Pojistit se na zimn dovolenou je te nutn vc ne kdy jindy

0
262

Pro pojitn storna zjezdu kvli nazen karantn, izolaci, uzaven hranic i jinm vyhlenm opatenm proti en koronaviru neexistuj jednotn podmnky. Dle odbornk stejn jako podle zkuenost cestovatel se podmnky plnn v tchto situacch li nap vemi pojiovnami.

Co ale plat je, e vtina z pojioven pi zruen zjezdu nepln v ppad preventivn nazen karantny nebo uzaven sttn hranice.

Storno zjezdu kvli covidu-19 lze uplatnit u vtiny pojioven pouze pi prokzan pozitivit PCR testem, a to jet ped vycestovnm z esk republiky, k finann poradce skupiny Partners David Kuera.

Pi nazen karantn kvli rizikovmu kontaktu pak podle jeho zkuenost vtina pojioven standardn nepln. Pokud ano, tak pouze po doloen potvrzen od lkae nebo hygienick stanice.

Pojitn mus v takovm ppad potat i s vznamn navenou cenou pojitn. David Kuera dle upozoruje, e pi pojitn storna zjezdu pak pojiovny nehrad kodu v jej pln vi, ale jen z 80 procent.

V ppad prokzan pozitivity PCR testem u jednoho z len rodiny, se storno uplatuje na cel zjezd, pokud rodina nemohla odcestovat, nikoli vak na leny skupiny, kte nejsou rodinou, upozoruje.

Skutenost, jestli je pojitn proti covidu-19 okovan, i nikoli, pak pi uzavrn cestovnho pojitn nehraje dnou roli. A to jak v jeho cen, tak i samotnch pojistnch podmnkch. Zstupci pojioven pi uzavrn smlouvy u klient nezjiuj dn z okovn, tedy ani to proti covidu-19. Pojitn ale mus splovat zkonn poadavky dan destinace.

Jde o osobn zdravotn daj a pojiovny se na nj nedotazuj. Piem zdravotn stav ped sjednnm cestovnho pojitn nezkoumaj, jako u ivotnho pojitn, kde k tomu pojitn udluje souhlas, vysvtluje finann poradce.

Na dovolenou vdy jen s cestovnm pojitnm

Na zimn dovolenou pedevm tu, kterou m rodina strvit na lych, by nemli lid vyret bez cestovnho pipojitn. A to ani v ppad, e ji strv jen nkolik destek kilometr za eskou hranic, teba v rakouskch Alpch.

Nedoporuuji se spolhat pouze na evropsk prkaz zdravotnho pojitn, zkrcen EHIC, a ani na napklad na cestovn pojitn sjednan k platebn kart, upozoruje David Kuera.

Karta EHIC toti podle nj nehrad pevoz do esk republiky i do nemocnice. Nezahrnuje dle ani asistenn sluby a vztahuje se pouze na zdravotn pi erpanou ve sttem provozovanch zazench. A to me bt v zahrani problm, k finann poradce. Cestovn pojitn k platebn kart podle nj a zkuenost jeho klienta obvykle nezajist pojistn kryt v plnm rozsahu.

Ped dvma lety pi lyovn na ledovci Kaunertal v tyrolskch Alpch se mi stal raz, svoz do nejbli nemocnice a operace natrench kolennch vaz vyly na bezmla 95 tisc korun, vyprv pan Ladislav.

Pokud by se v t dob spolhal na kryt tchto rizik pouze z cestovnho pojitn k platebn kart, kter mu jeho banka poskytla jako urit bonus, musel by doplatit 10% spoluast, v jeho ppad tedy 9 500 korun.

Jeliko jsem ml sjednan cestovn pipojitn, kter m na tden tehdy vylo zhruba na 420 korun, o ve se postarala asistenn sluba a s hradou za dopravu a zdravotn oeten nebyl dn problm, potvrzuje Ladislav.

Pozor na vi pojistnch limit

Podle Davida Kuery by se mli lid pi uzavrn pojitn na zimn dovolenou zamit tak na vi pojistnch limit. U lebnch vloh doporuuje zvolit stku 500 milion korun nebo ideln i bezlimitn, co u dnes pojiovny nabzej.

Kam za exotikou v nejistch dobch. Nkter destinace nikdy nezklamou

Pojistn kryt napklad ve vi pti milion korun je naprost minimum, a ni limity u dnes nemus stait na lbu vnjch raz a u vbec ne na pokryt vcedennho pobytu na jednotce intenzivn pe v zahrani, upozoruje.

Vhodn je podle nj zvolit cel balek pojitn sestaven pmo pro zimn dovolenou. Jeho soust bv tak razov pojitn, pojitn cestovnch doklad, zavazadel nebo teba i zsahu horsk zchrann sluby.

Na zimn dovolenou by mla bt rozhodn pipojitna odpovdnost, z n se kryj kody na zdrav a majetku zpsoben jin osob prv teba pi lyovn, k. Z pojitn odpovdnosti se hrad nejen lebn vlohy, ale tak napklad ztrta z ul mzdy, dorovnn snen pracovn schopnosti, a to i s trvalmi nsledky i bolestn.

Takovou kodu kryje ppadn i pojitn obansk odpovdnosti, kter si lid asto sjednvaj k majetkovmu pojitn, plat vak jen v evropskch zemch, dopluje.

Pojitn drinku a rizikovho lyovn

Zvltn pozornost pi uzavrn pojitn si vyaduj dovolen, pi kterch se cestovatel plnuje vnovat rizikovm sportm. Jejich vet vyjmenovv kad z pojioven zvl᚝, a tedy nejsou jednotn. Pat mezi n ale napklad lyask sjezdovn mimo vyznaen trasy i jzda na skibobu.

Pojitn s krytm rizik pi takovm sportu je vrazn, asto i o sto procent, dra. A jsou tu i nkter zimn sporty, kter pojiovny vbec nepojist. Konkrtn jde napklad o skoky a lety na lych nebo sjezd na snnm sktru.

Dle je teba myslet i na to, e pojistn plnn obvykle pojiovny krt pi kod na zdrav nebo majetku, kterou pojitn zpsobil v opilosti. eenm je takzvan pojitn drinku, kter se navc obvykle vztahuje na hrady kody, kdy obsah alkoholu v krvi nebyl vy ne 0,8 promile. To odpovd zhruba dvma pllitrm piva.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno