Jste osobnost typu A, B nebo C? A co z toho pro vs a okol plyne?

0
50

U zrodu tto osobn typologie nestli psychologov, ale dva kardiologov (Friedman a Rosenman), kte ji objevili vcemn nhodou. Zjistili, e kesla v jejich ekrn je teba pealounit mnohem dve, ne bv obvykl. Pozvan alounk navc poznamenal, e jejich alounn se opotebovalo velmi neobvyklm zpsobem: Na vaich pacientech mus bt nco zvltnho, prohlsil, jet nikdy jsem nevidl, e nkdo opoteboval kesla i jejich oprky tak, jak je tomu u vs.

Lkai se touto poznmkou nejprve pli nezabvali. O nkolik let pozdji si vak uvdomili, e na rozdl od vtiny ostatnch pacient, kte pi ekn trpliv sed, jejich kardiaci na svch sedadlech pli klidn ani dlouho sedt nedokou. asto z nich vstvaj nebo dokonce vyskakuj, a kdy sed, pak spe na okraji sedadel, m jejich opradla trp.

Jednoduch symptomy

Friedman a Rosenman oznaili toto nervzn chovn jako chovn osobnosti typu A a zaali se zabvat hypotzou, e pslunost k tomuto osobnostnmu typu me dotyn trvale vystavovat vymu stresu, a vst tak ke zvenmu vskytu srdench chorob. Lidi, u kterch se tyto projevy nevyskytovaly a byly z hlediska svho chovn na opanm konci kly, oznaili jako osobnosti typu B.

Jan Urban

  • Je autoremady publikac, z lnk, kter nkolik let publikoval na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovj knihaVezmte ivot do svch rukou.
  • Vnuje se personlnmu a manaerskmu poradenstv a firemnmu vzdlvn.
  • Je absolventem VE Praha a Filozofick fakulty UK, obor psychologie prce a zen.

Pi pozorovn osobnost obou skupin si kardiologov vimli i toho, e pslunci skupiny A projevuj vedle vyho neklidu i vt netrplivost, nedokavost a zkostnost. Zrove i maj astj sklon sledovat as, jsou ambiciznj a astji bvaj podrdn.

K rozlien obou skupin pouili proto nkolik pomrn jednoduchch otzek typu:

Ctte se provinile, kdy vyuvte voln as k relaxaci?

Potebujete k tomu, abyste si uili sportu i her, v nich vyhrt?

Mte sklon rychle chodit, rychle mluvit i rychle jst?

Mte v rmci rozhovoru ast sklon ostatn peruovat i skkat jim do ei?

Mte, kdy dte, sklon ostatn pedjdt?

Je pro vs tou nejlep rol v tmu vdy loha vedoucho?

Pin vm v prci nejvt poten dokonen kolu?

Na tyto otzky odpovdaly toti osoby typu A vtinou kladn. Na zklad vceletho vzkumu pak kardiologov zjistili, e osoby A trp skuten a dvojnsobn vym rizikem koronrnch srdench onemocnn, vysokho krevnho tlaku i vskytu stresovch hormon ne jejich protipl, osoby B. Zdravotn problmy tchto osob pitom mohou bt jet vt, pokud se sna souasn o zven stupe sebekontroly.

Tyto zvry se potvrdily i pot, co byly vzaty v vahu i dal faktory, kter pravdpodobnost srdench onemocnn zvyuj, napklad kouen, ivotn styl apod.

Pracovn chovn osob typu A a B

Dal vzkumy zamen na osoby typu A a B ukzaly, e lid spadajc do tchto skupin maj spolen i dal povahov rysy. Mnoz z nich se pitom projevuj pedevm v rmci jejich chovn v prci.

Jedinci typu A bvaj velmi soutiv, zven sebekritit a vi sob nron. Jsou pracovit, rychl a koly i zvazky, kter si stanovuj, jsou nronj. Svch cl se pak sna usilovn a tm za kadou cenu doshnout, i kdy ze svch spch asto nect dnou vt radost.

Rubem jejich pracovnho nasazen bv, e je snaha o dokonalost vede k tomu, e trvale zpas s asem, a jejich pracovn sil obas bv a pehnan. asto maj sklon vykonvat i vce kol najednou. Kdy se dostanou do situac, kdy jsou nuceni ekat, bvaj nejen zven netrpliv, ale vi ostatnm kte podle nich zdren zpsobili ct hnv i neptelstv, kter vak nedvaj vdy najevo.

Vzhledem ke sv nronosti maj vak sklon vidt u ostatnch asto jen to hor, a vtinou nejsou ani pli schopni soucitu. Pokud se projev oteven, mohou bt agresivn, nebo maj sklon sv okol ikanovat.

Jedinci typu B se naopak vyznauj uvolnnost, trplivost a pohodou. Nepracuj sice vdy nejrychleji, pracuj vak stabiln, a spchy sv prce si uvaj. Jako protipl osob A jsou podstatn mn zkostn, a nemaj tendenci bt tak asto ve stresu. A to ani tehdy, kdy se jim zcela neda doshnout cl. Ke sv vkonnosti i vkonnosti ostatnch jsou tolerantnj a ve srovnn s osobami A i mn soutiv a spoleensky agresvn. Neznamen to vak, e by je spch nezajmal, nejsou vak na nm tak zvisl.

Osoby typu B mohou mt obas urit flegmatick rysy a sklony k odkldn, a mohou proto vyadovat vy kontrolu. Jsou vak flexibiln a ani jejich uvolnnost nemus nutn vst k ni vkonnosti. Nejen proto, e trp men zkost, ale i proto, e vzhledem ke svmu volnjmu tempu bvaj pemlivj, a ve srovnn s osobami typu A tak mohou mt vy pedstavivost a kreativitu. Lpe ne osoby A se vtinou hod i pro lidsk profese.

Jak s osobami typu A jednat

Nkter z projev osob typu A mohou bt pro jejich prci pzniv. Mnoz jsou odpovdn, peliv a spolehliv. Jejich vedouc oceuj asto jejich zaujet pro prci, smysl pro detail a dodrovn pravidel, snahu o dokonalost i o to, aby se nedopustili chyby. Pokud neprojevuj podrdnost a sklon k osobnm konfrontacm, kter je typick vi jinm osobnostem typu A, nemusej jejich dal mn pzniv projevy, jako je zven neklid a snaha vykonvat pli vc najednou, vyvolvat velkou pozornost.

Jejich vedouc by si vak jejich povahu mli uvdomovat. Pi jejich zen mohou toti vznikat urit etick problmy. Poteba dokonit prci co nejrychleji a nejkvalitnji spojen s jejich fixac na spch me vst nadzen k tomu, e jim trvale zadvaj nronj koly ne ostatnm. Nkdy na n dokonce penej i koly, kter jin zamstnanci pli nezvldaj, a kdy dokon koly dve ne ostatn, zadaj jim hned koly dal.

Zdravotn rizika, kter jejich vlastnosti pin, si pitom lid typu B nemusej pln uvdomovat, a jejich vedouc by tyto vlastnosti nemli zneuvat. V opanm ppad toti hroz, e se jejich chovn dve i pozdji promtne ve zhoren atmosfe pracovit, nebo e je vzhledem k jejich zdravotnm potm ztrat.

Vyjdeno jinak, zkuenosti s vkonnost tchto lid nejsou zcela jednoznan, a v souvislosti s etickm dilematem, kter me pi jejich zen vznikat, lze spe radit, aby prce jim pidlovan nebyla pli nron, nebo aby byli o svch rizicch informovni.

Osoby typu C

Osobn typologie A a B byla pozdji doplnna o dal typ, oznaen C. ad se k nmu lid majc pote i zbrany s vyjadovnm svch emoc nebo majc sklon sv emoce, zejmna ty negativn, zakrvat i potlaovat.

asto k nim pat jednotlivci snac se navenek vyhlet jako velmi pjemn a mil, vyhbajc se konfliktm a prezentujc se jako vstcn a ochotn pomoci. Jejich sklon nikoho se nedotknout, dodrovat veker sociln pravidla vak me nkdy nabvat a nezdravch forem. Me dokonce vst a k tak zvan pasivn, tedy skryt a maskovan agresivit. Pasivn agresivita se navc me projevit i na neekanch mstech.

I tuto skutenost je dobr si pi jednn a zen lid typu C uvdomit. Jejich skuten pocity jsou toti obtnji iteln, a jejich sklon potlaovat emoce me po ase vytvet podobn zdravotn obte, jako zven stres u osobnost typu A.

Co mt na pamti

Existence osob typu A, B i C neznamen, e by se do jedn z tchto skupin musel adit kad. Jsou osoby, jejich pslunost k nktermu z tchto typ, pedevm jednomu nebo druhmu plu chovn A a B, nen tak vrazn, a jsou i lid, je ob chovn v jist me v uritch situacch kombinuj.

U mu bv navc rozdl mezi chovnm typu A a B vt ne u en. Vzkumy ukzaly i to, e vy sklon k chovn typu A nemus bt vdy vsledkem uritho povahovho rysu. Me bt i dsledkem dlouhodobho stresu, ktermu je osoba vystavena, m u n vznik jaksi zaarovan kruh.

O vhodch i nevhodch chovn typu A, B i C je vak dobr vdt. Dobr je znt i typ, ke ktermu sami inklinujeme. V ppad chovn typu A jde pitom pedevm o to, e s sebou nese zdravotn rizika. Plat to pedevm tehdy, projevuje-li se i trvale zvenm neptelstvm k ostatnm.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno