Nemaj lidi, vyuvaj headhuntery. Kdo se nech snadno ulovit?

0
49

Zlata vdla, e skloubit pi o dt a prci na pr hodin v tdnu nebude jen tak. A to, i kdy pracuje v tak progresivnm oboru, jako jsou informan technologie. Akoli me svoji prcivvojky dlat prakticky odkudkoliv, home office a k tomu sten vazek byl pro mnoh firmy problm.

Hledte novou prci? Najdte ji na internetovm pracovnm portlu jobDNES.cz.

Monost pracovat z domova ji paradoxn pinesla a koronavirov pandemie, kdy zskala zamstnn s obasnm dojdnm do kancele. Kdy ale poslze dostala od softwarov firmy CN Group jet slibnj nabdku, skoila hned po n.

Momentln mu programovat z domova, vnovat as rodin a zrove pracovat na zajmavch projektech. Pokud mi dt onemocn, mu se dl vnovat prci a nemusm na oetovn, pokud to samozejm jde, pochvaluje si mlad maminka.

Ze ty stovek zamstnanc m firma, kter sdl v Praze, Zln i Hradci Krlov, takovch maminek na sten vazek ticet, dalch deset lid pak pracuje pi rodiovsk dovolen.

Tm ticet procent zamstnanc je ve firm ji vce ne pt let a ti, kte odeli, se asto vracej. Pro pracovnky v IT hraje velkou roli i to, na jak zajmavm projektu by se mli podlet, ale tak flexibilita prce nebo work life balance, vysvtluje Eva Jackov, HR editelka, kter sama ped lety nastupovala do spolenosti CN Group jen na dva dny v tdnu.

Kdo se nech snadno ulovit?

Podle zjitn personln agentury Grafton Recruitment maj nejmen chu nco na sv prci mnit prv lid v informanch technologich. Pouze desetina zamstnanc by vyuila zajmav nabdky, pokud by pila. Trochu vce se po nov prci pleitostn poohlej podle Grafton Recruitment pracovnci z obchodu a marketingu (22 %) i z podnikovch slueb (30 %), nejvce pak z vroby, kde si prci aktivn hled kad tvrt.

Jsem pesvden, e nejvtm motivem ke zmn prce je stle pedevm ve odmny. Zamstnavatel se sna pidvat rzn benefity a zlepovat pracovn podmnky, ovem ve odmny je stle nejdleitj, mn Richard Jahoda mlad z auditorsk spolenosti Grinex.

Obecn se nejvce lid std v he placench profesch, kde nen nutn dn nebo jen minimln kvalifikace. Pokud napklad plat o trochu lpe na podobn pozici v sousedn firm, jdou tam, nemaj co ztratit. Tm tyicet procent takovch zamstnanc by vyuilo dobrou nabdku, kdyby se jim naskytla.

Nejvt fluktuace je u ns v profesch v call centru a v servisnm centru. Naopak nejvy loajalita panuje ve velmi odbornch profesch specialist, jako jsou experti na pojiovac prvo, pojiovac specialist, produktov vvoji, k Eva Svobodov z Uniqa pojiovny. Podle n dr lidi u firmy promylen namchan benefity od intern kultury pes nov zrekonstruovan pracovit a po nepetritou pomoc odbornk na telefonu.

Ze zkuenost vme, e nai zamstnanci nejastji odchzej kvli touze nco zmnit. Kdy zaregistrujeme, e nkter z koleg nen spokojen, pm nadzen ve spoluprci s HR konzultantem se vdy sna zjistit dvody jeho nespokojenosti a najt een vhodn pro ob strany, vysvtluje Pavlna Jankov ze spolenosti Ness Czech. Podle n mla pandemie na fluktuaci vznamn vliv. Lid jsou dodnes obezetnj ve svch rozhodnutch a dslednji zvauj zmnu, poznamenv.

Personalist se tak tu na dvou frontch jednak vymlej, jak klov zamstnance udret, jednak s nbori plnuj, jak nov posily zskat. Zabere flexibiln pracovn doba? Nborov pspvek? Firemn psycholog? Jazykov lekce zdarma?

Pro to, aby peli k novmu zamstnavateli, je v dnen dob klov hlavn stabilita firmy, ale vdme tak daleko astji oekvn urit volnosti. Lid si bhem lockdown zvykli na prci z domova a nechtj se j pln vzdt. Firmy jsou tedy nuceny se pizpsobit a pracovat daleko flexibilnji s pracovn dobou, prac z domu v kombinaci s prac z kancele, k Michal Toman z headhuntersk kancele Engage Advisory.

Hled se mistrov

Petahovan o specialisty trv u nkolik let, novinkou letonho roku je ale zjem zskat kvalifikovanho odbornka i na ni odborn role. Zamstnavatel hledaj nov cesty, jak vhodn uchazee oslovit.

K tradinm zpsobm inzerce na svch strnkch a karirnch portlech pouvaj tak LinkedIn, spolhaj na spoluprci s nborovmi agenturami i headhuntery a stle vce vyuvaj sociln st.

Pracovn trh je jet pehtj ne ped covidem, ve je nyn v pohybu. Firmy nabraj ve velkm, ale je to obtn, protoe je lid nedostatek. Kandidti nereaguj na inzerci. Reakce na je vlan a asto dn. Rozila se poptvka po naich slubch i na ni pozice, k Barbora Tomovsk z headhuntersk agentury Touchdown.

Vhodn kandidty headhuntei oslovuj takzvan napmo, podobn jako kandidty ve stednm nebo top managementu.

Brnnsk headhuntersk kancel skonila kalendn rok 2021 na dvojnsobnm potu projekt oproti roku pedchozmu. Vzhledem k vt obtnosti zskvn specialist do technickch obor znan st poadavk smovala do nemanaerskch technickch pozic. Tento trend v poslednm roce jet zeslil, k Michal Toman z Engage Advisory. Jedn se o informan technologie, strojrenstv, elektro, ale hodn rostlo i stavebnictv, kam smovalo v uplynulch dvou letech hodn investic.

Bhem pandemie si tak firmy uvdomily, e nesta na nkterch pozicch mt jen zamstnance dosahujc prmrnch vsledk, take se stvalo, e na nkterch postech dochzelo astji k nahrazen stvajcch pracovnk za nov. astji se tak stv, e firmy oekvaj hotov zamstnance, kte se toho u nemusej moc uit, to znamen ideln od konkurence, prozrazuje Toman.

Firmy si u podle Tomana zvykly, e headhunting je pro nkter profese nutnost, jeliko pes sv vlastn zdroje i inzerci nejsou schopn nov kolegy zskat. Nen vjimkou, kdy urit pozice nedokou obsadit dlouh msce a roky, uzavr.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno