Odbornk rad, jak oberstvit ivotopis, abyste pi vbru nepropadli

0
220

ivotopis by ml obsahovat veker dleit informace o uchazei a jeho pracovnch pedpokladech pro vypsanou pozici, potud se nic nemn. Jenome jak prochzme rznmi ivotnmi fzemi, komplikuje se nm tak profesn drha.

Aktualizujte si svj ivotopis na pracovnm portlu jobDNES.cz a zvte svou anci najt novou prci.

Odchzme teba i nkolikrt na rodiovskou dovolenou, nkdy ns propust zamstnavatel, nkdy opustme my jeho, strnou nm certifikty o jazykovch zkoukch i kolen potaovch program, kter se ji nepouvaj.

V zhlav nesm chybt jmno a kontakt. Modern strukturovan ivotopisy by mly bt koncipovan tak, aby co nejdve personalista zjistil relevantn daje pro vypsanou pozici. Zanat by se tedy mlo pracovnmi zkuenostmi ponaje tou nejnovj. Zvraznn by mly bt tak znalosti relevantn pro pozici, o kterou se dan lovk uchz, k Michal Novk, vedouc obchodnho tmu pracovnho portlu Profesia.cz.

Zrove odpovd na otzky, se ktermi si lid pi sestavovn ivotopisu nevd rady.

Jak moc podrobn a jakm zpsobem popisovat pozice, ve kterch jsme pracovali?
Obecn plat, e u kadho zamstnavatele byste mli uvst, o jakou prci lo, co jste mli na starosti a za co jste nesli zodpovdnost. Tak nezapomete zmnit, zda jste na dan pozici vedli njak kolektiv, komu jste reportovali a s jakmi oddlenmi jste byli nejvce v kontaktu. Podrobnj informace se vtinou uvdj u novjch pozic, ale zde sp zle na tom, na kter z tch, jimi jste proli, jste zskvali zkuenosti, kter mete vyut na novm mst.

Za dvacet let pracoval zamstnanec na sedmi mstech, z toho na tech opravdu jen krtce. M uvdt vechny? A pokud ne, jak vysvtl personalistovi asov dry?
I kdy nemuste uvdt vechna msta, jimi jste proli, takzvan dry v ivotopisu vdy pithnou pozornost personalist. Proto je lep uvst pehledn i msto, odkud jste napklad odeli ve zkuebn dob, bute ale pipraveni pi pohovoru dan abnormality vysvtlit.

Zrovna tak byste se nemli bt piznat, e jste si napklad dali pracovn pauzu a odjeli na cesty zskvat ivotn zkuenosti. Nebo e jste se v urit fzi ivota rozhodli vnovat dtem i se starali o nemocnho lena rodiny. Rozhodn se nesnate personalistm vyprvt, e jste se zapojili do ble neurenho projektu, ze kterho nakonec nic nebylo. Ztratte na dvryhodnosti a kladn body za zkuenosti vm to nepinese.

Je lep vytvoit jeden neutrln ivotopis, kde je ve popsno stejn detailn, nebo mme uzpsobovat CV dan pozici?
Nemli byste poslat unifikovan ivotopis na vechna vybran msta. Vnujte pozornost tomu, co poaduje zamstnavatel, na jeho nabdku odpovdte. Ze CV plnho nepodstatnch daj personalista zaznamen spe to, e vm nestlo za to jej upravit tak, abyste vyhovoval vypsanm poadavkm.

Plat to i o kurzech a dovednostech? Mme uvdt jen ty, kter se tkaj dan pozice?
Pokud se tk kurz, dovednost a certifikac, kter njak souvisej s prac tedy jazykov, IT, komunikan, prezentan, odborn technick dovednosti, do ivotopisu je uvete, i kdy neodpovdaj poadavkm specifikovanm pro danou pozici. Je mon, e personalista, jemu se ivotopis dostane do rukou, hled prv takto profilovan dovednosti pro jinou pozici.

Do profesnho ivotopisu ale neuvdjte kurzy tkajc se ist zjmov innosti, tedy pokud se neuchzte o specifickou pozici, kde vyuijete napklad kurzy portrtn fotografie, zpracovn keramiky nebo trenrsk zkouky.

Jak nakldat s osvdenmi a rznmi certifikty, kter jsme zskali u ped mnoha lety. Typicky teba kurzy potaovch systm, kter se u neuvaj, psan na stroji vemi deseti…
Nen teba vyjmenovat vechny certifikty a osvden, je jste bhem profesnho ivota nasbrali, sta uvst jen ty, kter neztratily vznam. Sp ne doba, ped jakou jste potvrzen uritch dovednost zskali, rozhoduje to, zda je vyuvte a pokraujete v jejich rozvjen. Teba sttnice z nminy zskan ped 20 lety by neml v ivotopise uvdt lovk, kter od t doby sv jazykov znalosti aktivn nevyuv.

Ale pokud se uchzte o msto, kde budete zapisovat informace do potae, je relevantn i informace o tom, e mte u ze koly kurz psan vemi deseti. Informaci o idiskm oprvnn byste nemli vynechat, ani kdy jste je zskali ped destkami let, u IT znalost se zamte jen na to, co je v souasn dob jet reln vyuiteln.

asto se stane, e nkter osvden, napklad svesk nebo jebnick prkaz, jsou u propadl. Ale dovednost nm zstala. Mme je zmnit v ivotopise?
Pokud jde o pozici, kde by tyto dovednosti byly vyuiteln, tak ano. Pro zamstnavatele to je signl, e sta projt prokolenm a obnovit zkouky. Podobn je to u dalch specializovanch technickch dovednost.

Je dobr v CV uvdt tak kontakty na sociln st? Napklad LinkedIn, Twitter, Facebook
Pokud se tk profesn st LinkedIn, je samozejm vhodn link na svj profil uvst, pokud se mte m pochlubit. Mete tak prokzat sv expertn znalosti, schopnost odborn se vyjadovat k tmatm spojenm s prac, svoji orientaci v urit problematice a relevantn kontakty v oboru. Stejn tak je mon pidat link na komunikaci konkrtnho projektu, napklad na firemnm profilu na Facebooku nebo Twitteru.

Vdy je ale teba zvit, zda chceme personalistu na tyto informace navst, nen douc upozorovat na sv sociln st, kde prezentujete pedevm sv privtn a soukrom aktivity. Kadopdn je vhodn nevkldat link bezhlav a prost si, kam personalistu smujete a zda si tm nemete spe ublit. Bute si jisti, e pokud bude mt personalista zjem si o vs nco zjistit, profily na socilnch stch si stejn prov.

Co se te formy, sta jen odrky, nebo pst o prci celmi vtami?
Doporuujeme pouvat strukturovan ivotopisy se strunmi odrkami. Pro ivho personalistu je to pehlednj a v ppad vyuit automatizovanho pedvbru vs to nevyad kvli tomu, e ivotopis nen v rozvln podob tmto zpsobem zpracovateln.

Jak m bt ivotopis dlouh? Me mt i dv a vce stran?
ivotopis by ml mt maximln dv strany, ale rozhodn kandidtovi neukod, kdy se jeho CV vejde na jednu stranu. Zejmna v ppad mladch kandidt s krtkou pracovn histori nen teba jej njak umle natahovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno