Peuje o dti zesnul dcery, zmny v odmnch ji dostaly do finann tsn

0
252

Zprostedkovan pstouni jsou ti, kter pro nezletil dt vybral sm ad z takzvan evidence adatel o pstounskou pi. Dky novele si polep v nkterch ppadech i o tisce korun. Jejich odmna se toti odvj od minimln mzdy. Pak je tu ale jet skupina takzvanch nezprostedkovanch pstoun, kdy je pstounem dtte vtinou prarodi nebo jin pbuzn. Ti nepobraj odmnu pstouna, ale pspvek pi pstounsk pi.

Jedn se o pstounskou pi, kdy je dt v osobn pi osoby pbuzn nebo blzk, ppadn si pstoun sm dt vybral a podal o jeho sven do sv pstounsk pe, definuje nezprostedkovanou pstounskou pi ad prce R (P R).

Jde tedy o situace, kdy krajsk ad nerozhodoval o zaazen adatele do pslun evidence. A na rozdl od zprostedkovanch pstoun si od ledna 2022 tito pstouni pohorili.

Ve dvky se odvj od nsobku ivotnho minima v zvislosti na potu svench dt a jejich zdravotnm stavu. V ppad prarodi a praprarodi je nsobek ni, uvd P R.

Dvka nepodlh odvodm na sociln a zdravotn pojitn. To znamen, e takov pstoun nen z titulu pobrn pspvku pi pstounsk pi zdravotn a sociln pojitn.

Bio pstouni od ledna e, jak dl

Praxe ukazuje, e novela zkona pivedla do finannch potch nejednoho bio pstouna. Tedy toho, kter je k dtti, kter si vzal do pe, v pbuzenskm vztahu. Jde pitom vtinou o prarodie nezletilch vnouat, kte tak asto v dob nkolika let ped dchodem mus skloubit zhorujc se zdravotn stav s p o mal dt.

To dokld i pbh 60let Jany. Ta se po mrt dcery ujala dvou malch dt ve vku est a osm let. Je tak pstounka nevybran adem, ale uren soudn cestou. Ze dne na den se mi obrtil ivot naruby. Ped pr lety jsem zstala doma, abych se postarala o dti po m dcerce. Nyn pijdeme o vce ne est tisc korun msn, k pan Jana k dopadm novely do jejho domcho rozpotu.

A snenm msnho pjmu jej starosti nekon. Nezprostedkovan pstouni, mezi kter pat i pan Jana, si toti mus od ledna 2022 platit povinn odvody. Hledala jsem i prci, by i na zkrcen vazek, u ns v regionu se toho ale moc nenabz. Je mi 60 let a mm nco mlo pes dva roky do dnho starobnho dchodu, k s tm, e zamstnavatel dvaj pednost mladm ronkm.

een: pedasn dchod nebo peddchod

Od ledna se proto pan Jana kvli pokryt povinnch odvod registrovala na adu prce a zaala si hledat prci. Svou neastnou situaci eila s nkolika odbornky. Nakonec dola k zvru, e m na vbr ze dvou monost. Tou prvn je podat o pedasn dchod, na kter u m nrok. Druh varianta je pak erpat peddchod z penzijnho spoen.

U sttnho pedasnho dchodu je teba ale potat s jeho trvalm zkrcenm, upozoruje na jednu z nevhod pedasn penze finann poradce skupiny Partners David Kuera. Dodv, e krcen se odvj od dlky doby, kter chyb od data piznn pedasnho dchodu do dosaen plnho dchodovho vku. ady si pak sn vi pedasnho dchodu za kadch zapoatch 90 dn pedasnosti.

Pedasn dchod ady piznaj jen tm, kte spluj minimln 35 let asti na dchodovm pojitn. A navc, pokud je dchodov vk adatele ni ne 63 let, pak m nrok na odchod do pedasnho starobnho dchodu nejdve ti roky ped dosaenm dchodovho vku. Pokud je dchodov vk stanoven alespo na 63 let, pak jej ady piznaj o pt let dve, nikoli vak ped dosaenm alespo 60 let vku.

Konkrtn u ppadu pan Jany poradce pipomn, e pedasn dchod od sttu j limituje monost vdlku. V dob jeho erpn si jako kad penzista v jej situaci sm pivydlat jen takovou stku, kter mu neukld ast na dchodovm pojitn.

Jedinou monost pivdlku se tak stv prce na dohodu o proveden innosti, pi kter msn pjem nesm peshnout 3 500 korun. U dohody o proveden prce je to 10 tisc korun za msc, vysvtluje David Kuera. Dodv, e omezen vdlku u pedasnho dchodu kon dnem dosaen vku pro piznn dnho starobnho dchodu.

een pro pan Janu

Druh a pro pan Janu vhodnj monost, jak si zajistit pjem, je podat si o peddchod z penzijnho spoen. Tm by se vyhnula trvalmu zkrcen dchodu od sttu v ppad erpn pedasn penze. A souasn by za ni zdravotn pojitn hradil stt.

Podmnkou pro erpn peddchodu je minimln ve naspoen stky. To me bt pro nkter klienty pekkou. Nicmn i to se d vyeit jednorzovm vkladem, k David Kuera. U dvouletho peddchodu erpanho v letonm roce mus mt adatel naspoeno alespo 266 736 korun, u ptiletho pak 666 840 korun. Z hlediska dchodovho pojitn je peddchod vylouenou dobou a neovlivuje osobn vymovac zklad, z nj se pozdji vypotv starobn dchod, upesuje poradce.

Peddchod nevyluuje uzaven pracovnho pomru nebo zaloen ivnosti. Upozornit je teba na to, e jej erpaj jen astnci doplkovho penzijnho spoen, nikoli starho penzijnho pipojitn. I to se ale d podle Kuery vyeit.

Naspoen penze se pevedou z penzijnho pipojitn do doplkovho penzijnho spoen a po dokonen transakce pak mohou klienti podat o peddchod, uzavr David Kuera s tm, e cel proces netrv dle ne tyi msce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno