PORADNA: Na co je nrok, kdy nedoerpte starou dovolenou

Jak plat zkladn pravidla pro erpn dovolench ve firmch a jakou st dovolen lze pevst do dalho roku?
Termn dovolen uruje zamstnanci zamstnavatel, ale ten by ml pi urovn dovolen rovn pihldnout i k oprvnnm zjmm zamstnance. Podle zkonku prce jsou zamstnavatel povinni mt na dan kalendn rok pipraven pln erpn dovolen.

Od loskho roku si zamstnanci mohou podat o pevod dovolen do dalho kalendnho roku. Zamstnavateli mus pedloit psemnou dost a pevst si mohou pouze st dovolen nad zkladn zkonnou vmru, to je nad 4 tdny, u pedagogickch pracovnk a akademickch pracovnk vysokch kol nad 6 tdn.

Kdy zamstnanec pod po pevod sti dovolen do dalho roku, s m je teba potat?
Zkonk prce poaduje vyerpn dovolen v zkladn zkonn vme, vjimky jsou omezen. Pokud zamstnavatel dosti vyhov, pak ob strany uzavou psemnou dohodu o pevodu dovolen do dalho kalendnho roku.

Dohoda o pevodu dovolen do dalho kalendnho roku mus mt zkonem pedvdan dvod, bez nj je takov dohoda pro zamstnavatele rizikov, protoe za bezdvodn peveden dovolen do dalho roku me bt postihnut ze strany inspektortu prce. Jinmi slovy, riziko za protiprvn peveden dovolen nese vdy zamstnavatel. Je tedy na zamstnavateli, aby erpn dovolen svch zamstnanc hldal a riziku se nevystavoval.

Z jakch dvod lze pevst nedoerpanou dovolenou do dalho roku bez rizika a postihu?
Zkonem dovolen dvody pro nevyerpn dovolen mohou bt jak na stran zamstnavatele, tak na stran zamstnance.

U zamstnavatele se mohou vyskytnout nalhav provozn dvody, kdy zamstnavatel zamstnance v prci nalhav potebuje. Zamstnanec se o svou dovolenou v takovm ppad nemus bt, nevyerpan dovolen mu neme propadnout a urit se automaticky pevede do dalho kalendnho roku. To jsou vak jedin mon dvody na stran zamstnavatele pro peveden dovolen do dalho kalendnho roku a zamstnavatel s nimi rozhodn neme pltvat.

A jak jsou zkonn dvody pro pevod dovolen z pohledu zamstnance?
Na stran zamstnance se jedn o astji se vyskytujc dvody, ktermi jsou doasn pracovn neschopnost, matesk i rodiovsk dovolen.

Jestlie nkter z tchto dvod skuten nastane a zamstnanec tak neme dovolenou vyerpat, je zamstnavatel povinen urit mu erpn dovolen nejpozdji do konce nsledujcho kalendnho roku.

Pokud vak zamstnavatel neur erpn dovolen do 30. 6. nsledujcho kalendnho roku, pak m prvo urit erpn dovolen i zamstnanec. Vdy vak plat povinnost oznmit erpn dovolen druh stran alespo 14 dn pedem, pokud se zamstnanec se zamstnavatelem nedohodnou na krat lht.

Co kdy ale starou dovolenou z roku 2021 nebude mon doerpat ani v roce 2022. Jak se to e?
V praxi takov situace me skuten nastat. Dvodem me bt napklad trvn dlouhodobj doasn pracovn neschopnosti, erpn matesk i rodiovsk dovolen. V takovm ppad bude dovolen erpna a v dalch letech, tedy a po odpadnut pekek v prci na stran zamstnance.

Jak je to s proplacenm nevyerpan dovolen?
Zkonk prce zn jen jedin ppad, pi kterm me dojt k proplacen nevyerpan dovolen. Tm dvodem je skonen pracovnho pomru.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts