esk spolenost mn elektroodpad ve zlat slitky

V dob minul ekonomick recese si srovnal a uvdomil, co v asech nejistoty znamen skuten hodnota. Finann i realitn trhy mly trhliny, a drah kovy se u tenkrt potvrdily jako jistota v nejistm ase. A prv z toho dvodu se Michal Spurn rozhodl jt touto cestou.

Spolenost TrustWorthy Investment se tak od zatku orientovala na poradenstv na trhu s drahmi kovy, jak je sprvn koupit, ale i se ziskem prodat. Obdob covidu a vlky na Ukrajin i aktuln inflace, sprvnost naeho rozhodnut potvrdilo, k Spurn.

TrustWorthy Investment nen ale jen obchodnk s drahmi kovy. Na Vysoin od konce loskho roku mte i rafinrii. Ta ovem nezpracovv zlato a stbro z vytench hornin, ale recykluje ho z elektroodpadu. Jak se vlastn z vyslouilch elektronickch vrobk zlato a stbro t?
Z materilu zjistme nejdve obsah drahch kov: ne vechno je toti pouiteln. Elektroniku je teba nejdv rozebrat a vybrat ty sti, kter obsahuj drah kovy desky a kontakty ze starch pota a vnitky mobil. Ty nejhodnotnj sti mme v chemickm roztoku. Jejich sms ale jet nic cennho nepipomn, vypad sp jako dk bahno.

Hmota pak mus projt elektrolzou, kde se zlato a stbro od sebe oddl. Zlato se pak jet doiuje v indukn peci a vsledkem jsou mal zlat kuliky neboli zlat granult. Analza vchozho materilu je velmi peliv a trv asi msc, rafinace pak probh vce ne dva tdny.

Vsledkem z rafinace je tedy cenn granult. To ale nen ten vsledn produkt, s nm se obchoduje, e?
Granult pak smnme s vybranmi rakouskmi nebo vcarskmi rafinriemi za zlat i stbrn slitky rznch gram napklad s oznaenm LBMA. Tuto certifikaci m na starosti instituce v Londn, kter kontroluje rafinrie po celm svt.

Michal Spurn

  • Pvodn vystudoval jazyky a odbornou kolu na zdravotnickho zchrane. Rok strvil na Mendelov univerzit v Brn, kde studoval obor zemdlstv. Svoje vzdln si prbn doploval manaerskmi kursy u ns i v zahrani.
  • V minulosti pracoval na manaerskch pozicch v korportnch firmch.
  • Od roku 2012 se vnuje firm TrustWorthy Investment.
  • Ped pti lety zaloit farmu U Frantiky. Ta v roce 2021 zskala ocenn za Regionln potravinu roku 2021. Podnik se vnuje zpracovn kozho mlka a produkci BIO potravin.
  • Rd investuje i do zitk. Potp se a do patnctimetrov hloubky bez pstroj. A pod vodou vydr skoro tyi minuty. k, e ndechov potpn je skvl sport, pi kterm si ist hlavu.

Zkratka LBMA asi vtin lid nic neekne. Mete vysvtlit, o jakou organizaci jde?
Je to London Bullion Market Association, mezinrodn asociace, kter sdl v Londn. Sdruuje svtov rafinrie, kter maj oprvnn rafinovat a distribuovat na trh zlat slitky. Vechny zlat cihly LBMA maj zaruenou istotu minimln 99,5 procent.

Vm se tuto certifikaci podailo zskat. Co mus firma, kter o ni d, splovat?
Aby byla rafinrie certifikovan, mus projt psnmi kontrolami. Spolenost mus mt status dobrho renom a reputaci. Mus mt i hmotn ist jmn a adatel mus projt nezvislm auditem.

Vrame se zpt k rafinrii. Pro jste si vybral prv Vysoinu? Mte k n njak vztah?
Hledali jsme vhodn prostory. Lokalita na Vysoin nm to nabdla. Je zde vhoda i dopravn dostupnosti.

Rafinerie funguje zhruba 10 msc. Kolik zlata a stbra jste za tu dobu vytili?
Kapacita rafinan linky je 100 kilogram zlata msn. Prvn msce zkuebnho provozu jsme zpracovvali pr kilogram. Nyn jsme vyten zhruba na 30 procent.

Kolik zlata i stbra se d zskat z jednoho elektronickho pstroje?
Poklad pedstavuj teba mobily, takov ty s antnkou, vyroben jet ped rokem 2007, kdy se v nkterch typech najde a 3 nebo 4 gramy zlata. Stalo se nm mnohokrt, e si lovk ze zdnliv bezcennho harampd na konci odnesl men nebo i vt zlat slitek, kter jsme mu za granult vymnili, nebo mu zaslali penze na et.

Je tedy jasn, e elektroodpadu potebujete opravdu hodn. Kde ho zskvte?
Mme partnery, kte s elektroodpady pracuj. Hls se nm ale i obyejn lid. Doma sesbraj starou elektroniku, zlat nebo stbrn perky a po konzultaci nm je poslaj k recyklaci. To ve je toti mon v rafinerii znovu zhodnotit v podob slitku.

Znamen to, e zlat perky nejsou ryz?
Mlokdo to v, ale zlato ve perku opravdu nen vtinou ryz, ale je nm tvrzeno. Vtinou je jeho soust i stbro a rzn dal kovov pmsi podle toho m pak zlato lut, bl nebo rov odstn. Aby se zlat perk leskl, pimchv se do nj napklad rhodium. Zlat perky tak asto bvaj trnctikartov s 58,5 procenty ryzho kovu.

Jakmile se materil dostane k nm, zpracujeme ho chemickou metodou a elektrolzou tak, e pak zkaznk dostane u jen finln drah kov o ryzosti 999,9 dl zlata.

Rafinan linka na recyklaci zlata a stbra je u ns jedinenou zleitost. Co mus umt zamstnanci, kte zde pracuj?
Zamstnanci, ruc v rafinrii za kvalitu recyklace, jsou oba ikovn chemici, navc oba prokolen prv pokud jde o techniky zskvn zlata. Jednotliv postupy konzultujeme napklad i s technology ze zahrani. Vc vm, s ohledem na ochranu naeho know-how, prozradit nemu i alchymist si svoje znalosti ohledn vroby zlata nechvali pro sebe a dobe vdli, pro.

Rd ale eknu, e dvme prci i lidem z chrnnch dlen z regionu. Pokud jsou manuln zrun, uplatuj se pi rozmontovvn pouit elektroniky. Momentln mme deset pozic, kter ve spoluprci s jednotlivmi chrnnmi dlnami postupn obsazujeme.

Jak bylo nron lidi sehnat?
Sehnat v thle dob ikovn lidi je vdycky nron. Nm se to povedlo tak, e jsme se poptali svch kontakt v danm regionu a oslovili i zmnn chrnn dlny. Neli jsme cestou personlnch agentur a inzerty na prci v rafinrii drahch kov jsme taky nedvali.

Pro jste se vbec rozhodl vedle obchodovn s drahmi kovy pustit do podnikn v oblasti jejich zpracovn? M to pro firmu njakou vhodu?
Recyklace nejen elektroodpadu, ale i starch rozbitch perk, je momentln nejlepm i nejekologitj zpsobem, jak drah kov zskat. Rozhodli jsme, e nebudeme jenom nakupovat drah kovy. Nam clem bylo dostat k zkaznkm produkt, kter se z odpadu znovu zmn v elnou a cennou vc. Vlastn rafinerie nm odstranila zvislost na velkoobchodncch. Ti nedokzali uspokojit hlad, kter te zejmna po zlatu vznikl.

Nedvno jste vyrazili i vlastn zlat a stbrn dvojdukty s pohdkovm motivem. Co vs k tomu vedlo?
Nae firma se stala partnerem filmov pohdky Tajemstv star bambitky 2. Jednika patila k nejsledovanjm pohdkm u ns a nm pilo zajmav propojit n byznys s tmto filmem i tak, e k nmu vydme kolekci sedmi zlatch a sedmi stbrnch dvojdukt. Mince nesou podobizny pohdkovch postav, kter ztlesnili teba Ji Lbus, Ondej Vetch nebo Veronika Khek-Kubaov.

Z ist obchodnho hlediska jde o to, e nzkoemisn raby bvaj zajmavou investic a dobe se asem zhodnocuj. Takto pojat mince navc mohou bt i pedmtem zjmu sbratel, co opt zvyuje cenu. Souasn s vydnm minc jsme na trh uvedli i spoen do Karaby, pojmenovan opt po jednom z hrdin pohdky. Na zlat i stbrn poklad si v nm lid mohou postupn stdat online a kad msc si ukldat men obnos do fyzickho zlata i stbra. To, e lid po drahch kovech tou, svd i objednvky, kter nm poslaj.

Jak velk je v souasnosti vae firma?
Nae firma m v tuto chvli 20 zamstnanc, ale tak nkolik set spolupracovnk, kte s nmi pracuj pro obchodn st firmy. Letos jsme spustili franzy a chceme postupn fungovat ve vech velkch mstech. Nechtli jsme psobit jen v Praze, chtli jsme se dostat bl k lidem v regionech.

A spotali si, e franzing nm vychz jako nejefektivnj, a do budoucna doufm i nejperspektivnj model. Nemusme mt tolik zamstnanc ani hldat materil rozkutlen po cel republice. Msto toho na sebe nabalujeme lidi, kte chtj s na pomoc rozjet zlat byznys.

Kdo m o takov byznys zjem?
asto jsou to manaei okolo padesti let, kte skonili v korportu. Vyznaj se ve svm regionu a u ns nali novou prci s dostatenou volnosti i presti, kter jsou je pro n v jejich vku a s jejich zkuenostmi dleit.

Firma tedy roste. Jak s n mte dal plny?
Chceme jet bt i v dalch mstech a tak na Slovensku a v Polsku, kde u sten fungujeme v Bratislav a v Krakov. Zamujeme se na dal zem EU.

Jste nejenom investor, ale i vniv biofarm a majitel farmy U Frantiky na Tachovsku. To jsou obory, kter jsou od sebe na hony vzdlen. Jak na to vbec pilo?
Pochzm z rodiny veterin. Prosted zvat a prody mi tak byly vdycky blzk. Nebylo mi sympatick kupovat potraviny, o kterch jsem tuil, e asi nebudou pli kvalitn. Take m zaalo m dl vc zajmat, jak bych si potravinu mohl obstarat sm. Zaal jsem s malinkm projektem o pr hektarech. A v dob covidu se vnoval rozvoji farmy a hospodaen.

Projekt se rozrostl a dnes je z nj velk farma, kter produkuje napklad vborn mln vrobky. Dostali jsme i ocenn za regionln potravinu Plzeskho kraje, kterou zskal n sr. Cel moje prce tak vlastn souvis i s nestabilitou finannch trh: kdy jde do tuhho, drah kovy a potraviny zstvaj bezpenou jistotou.

Jezdte na farmu pracovat nebo si odpoinout?
V podstat plat oboj, rd jezdm i s traktorem a starm se o zvata. Fyzick prce na farm mi ist hlavu a je skvlm protiplem svta financ.

Bav vs podnikn s drahmi kovy i farmaen stejn? Nebo nco vc?
Drah kovy i farmaen maj hodn spolenho. Kvalitn potraviny i zlato znamenaj zabezpeen. A navc jsou to podobn dary zem, kter neztrcej hodnotu. Oboj m bav stejn.

Letos jste oslavil 40 let, jak jsou dal vae plny?
Rd bych dothl modernizaci rafinrie. Mme v plnu zavst tu novou technologii jde o projekt v hodnot a dvou milion eur. Rd bych taky vidl, e mme franzy nejen v esk republice, ale i po cel EU. A ze veho nejradi bych si pod nael as nejen na farmu, ale hlavn na naeho malho syna. m jsem star, tm vc si myslm, e rodina je to nejdleitj.

Dovolte otzku, jak se k, vce na tlo. Pvodn jste studoval jazyky a odbornou kolu na zdravotnickho zchrane. Pak jste rok studoval na Mendelov univerzit v Brn obor zemdlstv. To vypad, e jste z potku moc nevdl, co byste chtl v ivot dlat
Kad cesta m nkde zatek, a kad mi pinesla to podstatn, co jsem v dalch smrech poteboval. A to byl nhled na ivot, smysl pro lidsk hodnoty nebo i kontakty. Stle hledm nov informace a roziovn zkuenost. Dlouhodob cle u mm drah kovy a potraviny. Nejvt vzvou je te pro m dt sprvnou podporu do ivota svm dtem.

A jak se tedy vae karira postupn odvjela? Jak jste se vbec dostal k byznysu s drahmi kovy?
Dleitmi meznky v profesnm ivot pro m bylo potkat se s lidmi, kte maj stejn plny a vize. Zkuenosti z realitnho i finannho trhu, hypotn krize v roce 2008 a vize, co v ivot vlastn chci. Pak u lo ve snadnji. Snam se vc pouvat selsk rozum ne ekonomick pouky.

Co byste vzkzal mladm lidem, kte tak trochu tpou ohledn sv budoucnosti? Jak si nakonec pece jen najt tu sprvnou cestu, aby byli v ivot spokojen?
Podle mho nzoru je dleit v ivot dlat vci, kter vm dvaj smysl a kterm vte. J vsadil na drah kovy a potraviny. To, co dlte, vs mus bavit. A mt okolo sebe sprvn lidi, kte thnou za jeden provaz.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts