Otcovsk pe, oetovn i prun pracovn doba. Co se letos mn

0
281

ednice Emma, Natalia a Karolna pracovaly loni kvli covidov pandemii pevn z domova. A akoli vechny ti pracuj pro sttn sprvy v Evropsk unii, jejich pracovn podmnky jsou zcela odlin.

Tak napklad Nmka Emma si za tu dobu zadila doma pln novou kancel koupila ergonomickou idli, kvalitn psac stl a piplc si tak rychlej internetov pipojen. Ona kupovala a stt platil. V Nmecku si mohou zamstnanci nklady, kter jim vznikly v souvislosti s prac z domova, odest z dan. Pro ely odetu je stanovena pauln stka pt eur za kalendn den, celkov suma je zastropovna stkou 600 eur, k Michael Mrek z advoktn kancele Dentons.

panlce Natalii musel tyto nezbytn prostedky ke sprvnmu vkonu prce poskytnout pmo zamstnavatel a navrch jet hradit nklady na elektinu a internetov pipojen. Zato ale sml, i pmo ml povinnost na prci Natalie dohlet a kontrolovat ji.

eka Karolna se o dn podobn uzkonn oprat neme, a tak asto jej svoboda na home office i ppadn pspvky na domc kancel zvis na libovli veden. Akoliv i v esku je pro zaveden home office nutn dohoda se zamstnancem, rovnocenn detailn prava prozatm chyb. A napklad otzka nklad je pro mnoho zamstnavatel velmi pichlavm trnem v bot, mn advokt Mrek.

esk zkonk prce speciln vslovnou pravu home office neobsahuje. A na jednu vjimku speciln pracovn reim podle 317 zkonku prce.

Zamstnanec pracujc z domova se me se zamstnavatelem dohodnout, e se na nj nebude vztahovat bn rozvren pracovn doby. Takov zamstnanec si pak rozvrhuje pracovn dobu zcela sm, co je ale vykoupeno absenc povinnosti vyplcet mu mzdu za prci pesas, vysvtluje Mrek z Dentons.

Krom tto uniktn monosti, kter vak v praxi nen nijak vznamn rozen, tak podlh zamstnanec na home office zcela bnm pravidlm jako ostatn zamstnanci. To pochopiteln pin v dnen dob mnoho skal. Bude zajmav sledovat, jakm smrem se v praxi, potamo i na zkonodrn rovni posunou tmata, kter byla v poslednm roce a pl zvraznna situac okolo koronaviru, poznamenv Michael Mrek.

Domc pe se roziuje

Jet vy tlak na zkonodrce ne sjednocen podmnek prce z domova pinej dv smrnice, kter u na unijn rovni byly pijaty a leccos se podle nich mn nebo co nejdve bude muset zmnit i v eskm zkonku prce. Letos v srpnu uplyne lhta, kdy se tak m stt.

Prvn pedpis, kter m vyladit prci a soukrom, se tk pedevm otcovsk a rodiovsk dovolen i prunho rozvren prce.

Tyto instituty ji v eskm prvnm du upraveny jsou, co se ovem zmn, je prodlouen placen otcovsk dovolen. V tomto smru ji byla podniknuta zmna v zkon o nemocenskm pojitn, kdy od 1. ledna 2022 dochz k prodlouen placen otcovsk dovolen z jednoho tdne na dva, vysvtluje odbornk z advoktn kancele Dentons.

Dal zmnou je peovatelsk dovolen. Zamstnanec m nov nrok na pracovn volno i po dobu oetovn rodinnho pslunka, kter s nm neije.

Do konce roku 2021 platilo, e zamstnavatel absenci zamstnanci omluv, peuje-li pracovnk o dt do deseti let vku nebo o lena domcnosti. Od podmnky spolenho souit je od 1. ledna 2022 uputno, upozoruje Mrek.

Netradin pracovn vztahy

Novinky pijdou i v oblasti prunho uspodn pracovn doby. To znamen, e by zamstnavatel mli flexibilnji vyizovat dosti o jin uspodn prce a navc by ml pracovnk prvo se po uplynut prunho rozvren prce opt vrtit ke stvajc podob.

Unijn pedpis o transparentnch podmnkch pot i adu pracujcch v netypickch pracovnch pomrech, jako je napklad stista nebo pleitostn pracovnk, protoe posiluje jejich jistotu zamstnn. Evropsk komise tak reaguje na stle vt poet netradinch pomr, kter doposud nemly dn prvn ukotven.

I tato smrnice pin novinky, na kter bude muset esk zkonodrce reagovat. Z nejdleitjch lze jmenovat teba nutnost zrychlenho informovn o vech aspektech pracovnho pomru, pedstavuje Michael Mrek. Co to v praxi znamen?

Nejpozdji do sedmi kalendnch dn po nstupu tak m kad pracovnk vdt, jak povinnosti a za jakch podmnek jej na nov pozici ekaj. A zrove mu zaruuje napklad prvo na maximln zkuebn dobu s ohledem na dlku zamstnn, prvo na bezplatn zakolen nebo paraleln pracovn pomr u dalho zamstnavatele, pokud tomu nebrn napklad stet zjm i ochrana obchodnho tajemstv.

Msto v eskch zkonech budou hledat poslanci tak pro takzvan whistleblowery, tedy oznamovatele. Nov by tak ml bt chrnn ped jakoukoliv odvetou i trestem kad zamstnanec, kter upozorn a u veden firmy nebo veejn, e se ve spolenosti dje nco protiprvnho.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno