Podnikn rodinu iv od 18. stolet. Nejmlad generace slav spchy i ve svt

Vinask tradice apk pr sah a do 18. stolet. Jak jste to zjistili? Nali jste na vinici cedulku Zaloeno lta pn? Nebo jste hledali v archivech?
Rodinn historie je pro ns velmi dleit a tyto informace si pedvme z generace na generaci. Ale jeliko jsem se chtl dozvdt i podrobnosti, tak jsem hledal i v kronikch a archivech. pln potky vinaen u ns v rodin sahaj a do roku 1793. Tehdy jeden z naich pedk Frantiek apka nakoupil prvn vinice od Liechtenstein o vme 1 083 tverench sh, co byla podle kupnch smluv dokonce nejvt vmra prodan vinice v okol. Nae rodina tak v Hrukch na zklad tzv. Horenskho prva zskala jako prvn a jedin prvo na oficiln prodej vna z vinaskho dvora.

Dolo nkdy v historii k tomu, e nkter generace u v oboru nechtla pokraovat?
Je to a neuviteln, ale vechny generace v oboru pokraovaly. Nevm o nikom, kdo by chtl od vinaen upustit. Za asi nejvt krizi povaujeme nstup komunistickho reimu, kdy byly veker vinice a majetky, kter pedchoz generace vybudovaly, znrodnny. Ale i v tto nelehk dob si rodina tradici udrela a vinaila tak, jak bylo mon.

A co vy? Ml jste njak klukovsk sny o budouc profesi nebo vm bylo jasno, e jednou pevezmete vinastv?
Od malika jsem s takou a ddou jezdil pracovat do vinohradu. Samozejm, kdy jsem byl mal, tak jsem je asi sp zdroval, ale vdycky m to tilo a pokad jsem byl moc rd, kdy m vzali s sebou. Tak jsem rd poslouchval ddovo vyprvn o tom, co bylo na jednotlivch roncch zajmav, jak se rzn prce na vinici dlvaly dv, o vininch tratch tady v okol, zkrtka o vem, co se toilo kolem vroby vna.

Tm, e m to tak moc bavilo, jsem ml od malika jasno, kam jt studovat, proto jsem nastoupil na vinaskou kolu ve Valticch. A splnil jsem si i svj sen podvat se do svta. Kdy mi bylo 17 let, absolvoval jsem st ve francouzskm vinastv Domaine de la Colombette, a tam jsem zskal hodn zajmavch zkuenost.

Jak vlastn probh pedn vinastv z jedn generace na druhou?
Nevm, jestli se to d pln zobecnit, ale ekl bych, e u vtiny rodinnch vinastv je to naprosto pirozen a hlavn plynul zleitost. Nen to jako u firmy, kde kon zamstnanec a maximln za pr msc zakol novho pracovnka. U ns jde o dlouhodob proces, kdy nov generace m postupn vc a vc pravomoc a starost, a se to prost nakonec peklop.

Jak to bylo u vs?
Proces pedvn zaal v roce 2013. Tehdy jsem ml poprv pln sm na starosti st vroby. V kadm dalm roce jsem pak sm vyrbl vc a vc odrd, a do ronku 2016, kdy u byla mm dlem cel produkce a ml jsem na starosti i ostatn zleitosti kolem fungovn vinastv. V tom roce jsem firmu oficiln pevzal.

Dohl stle v otec na vinastv?
Dnes vedu vinastv j s manelkou, ale to neznamen, e mj taka u to pln povsil na hebk – je pod dleitm poradnm hlasem a oporou, za kterou jsme moc rdi. Stle pomh pi vrob a m na starosti expedici a degustan sklep.

Je to vhoda, pevzt rodinnou firmu, nebo je to naopak o to vt zvazek?
Je to samozejm obrovsk zvazek, protoe nechcete, aby prce pedchozch generac pila vnive. J jsem hrd, e mu v rodinn tradici pokraovat, a to vdom je pro m obrovsk hnac motor. U ns v rodin u po generace mme krdo, kterho se drme: Obhospodauj pdu tak, e to nedl pro sebe, ale pro dal generace. A t generaci tuto pdu pedej ne ve stavu, v jakm jsi ji dostal, ale jet v lepm.

Zmnil jste nco, kdy jste vinastv pevzal?
Jedna z prvnch a zsadnch zmn po pevzet vinastv byla zmna celho brandu, a to od loga a po design lahv. Zvolili jsme modern a nadasov vzhled, m jsme chtli podtrhnout skutenost, e vinastv pevzala mlad krev.

Co je na vaem oboru nejt잚?
ekl bych, e pro mal vinastv je nejt잚 vybudovat si dobr jmno a dostat znaku vc do povdom. Je to bh na dlouhou tra a je k nmu poteba spousta odhodln a tak trplivosti.

Jak se snate odliit od ostatnch?
Mon to bude znt jako kli, u ns je na prvnm mst kvalita. Vypstovat pikov hrozen, vyut veker jeho potencil a petvoit ho na jedinen vno. Filozofie naeho vinastv je po cel generace zaloen na respektu k uniktnm vlastnostem (tzv. Terroir) vininch trat, kter obhospodaujeme. Tento n pstup se sname prezentovat zkaznkm napklad i designem naich etiket ti zlat kivky kolem naeho loga znzoruj ti zkladn prvky, tj. klima, pdu a vinici samotnou.

Nedvno jste za sv vna zskal zlat medaile na svtov vstav. Jak se vm to podailo? Jste pyn na svj spch? A tatnek taky?
Ano, podailo se nm zskat tyi zlat medaile na jedn z nejvtch sout Berliner Wein Trophy, kter se letos astnilo pes osm tisc vn z celho svta. Mme z tohoto spchu obrovskou radost a mj taka samozejm tak. Vsadili jsme na ti odrdy, kter neodmysliteln pat do na lokality, a to Sylvnsk zelen, Pinot Noir a Zweigeltrebe – a vyplatilo se.

Kdy vno zsk medaili, znamen to automaticky, e je o n vt zjem? Nebo e je mete prodvat za vy ceny?
U medail hodn zle na souti. Pokud vno zsk ocenn z njak vznamn soute u ns nebo v zahrani, tak ano, urit to podpo zjem zkaznk o takov vno. Nkdy ns a pekvapuje, jak maj zkaznci o vsledcch rznch sout dobr pehled. Stv se, e nkte producenti na zklad zskanch ocenn prodejn cenu dodaten navyuj. Ale u ns ve vinastv mme jasn danou cenu vna na zklad kvality (vinin tra, kvalita hroznu) a tuto cenu drme. Cena se me zvit meziron, pokud vno zsk na kvalit zrnm na lahvi, ale v prbhu roku nikdy ceny nemnme.

V praddeek by byl asi pekvapen, jakm zpsobem dnes vna prodvte?
Doba pokroila a modern vinastv u dnes mus nabzet vna modern.

Martin apka (27)

  • Vystudoval Stedn vinaskou kolu Valtice.
  • Podnikat zaal v roce 2016.
  • Letos za sv vna na svtov souti Berliner Wein Trophy zskal tyi zlat medaile.
  • Je enat, m dv dcery.
  • Jeho nejvtm konkem je ve, co se tk vna.

Spoluprce s e-shopem umenivina.cz je pro ns pnosem, dozv se tak o ns vce lid. Samozejm mme pomrn irok okruh stlch privtnch zkaznk, za ta lta jsme u v podstat ptel. Taky dodvme do kamennch vinotk. Drtivou vtinu vn prodvme na eskm trhu, nae vinastv bylo odjakiva zameno na tuzemsk zkaznky, ped dvma lety jsme ale zaali vyvet i do zahrani.

Vinastv vai rodinu ivilo u v 18. stolet, jak je to dnes?
Generace ped komunistickm reimem vinastv opravdu ivilo a byla to pro n jedin prce. My aktuln podnikme pi dalm zamstnn, kter nm natst umouje rozvrhnout si prci tak, abychom mli na vinastv dostatek asu. Ono by ns vlastn uivilo i te, ale nemli bychom napklad dostatek financ na rozvoj firmy, nkup novj technologie a nemohli bychom se posouvat tak rychle, jak si pedstavujeme. Navc v ppad neoekvanch situacch mme finann rezervu. A to se nm vyplatilo zrovna vloni, kdy jsme v dsledku silnho krupobit pili o vce ne polovinu rody.

A co vae plny do budoucna?
Kvalitu produkce, na kter si zakldme, se sname neustle posouvat dl a vme, e leton rok udlme v tomto smru vznamn a velmi uiten kroky. V plnu je rekonstrukce vrobnch prostor a rozen technologickho vybaven, jako jsou nerezov ndre, pikov zen chlazen vna a nov dubov sudy. V dlouhodobjm horizontu plnujeme roziovat vinice a pesthovat se do vtch prostor, abychom mohli navit kapacity pro zrn v sudech, kter probh i nkolik let.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts