne udn do obhu namsto pravch penz (divadeln a filmov rekvizity, reklamn a upomnkov pedmty, uebn pomcky, poukzky na slevy ze zbo a slueb).

Naopak padlan penze jsou jakkoliv reprodukce (kopie) penz vyroben za elem jejich udn do obhu namsto pravch penz.

Ciz mna

Padlanch a pozmnnch zahraninch platidel bylo v roce 2022 na eskm zem zadreno 860 kus, co je o 4 582 mn ne v pedchozm roce, kdy se dky policejnmu zsahu podailo zadret vznamn mnostv falench eurovch bankovek.

Nejastji zachycen padlky loni napodobovaly eura (652 kus) a dolary (80 kus). Celkov hodnota zadrench padlk zahraninch bankovek inila v roce 2022 v pepotu 1,242 milionu korun. V porovnn s padlky eskch bankovek pevaoval klasick tisk z plochy (ofset).

Ochrann prvky

Pokud chceme urit pravost bankovky, meme se dit hned nkolika jejmi specifiky. Zamme-li se napklad na bankovkov papr, tak je specifick hned na dotyk. Bankovka toti nen hladk a na lcn stran by ml bt hmatem citeln hlubotisk.

Nutn je tak zkontrolovat vodoznak, ochrann prouek (mikrotext a mnc se barvu) a soutiskovou znaku. V ornamentu na rameni portrtu je skryt obrazec s nominln hodnotou. Pi pohybu bankovky se na lci navc mn tak promnliv barva a vpravo na lci je dvoubarevn iridiscentn pruh.

Ku pkladu padlan dvacetikoruna je zhotovena pomrn kvalitn rabou, kter se smrem od stedu k okrajm mince zhoruje, a magnetickmi vlastnostmi zhruba odpovdaj pravm mincm. Mince jsou vyrobeny galvanickm pomosazenm eleznho jdra s mdnou mezivrstvou.

Vtina zazen na zpracovn minc s elektromagnetickou kontrolou tyto padlky ovem rozpozn a nsledn zadr. Pro vizuln kontrolu je dobrm rozpoznvacm znakem hrana, kter je zplotl, a dle je na padlcch mezi zvenou obrubou hrany a mincovnm polem zeteln rha

Obdrte-li podezelou bankovku i minci, u kter se domnvte, e se jedn o padlek i napodobeninu, odneste ji na policii a informujte o svm podezen. Bankovka nebo mince bude pedna esk nrodn bance, kter ji prozkoum a ur jej pravost.

Ukonen platnosti starch vzor bankovek k 30. ervnu 2022

  • Dne 1. ervence 2022 tak skonila platnost starch vzor bankovek nominlnch hodnot 100 K, 200 K, 500 K, 1000 K a 2 000 K z let 1995 a 1999.
  • Bankovek 5 000 K se toto rozhodnut netk.
  • Bankovky je mon po ukonen platnosti vymnit na pokladnch vech bank do 30. ervna 2024 a v NB.
  • Po 1. ervenci 2024 bude vmna mon pouze v NB po neomezenou dobu.
  • Stahovan star vzory bankovek jsou nejlpe rozpoznateln kou stbitho prouku. Ten je u starch vzor zk a jeho barva se pi naklopen nemn. Vzory bankovek, kter budou platit nadle, maj prouek ir, kter pi naklopen mn barvu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno