Nastupujete do novho zamstnn? Pozor, a nepeplte zatek

0
36

Rozhoupali jste se ke zmn zamstnn, nebo vs k tomu donutila situace a te jste nervzn ped nstupem do nov prce. Pemlte, jak co nejlpe uspt, jak pistoupit k plnn zadanch kol, jak se chovat. Prost, jak ukzat, co ve vs je, abyste pesvdili novho zamstnavatele i sv kolegy o svch kvalitch. A tak abyste dobe zapadli do tmu.

Jak na to? Univerzln rada neexistuje. V mnohm se ale personalist firem, kter jsme oslovili, shoduj. Vytte z prvnch tdn v nov pozici co nejvce. Vai kolegov vd, e jste teprve nedvno nastoupili a ochotn vm pomohou, doporuuje Jitka Soukov, marketingov editelka personln agentury Grafton Recrutiment.

Kdy nevte, ptejte se

Pracujte usilovn od prvnho dne. Snate se co nejrychleji pevzt sv pracovn povinnosti a zapojit se do innosti tmu. Zkrtka bute od prvn chvle proaktivn. Od zamstnanc oekvme zjem o prci a chu se uit a poznvat, k Lena Gerykova, personln manaerka spolenosti Solodoor. Dodv, e k tomu samozejm pat spousta otzek a dotaz. Kad z ns se u svm vlastnm tempem. Nkdo rychleji, nkdo pomaleji, nkdo chpe ve hned napoprv, nkdo potebuji vce pklad. Ten, kdo se vce pt rozhodn nepsob hloup. lovk, kter se u obvykle dl i chyby. Ani to nen patn, zdrazuje Gerykova. I s tm mus zamstnavatel potat.

Stejn to vnmaj i v dalch oslovench firmch. Rozhodn nen pnosn ani pro jednu stranu, aby nov kolega kdov jak dlouho tpal a tm protahoval splnn kolu. U ns tedy novky od samho zatku vybzme a podporujeme v tom, aby se nebli zeptat, potvrzuje Helena movsk, HR fka IT spolenosti Ness Czech.

Novky nehz do vody ani ve firm Home Credit. Zrove ale oekvaj i aktivn pstup z jejich strany, snahu uit se nov vci. Lep je se ptt, klidn i vcekrt ne mlet, nevdt a neposouvat se, souhlas Michal Fila, tiskov mluv Home Credit. e je lep se dvakrt zeptat ne udlat nco, co bude patn a ve vsledku bude zkaznk nespokojen, a pak se ji nevrt, si mysl tak Peter Vavrda, vkonn editel Alpha Czech.

Dleit je sprvn naasovn

Vbec nen na kodu poptat se koleg tak na mimopracovn aktivity. Pokud se vm poda rychleji navzat neformln vztahy s kolegy, bude se vm o to lpe pracovat. Nen ale dobr to takzvan peplit.

I vztah s novmi kolegy by se ml rozvjet tempem, kter je obma stranm pjemn a akceptovateln. Trocha empatie vdycky pome. Pokud tedy kolegov napklad tvrd makaj na uzvrce projektu a novek za nimi bude bhat a zvt je na kvu nebo se doadovat trvale odpovd na nepimen velk mnostv otzek asi se nestane v tmu rising star, varuje Petra Slab, HR editelka OREA Hotels & Resorts. Zdrazuje, e je vdy dobr si ovit, v jak situaci se tm a nov f nachz, jestli a kdy na novho zamstnance maj as.

Nebojte se schzky s nadzenm

Dleit je rovn komunikace s nadzenm, kter vm zadv koly. V idelnm ppad budou schzky s nadzenm nastaven jako pravideln a ve zkuebn dob v pomrn krtkch intervalech, napklad po tdnu, k Soukov. Pokud nebudou a vy si nm nebudete jist, nebojte se o ni podat sami.

I nadzen samozejm potaj s tm, e jako novek mete bt nejist a budou vs podporovat v tom, abyste se nebli doptat na vechno, co potebuje. U ns manaei tento zpsob prce vtaj, protoe je rozhodn lep vyjasnit si otaznky na zatku prce ne ji pak celou pedlvat, uvedla Martina Machov, HR editelka Sodexo Benefity.

Pokud svho nadzenho pod novek o schzku jen proto, e si pi zadn kolu nen zcela jist, ml by jeho nadzen zat jsat, e pravdpodobn vybral toho pravho! Nen toti vtho zklamn na obou stranch, ne kdy nadzen nco oekv, zamstnanec se tv, e je mu ve jasn a vsledek pak nestoj za nic, souhlas i Petra Horkov, personln editelka spolenosti Aramark, kter provozuje podnikov restaurace a jdelny.

Horkov ale dodv, e veho by mlo bt s mrou. Pokud poprv zamstnanec zadn nepochopil a pod o dodatenou schzku, pt se u mus ptt tak, aby bylo ve zcela jasn. A stejn tak i nadzen i tomu by mlo dojt, e pi svm zadn asi ve nekomunikoval tak jasn, jak by ml, a pt by ml sprvnmu zadn vnovat vce pozornosti a asu, vysvtluje Horkov.

S pevdnm radji opatrn

Nejasnosti a otzky mohou u novk vyvolvat i dal situace. Jak se ped kolegy a nadzenmi chovat? A jak vystupovat teba na poradch, napklad kdy m pocit, e nco v lpe, nebo m pocit, e se v nov firm nkter vci dlaj patn. Jak se v takovm ppad zachovat? Je lep se pedvst, nebo se radji dret zptky?

Osloven personalist se shoduj, e nejlepm je autenticita na nic si nehrt, hlavn nepehrvat a nedlat se sebe nkoho jinho, zrove ale dsledn zachovvat vstcn a pozitivn pstup. Dalm dleitm bodem je pimen pokora a respekt snait se i osobn nepedjmat a vit, e lid dlaj svou prci nejlpe, jak mohou a vdy je prostor pro to nco pochvlit nebo se o prci druhch upmn zajmat, vysvtluje Slab.

To, e nkdo um dlat prci lpe, je mon dvod, pro ho pijali, ale je rozhodn rozumn pistupovat k vkonu druhch s respektem, dodv Slab. Zdrazuje, e na toto si mus dt pozor tak nov fov, a to i v ppad, e je to pravda a jinde to opravdu dlali lpe.

Pro zatek je dobr dret se zkladnch pravidel slunosti, respektovat kolegy. Pokud u pi pedstavovn prce a projekt, mte npady na zlepen, chvli s jejich prezentac pokejte, ne budete mt vce informac, rad tak Martina Machov. Vysvtluje, e je skvl pijt s novm pstupem, ale nikdo nechce slyet, e dote se dlalo ve patn. asto existuj dvody, pro to tak je a je zbyten si zneptelit kolegy od prvnch dn. V ppad zmn je budete potebovat na sv stran.

A stejn to vid tak HR manaerka logistick spolenosti Geis CZ Jaroslava indelov. Pinst nov podnty, nov pohled na vc, podlit se o zkuenosti. To ve me bt i podle n pro novho zamstnavatele obrovskm pnosem. Dleitm prvkem, kter je ovem teba si uvdomit, je to, e dlouho fungujc spolenost m zejm propracovan nastaven funkn firemn procesy. Na jejich vvoji a implementaci se zejm pracovalo dlouhou dobu a ve je nastaveno tak, aby co nejlpe vyhovovalo vtinovmu nastaven, vysvtluje indelov.

Proto indelov zastv nzor, e by ml nov zamstnanec pi pchodu vdy zvit, zda vechny nov podnty mohou bt pro zamstnavatele akceptovateln a pnosn. A bt srozumn s tm, e ne ve se me setkat s pozitivnm vsledkem.

Pirozenost a pimen aktivita

Zamte se tak na svoje vystupovn. Vyjadujte se, a kdy je vm jasn, na co jste dotazovni. asto toti ve snaze se pedvst nenechme druhho domluvit, pedvdme, e znme odpov na otzku dv, ne tazatel dokon vtu, skeme mu do ei a mon nakonec ani neodpovme na to, co se po ns chce. Zbrklost ve snaze se pedvst, bych to nazvala, k Soukov.

A pidv osobn doporuen: nesrovnvat. Ani nahlas, ani jen v duchu pro sebe. Minul zkuenosti meme mt z rznch dvod idealizovan. U nov situace se zase neorientujeme ve vech souvislostech. Berte nov zamstnn zkrtka jako nco jinho.

Tak v pojiovn Uniqa se cen pirozenost a pimen aktivita. Prost, jak se k, veho s mrou. Vstelky nahoru i dol jsou varovn nejen po pracovn strnce, ale tak z pohledu souit a fungovn pracovnho tmu, k Eva Svobodov, tiskov mluv Uniqa pojiovny.

U ns jsou vdy individuln znalosti a schopnosti jedince cenny, ale jen pokud je tmov hr a zapad do schmatu danho kolektivu. Nerespektuje-li i velice nadan nebo fundovan expert tm a spoluprci, jeho pidan hodnota nen pro ns dostaten, dodv Svobodov.

Jinmi slovy, machrovn ve stylu vude byl, vechno zn, u to dlal stokrt nebude tm jist tou sprvnou cestou, jak ukzat, co ve vs je. Snahy si cenme, plin horlivost ale nen zcela na mst, potvrzuje Janovec. Jene kde je ta sprvn mra? Nkdy je to vn tk urit. Navc je to pirozen lidsk vlastnost. Vichni ukazujeme svtu svou krsnj tv, konstatuje Lena Gerykova. k ale, e pokud by bylo nco opravdu pes ru, nkdo z koleg nebo nadzen na to novka urit citliv upozorn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno