Kdy o erpn dovolen rozhoduje zamstnanec a jak je to s neomezenm volnem?

Kdo rozhoduje o tom, kdy bude zamstnanec erpat dovolenou?
O erpn dovolen rozhoduje prioritn zamstnavatel. Zkonk prce vyaduje, aby dobu erpn dovolen zamstnavatel uril podle psemnho rozvrhu erpn dovolen vydanho s pedchozm souhlasem odborov organizace a rady zamstnanc (pokud u zamstnavatele tito zstupci zamstnanc psob) a to tak, aby dovolen mohla bt vyerpna zpravidla vcelku a do konce kalendnho roku, ve kterm prvo na dovolenou vzniklo (zkonk prce pipout i nkolik vjimek). Pi uren rozvrhu erpn dovolen je nutn pihlet k provoznm dvodm zamstnavatele a k oprvnnm zjmm zamstnance.

Dovolen me bt erpna i po stech, a je to dokonce v praxi zcela bn. Poskytuje-li se zamstnanci dovolen v nkolika stech, mus ovem alespo jedna st init nejmn 2 tdny vcelku, pokud se zamstnanec se zamstnavatelem nedohodne na jin dlce erpan dovolen. Urenou dobu erpn dovolen je zamstnavatel povinen psemn oznmit zamstnanci nejmn 14 dn pedem, pokud se nedohodne se zamstnancem na krat dob. To znamen, e nazen dovolen ze dne na den, je mon jen po dohod mezi zamstnancem a zamstnavatelem. Ani jedna ze stran neme o dovolen ze dne na den jednostrann rozhodnout.

Kdy me o erpn dovolen rozhodnout zamstnanec?
Pokud je zamstnavatel pasivn a dojde k pevodu tzv. star dovolen z minulho roku, jej erpn zamstnavatel ani do 30. ervna nsledujcho roku neur (= posta urit, nikoli skuten erpat), m prvo urit erpn dovolen zamstnanec. V takovm ppad je povinen erpn dovolen psemn oznmit zamstnavateli alespo 14 dn pedem, pokud se nedohodne se zamstnavatelem na jin dob oznmen.

Kolik mi mus zamstnavatel zaplatit za dobu, kdy erpm dovolenou?
Zamstnanec m nrok na nhradu mzdy ve vi prmrnho vdlku. Prmrn vdlek se vypot z pedchozho kalendnho tvrtlet. Zvltn pravidlo plat pro zohlednn dlouhodobho (nap. ronho) bonusu pi vpotu prmrnho vdlku.

Beru si tden dovolenou. Dostanu nhradu mzdy i za vkend?
Nhrada mzdy zamstnanci nle jen za tu dobu a v dlce, kdy ml zamstnanec naplnovanou smnu, kterou z dvodu erpn dovolen neodpracoval. Pokud byla smna naplnovna v souladu se zkonkem prce na sobotu a/nebo nedli, m zamstnanec nrok na nhradu mzdy v dlce odpovdajc potu hodin takto zamekan smny. Jestlie smna na vkend plnovna nebyla, zamstnanec dnou smnu ani jej st nezamekal, v takov den dovolenou neerp, a tud ani nem nrok na nhradu mzdy.

Mm nrok na 6 tdn dovolen za kalendn rok, ale nestihnu ji letos vybrat. Mohu si dny, kter nevyerpm, nechat na konci roku proplatit?
Ne, to bohuel nen mon. Proplatit nevyerpan nrok na dovolenou lze jen pi skonen pracovnho pomru.

U svho zamstnavatele jsem dala vpov. B vpovdn doba. Mohu sama rozhodnout, kdy si vyberu dovolenou?
Vpovdn doba nezakld zamstnanci ani zamstnavateli dn zvltn prva v souvislosti s erpnm dovolen. Plat tedy stejn pravidla, jako kdyby dn vpovdn doba nebela.

Chrn m erpn dovolen proti vpovdi z pracovnho pomru?
ivotn situace, bhem kterch je zamstnanec chrnn (nikoli bez vjimky) ped vpovd z pracovnho pomru (nap. doasn pracovn neschopnost, matesk dovolen, rodiovsk dovolen) jsou vyjmenovny v zkonku prce. erpn dovolen mezi nimi nen. erpn dovolen ped vpovd z pracovnho pomru zamstnance nechrn.

Lucie Kalaov

  • Je advoktkou spolupracujc s bpv Braun Partners.
  • Vnuje se pedevm prvnmu poradenstv v oblasti pracovnho prva a zastupovn v pracovnprvnch soudnch sporech.

erpm dovolenou, ale tet den sv dovolen jsem onemocnl a mm neschopenku. Jak mm situaci eit?
Zamstnavatel nesm urit erpn dovolen na dobu, kdy je zamstnanec v doasn pracovn neschopnosti. Je tedy vhodn o nastal situaci zamstnavatele informovat. V dob doasn pracovn neschopnosti dovolenou neerpte. Upozoruji ale, e nhrada mzdy za dobu doasn pracovn neschopnosti je ni ne nhrada mzdy, kter vm nle pi erpn dovolen.

Od 1.srpna pechzm k novmu zamstnavateli, u pvodnho jsem nevybral jedin den leton dovolen. Mu ji erpat a na novm pracoviti?
Ano, ale jen za pedpokladu, e o to jet ped skonenm pvodnho pracovnho pomru podte a pvodn a nov zamstnavatel se dohodnou na vi nhrady mzdy. K uzaven takov dohody nemete dnho ze zamstnavatel nutit. V praxi k takovm pevodm dochz jen zdka. Nejastji se s nimi setkvm pi zmn zamstnavatel, kte pat do stejn obchodn skupiny.

Nrok na dovolenou samozejm mus zamstnavatel vdy vypodat. Jestlie dovolen, na kterou zamstnanci vznikl nrok, nen vyerpna ani pevedena k novmu zamstnavateli, mus ji zamstnavatel proplatit. To je tak v praxi nejastj een. Zamstnanec se neme svho nroku na dovolenou vzdt.

Umouje zkonk prce poskytovat neomezenou dovolenou?
Vzhledem k tomu, e zkonk prce stanov pouze minimln vmru dovolen a ponechv na rozhodnut zamstnavatele, pokud chce poskytovat vce dn, lze ci, e poskytovn neomezen dovolen zkonk prce nebrn. Jsem vak toho nzoru, e to neznamen, e by na poskytovn neomezen dovolen byl pipraven.

Pokud se zamstnavatel pro takov krok rozhodne, bude elit nkolika dleitm problmm, na jejich een nemus mt zamstnanec stejn nzor a me tak lehce dojt k soudnmu sporu. Jednou z takovch spornch otzek je, jak sprvn vypotat a proplatit nevyerpanou dovolenou pi konci pracovnho pomru.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts