Pravideln investovn je nejlep zpsob, jak se zajistit na dchod

0
81

Nechcete se spolhat na stt a ekat, kdy pjdete do dchodu a kolik od sttu dostanete? Vzhledem ke stavu, v jakm veejn finance dnes jsou, je otzkou, jestli si stt vbec bude moci dovolit seniorm solidn penze vyplcet. Vezmte vci do vlastnch rukou a zajistte se sami. Nejlepm zpsobem, jak to udlat, je zat pravideln spoit a investovat. Princip sloenho roen na vaem t me vykouzlit stky, o kterch se vm ani nesnilo.

Prmrn ech strv v dchodu 21 a 25 let, to je vc ne tvrtina ivota. Velmi pravdpodobn se bude vk pro odchod do dchodu posouvat. Pesto se na penzi finann pipravuje jen polovina obyvatel do 35 let. Lid si asto mysl, e se ve st nklady na ivot vrazn sn. Neplat to vdy. Zvl᚝ pokud mte nesplacenou hypotku anebo nechcete slevit z toho, na co jste byli zvykl v produktivnm vku. Napklad dovolen, veee v restauraci nebo nvtvy kulturnch akc. Navc je poteba potat s tm, e s pibvajcm vkem rostou i nklady na zdravotn pi, poukazuje Vt Endler, jednatel crowdfundingov platformy Fingood.

Dvanct ronch plat do dchodu

Dleit je urit si cl, tedy stku, jakou budete v penzi potebovat. Nen to pln snadn, ale i nepesn pln je lep ne dn. Obecn plat nkolik jednoduchch pravidel. Pokud se souasnm platem ijete na rovni, kterou si pejete, pak finann poradci doporuuj pinst si do dchodu minimln dvanct ronch plat. Jestlie msn vydlvte 40 tisc korun, mli byste mt podle tohoto pravidla v penzi naeteno zhruba 5,5 milionu. Zsada ty procent k, e byste si mli na dchod pipravit takovou sumu, z n mete utratit tyi procenta ron, abyste pokryli nklady na svou ivotn rove.

eenm, jak zhodnotit penze a naetit si na hor asy, je podle Vta Endlera, specialisty na crowfundingov financovn, pravideln investovn. Pokud ho uchopte za sprvn konec, mete jt do penze klidn i s 20 miliony na t, k Endler. Dvno u neplat, e investice jsou dobrodrustvm pouze pro bohat. Investovat dnes me kad. Je to bh na dlouhou tra, ale rozhodn se vyplat. Ideln je zat co nejdve. m pozdji to bude, tm vt stku mus lovk dvat stranou.

Jestlie plnujete jt do dchodu za 40 let a z naspoench penz chcete dalch 20 let hospodait s 30 tisci korunami msn, pak si muste zat kad msc dvat stranou 3700 korun. Pokud ovem se za stejnch podmnek chystte do dchodu u za deset let, potebuje msn odkldat 37 900 korun. To je podn rozdl! Jednoznan z toho vyplv, e v ppad eten na dchod se vyplat dlouhodob investovn.

Pi souasn inflaci je nesmysl nechat penze leet na bnm t. Ani tradin finann nstroje, jako je spoic et nebo termnovan vklad, nenabzej odpovdajc zhodnocen spor, uvd Vt Endler ze spolenosti Fingood. Monost je cel ada, od akci, fond a dluhopis pes investin crowdfunding a po kryptomny. Odbornci na finance doporuuj klov pravidlo nespolhat pouze na jeden produkt. Zsadn je diverzifikace portfolia.

Sloen roen vydl nkolikansobek vkladu

Chytrm, modernm a zrove konzervativnm zpsobem pro zhodnocen penz v ase je investin crowdfunding do provench eskch firem. Funguje jako virtuln trit, kde si vyberete konkrtn spolenost a investujete do jejho vru. Dky tomu, e firmy vry zastavuj movitm i nemovitm majetkem, jsou vae penze v naprostm bezpe. Na rozdl od akci zde od zatku vte, kolik a za jak dlouho vydlte. Ron zhodnocen se pohybuje mezi osmi a dvancti procenty. Jen pro srovnn, vnos na spoicch tech je v souasnosti pouze mezi dvma a esti procenty, popisuje Endler fungovn platformy Fingood.

Vt Endler

Je jednm z vlastnk Fingoodu. Vtek mnoho let psobil v e-commerce prosted. Bhem sv kariry zakldal poboku MALL.cz v Polsku a pak dil celou skupinu MALL v esti evropskch zemch. V roce 2019 vstoupil do spolenosti Fingood, kde se sousted na strategick plnovn dalho rstu a produktov rozvoj.

m del doba vm do penze zbv, tm vc mete pi investicch riskovat, a pedevm ve v prospch hraje princip sloenho roen. Spov v tom, e v kadm rokovacm obdob se krom samotnho vkladu zhodnocuje i pipsan rok. Prvn obdob se rok vym pouze z vodnho vkladu. Hned v nsledujcm rokovacm obdob u z vkladu plus pipsanho roku, v dalm obdob rok z vkladu a dvou pipsanch rok. A tak dle. Kouzlem sloenho roen je, e i relativn nzk vklad se doke po letech nkolikansobn zhodnotit.

Nejdleitjm faktorem je dlouhodobost. m dle sloen roen nechte pracovat, tm vc vm vydl, uvd Vt Endler z platformy Fingood. Jeho efekt se nejvc projev po 30 a vce letech. Jednoduch pklad. Je vm 34 let a plnujete jt do penze v 64 letech? Pokud budete msn investovat pouhou tiscovku, pi prmrnm desetiprocentnm ronm vnosu vm za 30 let na tu pistane 2,2 milionu korun. Je ovem poteba mt na pamti, e skuten zajmavch hodnot mohou vnosy sloenho roen doshnout pouze u finannch nstroj s nadprmrnm zhodnocenm, jako je teba crowdfundingov investovn.

Ale pozor, stejnm zpsobem funguje i sloen inflace. I relativn nzk tprocentn inflace sn hodnotu vaich spor za 24 let piblin o polovinu. Pi vpotu clov stky na dchod je proto poteba myslet tak na inflaci. Pokud se dte pravidlem ty procent a do penze potebujete stku 12 milion korun, reln budete o 20 let pozdji pi zapoten dvouprocentn inflace, kterou esk republika dlouhodob mla, potebovat 20 milion.

O Fingoodu

Fingood je P2B crowdfundingov platforma, kter demokratizuje investovn.

Individulnm investorm umouje zhodnotit sv penze investic do provench eskch firem ze segmentu SME.

Investoi zskaj pevn stanoven vnos 812 % p.a. (se zajitnm movitm nebo nemovitm majetkem) a spolenosti ocen hlavn transparentn, rychl a frov zdroj financovn pro svj dal rozvoj.

Historie ve zkratce

V roce 2019 dolo k pevzet tm hibernujc platformy souasnmi majiteli. Byl sestaven nov tm (z majoritn sti dnen management), kter se ihned pustil do prce: een technologickho dluhu, komunikace a pe o investory, akvizice novch investor a investinch projekt.
Usilovn prce, seniorn posily a kvalitn produkt vedly k tomu, e v nsledujcch letech dolo k siln akceleraci rstu a v roce 2022 dolo k pekonn milnku: profinancovn vr v souhrnnm objemu 1 mld. K.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno