Opustil korportn svt a zaal podnikat. Se svmi npady na trhu uspl

0
68

Pr jste chtl bt uitelem, je to pravda?
Je to tak. U od zkladn koly jsem byl zaplen do matematiky a fyziky a tato ve m provzela cel mld. Od zatku jsem si pl bt uitelem matematiky a fyziky.

Asi tedy nikoho nepekvap, e jsem po gymnziu zaal studovat na Matematicko-fyzikln fakult Univerzity Karlovy. Tam jsem objevil potae a programovn a to m pln fascinovalo.

Po kole jste nastoupil do bankovnho korportu. Jak tuto zkuenost hodnotte?
Jet pi studiu jsem zaal extern spolupracovat se Citibank v Londn, po nvratu do eska jsem plynule pokraoval v Citibank v Praze. Musm ct, e to zptn hodnotm jako dleit lta zskvn zkuenost.

Navc jsem si ovil, e technologie a finance jsou tm, co m bav. Psoben v korporaci mlo samozejm i sv stinn strnky, soukol velk nadnrodn spolenosti me jedince demotivovat a vyst.

Pro jste se rozhodl pro vlastn podnikn?
Touhu uspt v podnikn jsem v sob pocioval u v dobch psoben v korportu. Dalm startrem byly jist demotivace v poslednch letech. K pechodu na vlastn projekty jsem se rozhodl v roce 2000, a protoe se nikdy nevzdvm, jak jsem si usmyslel, tak jsem i uinil. Povauji to za sv nejlep ivotn rozhodnut.

Prvnmi vaimi klienty byly finann instituce, dnes se zamujete hlavn na e-shopy.
Zkladem mho podnikn je Payment4U, kdy dodvme platebn software i hardware pro velk e-shopy. Podailo se nm oslovit jedniky na trhu v oblasti e-commerce, take si troufm ct, e s naimi eenmi piel v esku do kontaktu tm kad.

Podlel jste se i na vrob doruovacch box pro e-shopy. S tm jste ale nebyl v esku prvn?
Souasn esk trh je dost velk na to, aby snesl nkolik silnch hr, navc nae doruovac boxy jsou uniktn tm, e vytv otevenou s pro vechny e-shopy, dopravce i uivatele bez omezen. V souasnosti je jich po republice u zhruba stovka, a plnujeme dal expanzi smujc k tisci lokalitm v esku.

Zavedl jste dokonce platby kartami v kostelech. Jak se vm podailo pesvdit k vyuit modernch technologi crkevn hodnoste?
Platby kartami v kostele charity box jsou moj srden zleitost. Jsem rd, e vtina crkevnch instituc oceuje jednoduchost a monosti, kter s sebou vyuit modernch technologi pin. Propojen krsnho produktu spolu s platebn metodou, kter pispv na dobroinn projekty i na rozvoj pamtek, nm vem dl radost.

Zdenk Vacek (48)

  • Vystudoval Matematicko-fyzikln fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
  • Po kole pracoval jako programtor – analytik v Citibank.
  • Zaloil spolenosti Payment4U a OX Point, kter se zamuj na platebn systmy a doruovn zbo pro e-shopy.
  • Mezi jeho projekty pat i kiosky, kter umouj pispvat na charitativn ely pomoc bezkontaktn platebn karty.
  • Ve volnm ase se vnuje hlavn rodin.
  • Mezi jeho nejvt konky pat bojov sporty.

asopisem Forbes jste byl oznaen za jednoho z nejprogresivnjch eskch inovtor. Potilo vs to? A souhlaste s tm?
Kadho pot, kdy si vsledk jeho prce vimnou i jin. M o tom informovali kolegov a kamardi a tak nechm hodnocen na nich.

Vdy se sname bt na vrcholu technologi a investujeme obrovsk prostedky do vlastnho vvoje softwaru i hardwaru to je mon dvod, pro nikdy nezstaneme stt, ale stle ns nco ene dopedu.

Povaujete se za spnho byznysmena? Co je podle vs pro spch v podnikn nejdleitj?
Urit o sob jako o byznysmenovi nepemlm. Jsem rd, e se mi podailo realizovat projekty, kter nco pin a zrove vybudovat kolem sebe tm asnch lid.

Pro spch v podnikn je podle mho nzoru nejdleitj odvaha a schopnost jt si za svm clem. Nenechat se odradit okolm, konkurenc, ani nespchem.

Co bylo na va podnikatelsk cest nejt잚? S m jste nepotal, s m jste se musel poprat?
Absolutn nejt잚 je najt ty sprvn lidi, kte s vmi budou spolupracovat. Dlouho mi trvalo, ne jsem si piznal, e sm nejsem schopen ve dit a dokzal pedat pravomoci dalm lidem. Samozejm nen vdy vechno jen zalit sluncem a tak je dleit umt vstt a zat znovu, nebt se velkch vzev.

Co pro vs znamenaj penze?
Penze jsou velmi dleit v pracovn i osobn oblasti. Bez financ nelze vytvoit vt produkt a uvst ho do svta. Bez penz nelze zabezpeit rodinu a taky si ivot trochu uvat. Mus to bt ale vyven a nechci mt v ivot jen honbu za penzi jako motivtor, kter m ene dl. Doufm, e za ty roky v podnikn jsem tento balanc nael.

Jak mte plny do budoucna?
V rychlm svt digitlnch technologi se budoucnost promt u do souasnosti. Nyn se soustedme na rozjezd aplikace, kter by mla echy nauit vyuvat kryptotechnologie ve velkm.

Jako lovk spojujc IT s financemi vkldm do tohoto projektu velk nadje. Rd bych tak vce podpoil charitativn projekty a nauil lidi a firmy pispvat st svch pjm na potebn vci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno