Firmy digitalizuj. Co pelo do virtulnho svta a bude ns pijmat robot?

0
216

Kdy se ekne uml inteligence v personln prci, nemusme si hned pedstavovat robota, kter z hromady ivotopis vybr ty nejlep kandidty. Digitalizace podniku zan mnohem nenpadnji. Napklad kdy vm jednoho dne mzdov oddlen ohls, e od prvnho u nebudete dostvat klasick paprov vplatnice, ale jen elektronick. Nebo e u nebudete dovolenou hlsit sekretce i fajfkovat na nstnce, ale zapete si ji do vnitropodnikovho systmu, kde vm ji f taky elektronicky potvrd. Podnik, kter pechzej od papru k potai ve vce a vce konech, pibv.

V nadchzejcm obdob se chce digitalizaci HR proces zat vnovat a 83 procent personalist, hls hlavn zjitn przkumu personln agentury Hofmann Personal, kter provdla na seminch HR Point podanch ve spoluprci s agenturou CzechInvest.

Reln to ale zatm dn velk slva nen. Kompletn digitalizovanou personln administrativu maj doposud jenom tyi procenta z dotzanch spolenost. Alespo st proces m zdigitalizovno 41 procent personalist, dalch 39 procent pak jen nutn minimum a tm 6 procent s digitalizac jet nezaalo.

Pandemie ale vrazn urychlila vvoj a implementaci tchto proces a u tetiny firem. Standardem jsou ji napklad elektronick vplatn lstky, naopak napklad vzdlen schvalovn pracovnch cest nebo zamstnaneck webov portly jsou vak asto jet ve vvoji, poznamenv Gabriela Hrbkov, editelka personln agentury Hofmann Personal.

Nbor na prvnm mst

Uml inteligence se prosazuje pedevm v nabrn novch posil, kde napklad podle zadanch parametr provd pedvbr kandidt. Tady si u ty roboty meme klidn pedstavit. Nen to ale tak, e by se vae CV ocitlo pod stolem z libovle njakho stroje. Technologie udlaj jen zkladn rozazen, kter by pln stejnm zpsobem udlal personalista, jenom rychleji. Pokud je zkrtka na danou pozici nutn idisk prkaz a znalost anglitiny na rovni B2 a vy je nemte, nepochodte ani u jednoho z nich.

Technologie pomhaj ale i v dalch kolech vbrovho zen. Dve bylo standardn, e proces pijet zamstnance trval i pes msc. Dnes se u neek na vhodn termn pro osobn setkn. Personalistbn vyuvaj tak videopohovory a online onboarding, tedy zauen novho zamstnance. Ty jim umouj pijmat nov zamstnance bez omezen i v dob pandemickch opaten, jak jsme si nedvno ovili, k Michal Novk z pracovnho portlu Profesia. cz.

Workshopy, mtinky, zakolovn, zkrtka vzdlvn veho druhu je druhm velkm balkem slueb, do jejich digitalizace podniky investuj nejdve. Dky online kurzm, videohovorm i online konferencm se vzdlvn nezastavilo ani v ase nejtvrdch lockdown. Rzn podoby e-learningu, ale i trninkov kurzy s vyuitm virtuln reality tak postupn nahrazuj klasick kolen a kurzy, i kdy v nkterch oblastech je role ivch lektor stle nezastupiteln, mysl si Novk.

Zazpvejme si, fov

Do virtulnho prosted se posunul i mentoring, jeho kolem je podpoit zamstnance zejmna psychicky.

M mnoho podob od prost monosti hovoit na home office o pracovnch problmech s nezainteresovanou osobou pes sdlen zkuenost pi een konkrtnch problm a po mentorovn stvajcch i novch zamstnanc. Pokud firma lidem pome vyrovnat se s novmi podmnkami, zsk jednak konkurenn vhodu, jednak zv anci na udren kvalitnch a klovch zamstnanc, mn Michal Novk z Profesia.cz.

Pokrokovj personalistika hled cestu k zamstnancm i z jinho hlu. Pomoc zbavy na sti se sna udret loajalitu a pocit lid, e firma o n stoj, i kdy pracuj dlouhodob z domova. Pln zapojen zamstnanc do ivota firmy je v dob home office, bez denn ptomnosti na pracoviti, mnohem obtnj. Zde me pomoci gamifikace vyuit princip hry v neobvyklch oblastech, vysvtluje Karel Kotoun ze spolenosti Accenture.

Pkladem online gamifikace jsou zbavn kvzy bhem celofiremnch setkn a porad nebo aplikace, kter zamstnance odmn pi dosaen nastavench cl. Gamifikaci je mon vyut tak pi dleitch podnikovch przkumech, kde tm zvyuje angaovanost zamstnanc, navrhuje Kotoun.

Zvltn msto pak m intranet, tedy vnitropodnikov systm, na kter se napoj kad zamstnanec a doke z nj zskat hromadu informac od kontakt na kolegy z druhho kdla budovy pes rozpis firemnch lekc jgy a po seznam vech benefit, kter spolenost zamstnancm poskytuje.

Podle Michala Novka z Profesia.cz se tak pozvolna vnitrofiremn komunikace posunuje do virtulnho svta. Klasick e-maily nahrazuj chaty, videokonference se staly bnm pracovnm nstrojem.

Dnen pokroil komunikan een se dokou napklad propojit s kalendem, cloudovm loitm a dalmi aplikacemi, take domluvenou schzku rovnou zanesou do kalende. Nebo umouj jednodue vyhledvat v knihovnch, kde jsou uloen zznamy probhlch schzek. V nkolika vteinch si na dlku vymnte dleit informace, a navc zjistte, zda adrest informaci o schzce opravdu zaregistroval, objasuje Michal ern, odbornk na komunikan technologie ze spolenosti Audiopro.

Non mra podniku

Pro mnoho firem ale digitalizace personln prce pedstavuje spe budoucnost. A mnohde ji nevid pln rov. Sedmnct procent respondent piznalo, e digitalizace administrativy je pro n non mrou, cituje z vsledk przkumu agentury Hofmann Personal Gabriela Hrbkov.

Negativn vnmaj digitalizaci v HR zejmna personalist, kte maj obavu z nutnosti zskn novch znalost a dovednost a s tm spojen povinnosti absolvovat nezbytn kolen. Mnohm vad, e ztrat pm kontakt s lidmi, na kter byli ve sv personln prci zvykl.

Firmy dosud digitalizaci asto odkldaly, jeliko byly peten objemem prce a nemly tak as na potebn kolen souvisejc se zavdnm tohoto procesu. Situace u je ale nenosn a stle vce firem se do digitalizace hodl pustit. Tato asov i finann investice se jim ale v budoucnu vrt, mn Hrbkov.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno