Koupili jste nebo prodali vloni nemovitost? Kdy (ne)muste platit da

Da z nabyt nemovitosti byla zruena v roce 2020. Dnen kupujc tedy uet 4 % z kupn ceny, pro lep pedstavu je to 40 000 korun za kad milion ceny nemovitosti. To ale nen jedin da, kter se ke koupi i prodeji nemovitosti ve. Jak m povinnosti prodvajc a jak kupujc?

1.Kupujc

Kupujc, respektive kad, kdo nabude nemovitost, mus platit da z nemovitosti. Povinnost novho majitele je podat daovho piznn k dani z nemovitch vc. Nezle na tom, jak jste nemovitost nabyli, zda jste ji koupili, zddili, smnili nebo obdreli darem.

Piznn je nutn podat tak v ppad, e jste na nemovitosti provedli stavebn pravy, napklad jste podili pstavbu nebo jinak zmnili velikost nemovitosti, teba i o nebytov prostor, upozoruje Gabriela Ivanco, daov poradkyn Mazars.

Piznn je nutn podat do 31.1.2022 k pslunmu finannmu adu, pod kter nemovitost spad. K platb dan se pihlste jednodue. Sta vyplnit formul, kter nejdete na strnkch finann zprvy nebo je k dispozici na kadm finannm ad a ten pak dorute na finann ad.

Dal monost je vyplnit elektronick formul pmo na strnkch finann sprvy prostednictvm portlu Moje dan.

Vhodou interaktivnho zpsobu vyplovn je prbn kontrola s protokolem chyb a dky tomu snadn oprava formule. Vsledkem je soubor PDF ke staen, kter si bu vytisknete a dorute osobn nebo potou na finann ad, nebo jej podte elektronicky.

Na zklad tohoto podn vm finann ad pole sloenku, kterou muste uhradit nejpozdji do 31.5. A jak vysokou da budete platit?

Ron da z nemovitch vc zvis na vce faktorech, nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na pslunch koeficientech, kter se li podle velikosti obce. Proto za stejn velik byt odvd v praxi majitel rzn vysok stky, uvd Gabriela Ivanco. Vi koeficient v pslun obci zjistte na strnkch finann sprvy.

Neukod pipomenout, e v ppad drustevnho bytu dn piznn ani da eit nemuste. U drustevnho bytu nejde o koupi v pravm slova smyslu, jde o pevod lenskch prv a povinnost. Vlastnkem bytov jednotky je drustvo a to plat da z nemovitosti.

2.Prodvajc

Prodvajc plat da z pjmu. Jsou zde ale vjimky. Pokud doba mezi nabytm a prodejem nemovitosti peshla dobu deseti let, je prodvajc od dan z pjm osvobozen. To plat pro nemovitosti pozen v roce 2021 a pozdji, pro nemovitosti nabyt do roku 2020 plat asov test pti let, vysvtluje poradkyn.

V ppad, e jste ale mli v prodvan nemovitosti bydlit bezprostedn ped prodejem, tato lhta (asov test) se zkracuje na dva roky. Vdy ale plat, e nemovitost po celou dobu trvn pslun lhty (tedy 2, 5 nebo 10 let) nesm bt zahrnuta v obchodnm majetku.

A jet jedna vjimka: Pokud jste mli v nemovitosti bydlit bezprostedn ped prodejem po dobu krat 2 let, ale zskan prostedky pouijete na obstarn vlastn bytov poteby, pjem z prodeje bude tak osvobozen od dan z pjm.

Jestlie jako prodvajc nesplujete podmnky pro osvobozen od dan z pjm, jste povinni podat daov piznn a pjmy zdanit v rmci 10 Zkona o dani z pjm jako tzv. ostatn pjmy. Jako vdaj proti pjmu z prodeje nemovitosti uvedete vmi zaplacenou kupn cenu.

Da z pjmu tak budete platit pouze z ppadnho kladnho rozdlu. Pro zdaovac obdob roku 2021 plat dv daov psma. Do daovho zkladu ve vi 1 701 168 K se odvd 15% da z pjmu, z daovho zkladu nad 1 701 168 K ji 23% da z pjmu, shrnuje Gabriela Ivanco.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts