Opustila lukrativn post a dnes spn prodv teba rostouc papr

Vy u se v reklamnm odvtv pohybujete adu let. Vdycky jste se vnovala zelenm tmatm?
Kdepak, roky jsem dlala klasick reklamn byznys, kde ekologie nehrla dnou roli. Vedla jsem poboku jedn velk agentury, bavilo m to. Ale asem jsem ctila, e stojm kadou nohou v jinm svt. Z pesvden nejm maso, ale v prci jsem eila propagaci uzenin. Doma jsme minimalizovali odpad a vedle toho jsem v agentue vymlela, jak klientovi pomoct prodat co nejvc jednorzovch holicch strojk. Proto jsem se rozhodla z reklamky odejt a vnovat se ekologii.

Kdy lovk odchz z manaersk pozici, opout tak dobr pjem. Bylo to pro vs tk?
Samozejm se mi slun plat i provize lbily. Taky jsem dky tomu mohla realizovat sv plny, koupit 200 let star statek, chovat ovce a dal zvata, investovat do rekonstrukce. Nicmn pln byl splatit hypotku, auto a jt pracovat do nkter neziskovky, kter bude ladit s mmi hodnotami. Akort jsem tehdy jet nevdla, jak takov organizace funguj a bylo poteba se pipravit.

Judita Nechvtalov

  • Pochz z Jihlavy a vystudovala obchodn akademii.
  • ije na statku u Kutn Hory se svm manelem a synem, rda zachrauje zvata, cvi jgu, medituje a pomh mstnmu ekocentru.
  • V roce 2015 zaloila ekologickou reklamn agenturu Green Cat .
  • Firma krom n zamstnv dal tyi lidi a 40 procent z vlastnickho podlu pipad ekologickmu vzdlvacmu centru TEREZA.
  • Za rok 2021 firma doshla obratu 5,3 milionu korun.

Jak takov pprava vypadala?
Chtla jsem hlavn praktick zkuenosti, proto jsem zaala pomhat jako dobrovolnice v ekocentru Chaloupky. Taky jsem absolvovala ron vzdlvn o prci neziskovek pi Univerzit Karlov. Nebyla jsem si jist, kterou konkrtn organizaci oslovit. Jestli bych se mla vnovat pm pomoci ohroenm zvatm nebo sp ekologick osvt. Kdy jsem narazila na inzert na pozici fundraisera, musela jsem si to slovo vygooglovat.

A co to je?
Fundraiser [fandrejzr] je lovk, kter se zabv innost, jejm vsledkem je zskn zpravidla finannch prostedk na obecn prospnou innost vtinou neziskov organizace. Nakonec se pro m stal fundraising vstupenkou do oboru ekologie.

Nala jste nakonec nadaci podle svch pedstav?
Ano. Nala jsem nadaci, kter vytv vzdlvac programy a materily pro uitele a rodie. Pracovala jsem v n jako fundraiser sedm let. Zkuenosti, kter jsem tam zskala, m nakonec vedly k zaloen m vlastn nadace. Pvodn neziskovku ale podporuji dodnes. Jednak j poslm st zisku, jednak j stle pomhm s PR a fundraisingem.

Kdy jste zaloila vlastn nadaci, vrtila jste se vlastn k reklam a vzdlvn. V em je to jin?
V reklam vidte vsledek rychle, ve vzdlvn se vsledky projevuj a po letech. Ideln je nco hodnotit po deseti nebo sp dvaceti letech. I proto vechno probrme doslova ze vech stran. Kdy se nm podailo v projektech tyto dv zleitosti skloubit, zaali jsme pemlet, jak by bylo mon je financovat. Nakonec vznikla mylenka na spoleensky prospn podnikn, kter by st zisk odvdlo do neziskovky.

A co bylo dl?
Nsledovalo pes rok a pl dlouh obdob plnovn a nechybl ani prvn nespn pokus. Abych nenechala pvodn nadaci ve tychu, sedla jsem jet njakou dobu na dvou idlch. V meziase m napadlo zkusit zaloit e-shop prodvajc pedmty kadodenn poteby, kter jsou etrnj k ivotnmu prosted ne bn sortiment. Napklad istic prostedky, kancelsk papr, ale i teba etrn kokolit. A tehdy jsme zjistili, e jestli nco nen parketa pro neziskovky, je to podnikn.

Pro ne?
Najednou chodilo hodn faktur, museli jsme eit skladov hospodstv, napt sly do propagace a na to prost nebyli lidi, ani sly. Brzy nm bylo jasn, e to musme udlat jinak. Bylo nutn sehnat investora, zaloit samostatnou spolenost a nabrat nov lidi z oboru.

Byl start nov reklamky sloit?
Zahjili jsme innost v roce 2015 ve tech lidech. Ve vlastn vrob ekologickch reklamnch pedmt jsme museli hodn zmnit strategii.

V em zmnit?
Na zatku jsme klientm kali, a to nechaj na ns, e jim nco vymyslme. To bylo ale pro firmy moc abstraktn. Proto jsme zaali vytvet vlastn katalog reklamnch pedmt. To pineslo dleit zlom, klienti si toti najednou mohli vybrat z neho konkrtnho.

Snate se sniovat negativn vliv reklamy na ivotn prosted. Jak velk je dopad tohoto odvtv?
Kdy uvme, e v popelnici kon osmdest procent reklamnch pedmt, za kter jen firmy v esku ron utrat ti miliardy, tak samozejm velk.

Vy ale peci tak dodvte reklamn pedmty, nepispvte tm rovn k odpadu?
Osobn se tm, e bhem dalch let reklamn drky pln zmiz. Ale zatm je situace jak je. Firmy stle reklamn pedmty poptvaj. My na tuto situaci reagujeme na nabdkou eko drk. Jsou men zlo, ne rozdvn plastovch blbin typu klenky nebo placky na triko, kter kad rychle vyhod. To jsou v podstat vci, kter se stvaj odpadkem u v moment vroby, a to je obrovsk pltvn.

Jak tedy firemn drky vybrat, aby si je zkaznk chtl nechat?
Dobr je vybrat to, co by lovk chtl sm dostat. Kdy pi tom zohledn ekologickou stopu t vci, je to u skoro ideln volba. Samozejm mn je nkdy vce, take radme, aby si zjemci vybrali jednu kvalitn vc namsto hromady haraburd. Nen to pochopiteln vespsn, rozhodn darovn ekologickho promo vrobku neznamen zklad bjen eko kampan. Ale je to jeden krok dobrm smrem k minimalizaci odpadu, uhlkov stopy a tak chytr podtren image znaky.

Co je mezi firmami oblben?
Dlouhodobm hitem je rostouc papr. Obsahuje semnka, take je mon vizitku nebo novoroenku jednodue zasadit do zhonu nebo truhlku a vyrostou z n kvtiny i bylinky. Na tento papr tiskneme specilnmi barvami na bzi vody, kter neobsahuj prchav rozpoutdla ani dn jin ltky zneiujc ovzdu. Zrove je tisk s nimi stejn kvalitn jako s konvennmi barvami.

J osobn mm moc rda deky z ov vlny od jedn rodiny z Tkalcovny Strmilov, kde si sami vlnu od rouna a po finln produkt zpracovvaj u po est generac. Klienti maj rdi tak bednky s loklnmi dobrotami, jako jsou sry, marmeldy nebo vno. dan jsou tak kvtinov seity s opravdovmi okvtnmi pltky. Oblben jsou i potitn ltkov pytlky na ovoce nebo peivo. Spotali jsme, e v prmrn domcnosti se tm ron uet pt set igelitovch sk.

Vnujete se tak komplexnm kampanm. V em jsou ty ekologick odlin od tch ostatnch, bnch?
Chceme, aby dky na komunikaci lid zmnili chovn smrem k ekologii. K tomu nesta lidi jen informovat, ale tak motivovat k etrnjmu chovn a nadchnout ty prav. A tak musme hledat argumenty dobe pochopiteln.

Mete dt konkrtn pklad?
Tak teba kdy eknete, e pouvnm energi z obnovitelnch zdroj, mohou lid pozitivn ovlivnit klimatick zmny, pro vtinu je to hodn vzdlen. Ale pokud jako argument zvolte, e pispj k istmu vzduchu a bude se jim lpe dchat a budou t dle, s tm se ztoton mnohem lpe.

Mete popsat nkterou kampa?
Hezkm ppadem je velk projekt Recy Vci pro vrobce barev Balakryl. Motivuje lidi, aby zbyten nevyhazovali vci, ale bavili se jejich renovac. Zkoueli si to na workshopech pro kutily a designery, kte hledali zajmav kousky na skldkch nebo ve sbrnch dvorech a nsledn jim dvali druh ivot. Pak se vydraily na dobroinn ely. Vznikl taky web a komunita skoro dvaceti tisc lid na facebooku, kte se navzjem inspiruj svoj recyklan tvorbou.

Co podle vs lidi odrazuje od toho, aby ili o nco etrnji k prosted?
Ty pekky jsou rzn a vdycky je dleit je pochopit, pojmenovat a nabdnout motivaci, kter je pekonv, pedstavit pnosy. Teba od kompostovn hodn lid odrazuje odpor k alm nebo obava ze zpachu. Aby se rozhodli dt kompostovn anci, me jim pomoci sdlen ukazujc zitek z drobnho pstovn nebo stylov vermikompostr jako designov interirov prvek.

Setkvte se tak s tm, e si nkter firmy na ekologick jen hraj?
Podvejte se teba na komunikaci snad vech obchodnch etzc, kter zachrauj planetu tm, e nahradily jednorzov igelitky paprovmi takami. Pitom dodnes nikdo dnou prkaznou metodou nespotal, e by paprov taky mly men dopad na ivotn prosted, ne igelitky. To, e je nco z recyklovanho papru nebo z bambusu, jet neznamen, e to je etrn k ivotnmu prosted, kdy to sem teba putovalo pes pl svta.

Kolik je vs v tmu a jak mte finann vsledky?
Dnes Green Cat zamstnv krom mne dal tyi lidi a tyicet procent z vlastnickho podlu pat organizaci Tereza. Loni jsme doshli obratu 5,3 milionu korun.

Jak mte plny do budoucna?
Tm hlavnm clem je podpora projekt a spolenost, kter maj environmentln pstup jako soust DNA. Firmy, kter vznikly z dvodu ochrany prosted, jsou kompasem pro ty ostatn. Ukazuj, kudy se bude svt podnikn ubrat, protoe postupem asu bude dobr environmentln pstup nutnou podmnkou pro jakkoliv byznys. Kad takov spolenost, kter dnes uspje, urychluje cestu udritelnosti ostatnm. Kdy nkdo vyprodukuje dal piblblou klenku z ny, kterou nikdo nechce, asi se nezbo svt. Ale zpodn ve zdravm vvoji podnikn by bylo urit koda.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts