Zdenk Zajek: esku mohou firmy utct do ciziny

0
80

Polsko uteklo esku na mli daleko, a pokud se u ns nic nezmn, brzy to budou dv mle to posledn dobou slchme celkem asto. Sm jsem byl nedvno po tech letech ve Varav a krom statistickch sel se tam zjevn zlepila teba i kvalita slueb. Lpe to tam funguje. Pro tedy u ns ne?
Mte pravdu. Srovnn s Polskem je pro ns te z hlediska budovn strategick infrastruktury dost bolestn. Klovm zlomem bylo podle vech informac podn mistrovstv Evropy ve fotbale v roce 2012, na kter se Polsko zaalo pipravovat a vyuilo ho k pijet strategick vize na budovn zejmna dopravn infrastruktury. Soust thle strategie bylo nejen dobudovn dlnin st po celm Polsku, ale tak budovn vysokorychlostnch vlakovch spoj a vybudovn super modernho a vysokokapacitnho letit 40 km od Varavy. Vem obanm veden sttu slbilo, e se na toto letit, ktermu kaj Dubaj 2, dostanou do 2 hodin z kterhokoli msta rozlehlho Polska prv vysokorychlostnm vlakem, kter bude prochzet tmto letitnm terminlem.

Kdy k tomu pipotete jasnou strategii v budovn energetickch zdroj od jadernch elektrren pes budovn vtrnch park na pobe a po posilovn plynovod a cel penosov soustavy, vychz vm z toho siln strategie pro poslen hospodsk role Polska v celoevropsk, a dokonce celosvtov ekonomice. Rozhodli se, e chtj hrt prvn housle, a vypad to, e na tom nali shodu nap politickm spektrem.

A zd se, e Polsko nezpomaluje, naopak
Mezi stty je pirozen konkurence a boj o daov domicil firem a zamstnanc. Kdy jim nabdnete dostatek cenov pijateln elektrick energie, hustou a rychlou dopravn logistickou s, datovou infrastrukturu pro budouc digitalizaci, kte si o zjem investor, kte pjdou pirozen za lepmi podmnkami pro sv podnikn. Z tohoto hlediska jsme ve velkm ohroen, protoe Polsko je za humny a mnoho naich firem a nadnrodnch firem, kter u ns maj vrobn podniky, se me rozhodnout a bez dalch vraznjch pekek pesunout svou vrobu nebo sdlo do Polska. Pak ale nebudou platit dan tady u ns, ale v Polsku. To bychom nemli podcenit a mli bychom zat okamit jednat. Mme nejmn desetilet skluz. Svt na ns jednodue nepok. U nen as na dlouh diskuse, ale je as na odvn vize a strategick kroky!

Take navrhujete clen investice do infrastruktury?
Ano. Hospodsk komora spolen se Svazem prmyslu a dopravy, Konfederac zamstnavatelskch a podnikatelskch svaz a dalmi zstupci podnikatel vol po jasn a dlouhodob vizi a investin strategii v klovch investinch oblastech, jako je energetika, doprava, datov infrastruktura, ale tak kolstv a vzdlvn, vda, vzkum, inovace a tak pracovn trh. ili jsme 30 let z na ekonomick transformace, kde jsme dky jasn vizi o pechodu k trnmu hospodstv zskali nemal nskok mezi stty stedn a vchodn Evropy. Bohuel nepila dn dal odvn vize, jak ns na pomysln pici udret. Musme ji tedy urychlen pijmout a zat realizovat. Nco mus investovat stt a nco naopak soukrom sektor, ktermu k tomu musme vytvoit podmnky. Investice do strategick infrastruktury pinese dal investice v privtnm sektoru a to vechno bude mt pozitivn dopad na hospodsk rst, kter potebujeme znovu nastartovat.

Polsko m urit lep absorpci kapitlu i dky specilnm vztahm sUSA. S tm se patn sout…
Ano, plat, e maj vt trh a nadstandardn vztahy s USA. Co tedy meme udlat lpe my? Mla by to bt prv ta rychlost, s n budeme schopni nkter strategick investice provst, a zrove poslen naich vjimench pedpoklad. Jsme a mme zstat kiovatkou Evropy, pes kterou povedou klov energetick, dopravn a datov spoje, bez kterch se propojen Evropa neobejde. Mme bt mezi ldry v oblasti jadernho programu vetn malch modulrnch reaktor, ale tak bateriovch lnk od tby lithia a po konen vrobek a jeho vvoz. Mme bt i nadle mezi ldry polovodiovho ekosystmu a nekoukat, jak se stav tovrny na polovodie vPolsku a v Nmecku. No a nakonec si teba mme shnout vrazn pro svou roli v oblasti uml inteligence a jejho dalho vyuit v podnikn, ve slubch i v bnm ivot. Meme teba nabdnout sdlo takov mezinrodn instituci, kter se bude umlou inteligenc celosvtov zabvat.

Zdenk Zajek

Prezident Hospodsk komory

  • Narodil se 10. kvtna 1967 v Praze.
  • Absolvoval Prvnickou fakultu Univerzity Karlovy.
  • Dosud psobil jako viceprezident Hospodsk komory R.
  • Pracoval jako nmstek na ministerstvech financ, spravedlnosti a vnitra. Byl poradcem premira Petra Fialy pro digitalizaci a digitln transformaci a tak poradcem ministra dopravy Martina Kupky pro stejnou oblast.
  • Je spoluautorem projekt Czech-POINT, Datov schrnky nebo Bankovn identity.
  • Je enat, m ti dospl syny a dva vnuky.

Myslm, e takov prask Kongresov centrum by bylo hodn zajmavou nabdkou, kterou by stt spolen s Prahou mohl nabdnout pi vyjednvnch. Ve vech tchto oblastech mme experty, kte jsou uznvni v Evrop i ve svt nebo se na vvoji v tchto oblastech v poslednch 20 letech vrazn podleli. Ano. Mme vedle sv vjimen polohy i lidsk kapitl, kter bu vbec jako stt nevyuvme, nebo jen velmi omezen a obas.

M na to esko dostatek lidskho kapitlu?
Nemm strach z toho, e bychom nedali v kad oblasti dohromady tm expert a ldr, kte by ns v dan oblasti posunuli dopedu. Kdy stanovme jasn cl, pak je to jen o definici zdroj, kter potebujeme k naplnn takovho cle. Teba v oblasti polovodi a uml inteligence jsou nai lid respektovanou soust mezinrodnch konsorci. Pokud bychom tedy nemli sami dostatek lidskch zdroj, urit by bylo kam shnout za hranice. Ale osobn si myslm, e opravdu tady doma mme v tchto oblastech lidsk kapitl z evropsk a mon i svtov piky. Jen o nich asto nevme.

Idea, mylenka, vize, cl je nco, co um rozhbat stojat vody, zatuhl vztahy, oslabenou dvru, nzk sebevdom nebo obyejn strach. Vtinou k tomu nepotebujete stostrnkov dokumenty, nkdy sta jen jedno slovo, jedna vta. Tak teba: Pojme doclit toho, e do 10 let budeme mt alespo jednu eskou vysokou kolu v prvn stovce na svt. Vbec nepochybuji o tom, e do msce bude k dispozici tm nadench, odhodlanch a odborn zdatnch lid, kte to budou chtt dokzat. Nevad, pokud za deset let nakonec bude takov vysok kola jen stodvact. I to by byl fenomenln a pro esko tolik potebn spch.

Ptm se i proto, e hospodsk komora se nedvno nechala slyet, e v esku chyb 300 000 pracovnk. Jak chcete masivn projekty uskutenit bez nich?
Nedostatek pracovnch sil je problm, na kter upozorujeme dlouhodob. A mte pravdu, e pokud zahjme masivn vstavbu strategickch investic v energetice, doprav a datov infrastruktue, budeme jich potebovat jet mnohem vce. Jedn se jak o vysoce kvalifikovanou pracovn slu, tak tak o mn kvalifikovan pracovnky. Bude to znamenat zahjit serizn debatu o zpstupnn naeho pracovnho trhu pracovnkm ze zahrani z vybranch a pro ns bezpench lokalit bez sloitch byrokratickch proces. Jako komora s tm mme urit zkuenosti, protoe jsme ji pomhali se zpracovnm dost adatel z Ukrajiny a stt bval Jugoslvie. Nezbv ne zat intenzivn jednat s pslunm odborem ministerstva vnitra a bezpenostnmi slokami a pijmout a nastavit jin, prunj reim pro pchod zahraninch pracovnk.

Nebojte se naruen sociln soudrnosti?
Musme to udlat chyte a odpovdn. Bude to zrove znamenat zven bezpenostnch opaten, kter by eliminovala mon negativn jevy, kter by s masivnjm pchodem pracovnk mohly vznikat. Kvli nepznivmu demografickmu vvoji v minulch i budoucch letech se prost bez zahraninch pracovnk nae hospodstv neobejde, ale nememe zavrat oi ped riziky, kter to bude pinet. Dl sv odpovdnosti na sebe budou muset vzt i zamstnavatel, kte budou muset pijmout odpovdajc garance za zamstnance ze zahrani a jejich pobyt tady. Klov bude mimo jin intenzivn jazykov pprava tchto pracovnk, protoe jazykov barira me bt jednm z hlavnch rizik jejich pobytu u ns. Popravd mm vt obavy z naruen socilnho smru, kdy neprovedeme investice do strategickch oblast, protoe to me jet vce zashnout postien regiony a zvtit sociln rozdly. Soust strategickch investic mus bt tak bytov infrastruktura, kter vedle dobr dopravn st pispje k mobilit pracovn sly. Dostupn njemn bydlen je oblast, kterou bychom mli poslit vrmci strategickch investic.

A kdo to tedy vechno zafinancuje? Pijmaj se konsolidan balky, stav veejnch financ nen podle vldy dobr
To, e vlda pijala opaten na ozdraven veejnch financ konsolidan balek, za podnikatele vtme, by mme dl vhrady k nkterm nvrhm, kter nemus pinst oekvan dopad, a ji na pjmov, nebo vdajov stran. Ale pokud mluvme o strategickch investicch, bude to znamenat pln jinou rozpotovou vahu. Mluvme-li o tiscch miliardch, kter bychom potebovali zainvestovat do energetiky, dopravy a datov infrastruktury, pak bychom mli uvaovat o 10letm investinm cyklu a svm zpsobem o 10letm rozpotovn. Na takov investice stoj za to si pjit a zadluit se. To nejsou penze, kter je mon projst v bnm ronm rozpotu. Mlo by to bt fixn oddleno a nemlo by bt mon na ty dlouhodob investin zdroje shnout. Proto by bylo dleit, aby seznam investinch akc byl fixn stanoven zkonem, aby dn vlda nebyla v pokuen tyto mimodn zdroje na ivotn dleit investice prohospodait. K tomu je poteba najt irokou politickou shodu. Pln strategickch investic na 10 let prost pekrauje jedno volebn obdob a mus to znamenat odpovdnou nrodn politiku, kter se nemn po kadch volbch.

Jak s vmi v tto vci stt jedn?
Jako obrovsk pokrok vnmme zzen Vldnho vboru pro strategick investice pod vedenm premira. Tento vbor by ml zkoncentrovat veker aktivity ve stejnch oblastech, kter jsem zmioval, a zajistit nadresortn koordinaci. Ta bohuel v mnoha ppadech dlouhodob chyb amnoho dobrch projekt se zbyten utop v meziresortnch sporech. Na tuto petahovanou nemme as. Te nm vn hroz, e kad msc odklad a diskus me znamenat obrovsk dopady, kter budeme tko pekonvat. Pokud stt nevyle podnikatelm jasn a vn mnn signl, e je pipraven bhem nsledujcch deseti let provst i umonit zsadn strategick investice, kter jim budou zajiovat dostupnou a cenov pijatelnou elektrickou energii, robustn silnin aeleznin s avysokorychlostn kvalitn datov pipojen, zanou vn pemlet, zda pro jejich podnikn nen lep jin zem vEvrop nebo ve svt.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno