Libovoln zvyovn njmu, vpov bez dvodu. Pt mt o njemnm bydlen

0
60

Njem vznik psemnou smlouvou, kter vymezuje vzjemn prva a povinnosti smluvnch stran. Njemce se zavazuje platit njemn a pronajmatel penechv byt do doasnho uvn njemci.

Na uzaven smlouvy se mete dohodnout i pouze stn. Podle obanskho zkonku me neplatnost stn smlouvy namtat pouze njemce. Ve vztahu s pronajmatelem se toti povauje za slab smluvn stranu a vztahuje se na nj zvltn prvn ochrana.

Pokud se sthujete do njemnho bytu, vdy trvejte na psemn smlouv. Lpe oet vzjemn vztahy mezi pronajmatelem a njemcem a me vs ochrnit ped ppadnmi spory, rad vedouc prvnho oddlen dTestu Petr melhaus.

Pt nejastjch mt o njemnm bydlen uvdme na pravou mru ve spoluprci s odbornky z dTestu.

1.K trvalmu pobytu potebuji souhlas

Evidence v mst, kde skuten bydlte, nen nutnost, m ale adu vhod. Usnaduje pebrn poty i komunikaci s ady a me bt dleit napklad pro zskn parkovac karty nebo zpis dtte do kolky.

Ke zzen trvalho bydlit v njemnm byt nepotebujete souhlas pronajmatele. Pokud mte njemn smlouvu, pedlote ji na mstskm nebo obecnm ad, vyplnte pihlaovac lstek, a uhradte sprvn poplatek ve vi 50 korun.

Nahlen trvalho pobytu vm dokonce majitel neme ani zakzat, ze zkona nen mon takto njemce omezovat. I kdyby bylo toto ustanoven ve smlouv, je neplatn a nepihl se k nmu.

Otzkou ovem je, zda by pak pronajmatel u smlouvy sjednan na dobu uritou nedal pozdji pednost jinmu njemci, kter zzen trvalho pobytu nebude poadovat. Nebo me znepjemovat bydlen tak, e njemce sm z bytu radji odejde. Proto je lep zkusit se s pronajmatelem na nahlen trvalho pobytu domluvit, doporuuje editelka spotebitelsk organizace dTest Eduarda Hekov.

2.Majitel me libovoln zvyovat njemn

Zvyovn njmu bv ve smlouvch nejastji upraveno takzvanou inflan dolokou. Znamen to, e njemn se jednou ron zvyuje podle mry inflace. Aby byla doloka platn, mus v n bt jednoznan uvedeno, kterou konkrtn inflac se d, tedy napklad jednm z index spotebitelskch cen zveejovanch eskm statistickm adem a mus bt ureno datum, ke ktermu bude ke zvyovn njemnho dochzet. Smlouva tak me zvyovn njmu zcela vylouit.

Pokud ve smlouv nen zvyovn njmu nijak upraveno, postupuje se podle obanskho zkonku. Pronajmatel se me na njemce obrtit s psemnm nvrhem na zven njemnho nejdve po roce od poslednho zven. Zrove celkov zven za posledn ti roky nesm peshnout 20 %. Jestlie njemce do dvou msc nvrh neodsouhlas, me se pronajmatel obrtit na soud, pro soud vak u limit 20 % neplat.

Platby za sluby spojen s uvnm bytu by mly odpovdat skutenm nkladm, mohou se tedy zvyovat jen pi rstu cen. Vzhledem k rostoucm cenm energi lze oekvat, e pronajmatel budou njemcm zvyovat zlohy i platby na elektinu a plyn, dodv Eduarda Hekov.

3.Kdykoli a bez dvodu mu dostat vpov

Zatmco njemce me smlouvu vypovdt i bez dvodu, pronajmatel pouze z dvod vyjmenovanch v obanskm zkonku. V ppad smlouvy na dobu uritou je to pouze pokud m bt byt vyklizen z dvodu veejnho zjmu nebo v ppad, kdy njemce hrub poruuje sv povinnosti vyplvajc z njmu, napklad dle ne ti msce neplat njemn a sluby, pokozuje byt nebo dm nebo zpsobuje obte pronajmateli i sousedm.

U njmu na dobu neuritou me navc majitel bytu smlouvu vypovdt, pokud byt potebuje uvat on sm nebo manel v ppad rozvodu, nebo jeho pbuzn i pbuzn manela. Tuto potebu mus pronajmatel prokzat.

Pokud s vpovd nesouhlaste, mete se obrtit na soud, a to nejpozdji do dvou msc ode dne, kdy jste ji obdreli. Soud zkoum, zda jsou skutenosti uvdn pronajmatelem pravdiv a pedstavuj zkonn dvod k vpovdi z njmu. Pokud je dvodem nezaplacen njemnho nebo plateb za sluby, lze snadno dokzat, zda a kolik njemce platil i neplatil. Jestlie je dvodem takzvan hrub poruen povinnost ze strany njemce, nen situace jednoduch.

Soud me dospt k zvru, e i kdy jsou skutenosti tvrzen pronajmatelem pravdiv, nedosahuj takov intenzity, e je lze povaovat za hrub poruen povinnost. O neoprvnnosti vpovdi soud rozhodne i v ppad, e bhem soudnho zen zjist, e vpov je z njakho dvodu neplatn. Napklad tehdy, jestlie neobsahuje pouen o prvu njemce podat alobu o pezkum jej oprvnnosti, vysvtluje Eduarda Hekov.

4.Vechny opravy hradm sm

Njemce provd a hrad pouze bnou drbu a drobn opravy, kter vymezuje nazen vldy jednak vcn a jednak podle ve nklad na opravu. Na zklad vcnho vymezen se za drobn opravy povauj napklad opravy jednotlivch vrchnch st podlah, opravy a vmny vypna, zsuvek, jisti, zvonk, domcch telefon nebo zsuvek rozvod datovch st. Dle pak opravy odsava par, digesto, sprch, umyvadel, vlevek i van. Drobnou opravou podle ve nklad se rozum vechny opravy do 1 000 K.

Zrove nazen stanovuje ron limit oprav hrazench njemcem. V ppad, e souet nklad za drobn opravy peshne v kalendnm roce stku rovnajc se 100 K/m2 podlahov plochy bytu, dal opravy v danm kalendnm roce se nepovauj za drobn opravy a njemce je hradit nemus.

Jestlie se oprava nepovauje za drobnou, muste se obrtit na pronajmatele. Pokud ten bez zbytenho odkladu nekon, mete pokozen nebo vadu odstranit sami a dat nhradu odvodnnch nklad.

Je nezbytn dvat pozor na situace, kdy hroz dal koda, typicky praskl stoupaky. V takovch ppadech je to njemce, kdo mus zajistit bezodkladn odstrann zvady, i kdyby nespadala pod drobn opravy. Pak m ale nrok poadovat po pronajmateli proplacen uhrazen stky, upozoruje Eduarda Hekov.

5.Pronajmatel me kdykoli vstoupit do bytu

Vlastnk bytu m prvo pstupu do bytu ve dvou situacch. Jestlie to vyaduje technick stav nemovit vci, tj. poteba jej opravy nebo drby, nebo pokud to vyaduj prvn okolnosti. Prvn okolnost je napklad povinnost njemce umonit vlastnkovi vstup do bytu nebo domu v dob t msc ped skonenm njmu, a to za elem prohldek dalch zjemc.

Obvykle si pronajmatel nechv kl od vaeho bytu pro nalhav situace (havrie vody, plynu apod.). Vhodnou prax je pi pedn bytu pevzt svj svazek kl a pronajmatelv svazek zapeetit do oblky, pes kterou se ob strany smlouvy podepou, aby bylo znateln, zda pronajmatel pee poruil, i nikoliv, doporuuje editelka dTestu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno