Mt finann zajitn st by si pl kad. Jak toho doclit?

0
59

Ester Havlov i jej manel, Pavel Fiedler, ji ped njakou dobou pekonali padestku. Odchod do dchodu zaal nabrat stle relnj obrysy a sympatick pr se rozhodl zat jednat. Nejprve jsme chtli toto tma eit sami, ale upmn je to stran sloit, povzdechne si jinak optimistick Ester. Dalm krokem bylo een tmatu s dtmi. Dostali od nich doporuen obrtit se na Lenku Zemanovou, oblastn vedouc OVB Allfinanz.

Ester je fotografka architektury na voln noze a Pavel je muzikant a zrove uitel na umleckch kolch. Ped jistou dobou si uvdomili, e nemldnou a penze se rychle bl. Svou situaci chtli eit nejprve sami, ale pozdji si museli piznat, e tma je pro n coby laiky pli sloit a v online srovnvach vyjde vdy nco jinho. Pes dti se pak dostali k Lence Zemanov, oblastn vedouc OVB, se kterou situaci zaali eit intenzivnji. U dv ns kontaktovalo nkolik poradc a nabzeli rzn produkty, ale vdy jsme to odmtli. Od zatku tam nepanovala dvra a ta je pro ns v otzce financ pomrn dleit, vzpomn Pavel Fiedler. S Lenkou dolo k zsadnmu momentu, kdy lovk zskal dvru.

Anonymn sla bez vysvtlen

Internetov srovnvae podle slov finann poradkyn neposkytnou lovku dostaten informace, protoe nerozum jeho skutenm potebm, jsou to anonymn sla bez vysvtlen. Obzvl᚝ v ppad penz, kter jsou tm nejsloitjm tmatem, jak poradce s klienty e. Klienti potebuj situaci konzultovat, zohlednit individuln okolnosti. Pan Havlov jakoto OSV na pomoc sttu v dchodu pli spolhat neme a dle slov svho manela ani on nepot s nikterak zvratnou penz. Vit tomu, e njak vlda za naeho ivota udl slibovanou dchodovou reformu, asi nejde. A prognza, jak budou vypadat dchody v budoucnu, nen pln nejlep.

Ze statistik vyplv, e prmrn doba dchodu v esk republice je 24 let. Penze se navc oproti prmrnmu nrstu mezd valorizuj pomalu a s pibvajcm vkem kles schopnost i monost alespo drobnch pivdlk, a naopak rostou nklady na zdravotn pi. Je dleit myslet na zadn vrtka a jt do dchodu s dostatenou finann rezervou, k Ing. Lenka Zemanov.

Pvodn jsme mli penzijn spoen. Ale to bylo z dob, kdy tento produkt vznikal, a byl pomrn zastaral. Byli jsme rdi, e nm ho Lenka pedlala na modern penzijko, vzpomn fotografka. J jsem mla jet stavebn spoen. To jsem si ponechala. Nakonec jsme i njak penze investovali do podlovch fond. S poradkyn se manel dohodli, e budou jet njakou dobu investovat a v dchodu budou penze vybrat postupn, aby byly rovnomrn rozloen.

een, kter jsme volili s Ester a Pavlem, rozhodn nen univerzln a ned se doporuit vem v tto vkov kategorii, pipomn oblastn vedouc OVB. Nm to ale skvle zapadlo do celkovho konceptu een. Nejprve se budou erpat penze ze stavebnho spoen a investice s penzijkem se mohou v meziase nadle zhodnocovat. Jsem rda, e klienti ped touto situac nestrili hlavu do psku a zaali ji intenzivn eit. To m na m prci nejvce bav, ta pidan hodnota, kterou pinme klientm

Lenka dokzala jednu podstatnou vc. Opravdu pemlela o tom, jak produkty budou nejvhodnj, j bych nikdy tolik rznch instituc nedokzal obejt, k s smvem Pavel Fiedler. Te meme mt alespo pocit, e jsme to sice eili pozd, ale lpe ne pozdji, a pesto jsme to vyeili. A i kdyby se nestalo nic jinho, ne e Ester bude spokojenj, stlo to za to.

Kad ppad je jin, poradce najde een na mru

een, kter Lenka Zemanov, oblastn vedouc OVB Allfinanz, ped asem manelm navrhla, nen univerzln. Ani lidem v podobn ivotn situaci nelze automaticky doporuit stejn postup. U nkterch produkt se v prbhu asu mn podmnky nebo legislativa. Pekvapilo m, jak brzy nastal stet s realitou, kter zkouela odolnost naeho dchodovho plnu, piznv Pavel. Covid, vlka na Ukrajin a inflace ns opravdu zaskoily. Vm, e bez prbnch konzultac bychom urit udlali ukvapen rozhodnut a bylo by po dchodovm plnu, mysl si Pavel.

M se tkaj i zmny zkona ohledn stavebnho spoen. Netuila jsem, jestli mi sttn podpora zstane, nebo ne a jak se prava promtne do naich pln. Pestoe zkon se jet projednv, vm, e pi nejhor variant jen pijdu o sttn pspvky za rok 2024 a 2025, tedy o tyi tisce korun. Dleit je, e mme portfolio vyven a tak e v dob vysok inflace investujeme do fond, protoe jejich hodnota s inflac poroste. lovk se nkdy boj zbyten, a proto mme finann poradkyni. dopluje Ester.

Pprava na penzi je tmatem pro kadho z ns, ale strategii a cestu tto ppravy by ml mt kad individuln. Lid s nim pjmem v penzi dostanou pomrov lep pspvek od sttu. Na druhou stranu podnikatel nebo lid s vym pjmem pjdou se svoj ivotn rovn vrazn dol. Ob tyto skupiny mohou vytvoit finann polt, kter v penzi hodn pome. Finann poradci proto rad, aby se lid pipravili dostaten dopedu a na dchod zaali myslet dv, ne bude doslova za dvemi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno