Pro jsou patologit lhi nebezpen a jak tyto mtomany rozpoznat

Nejastjm dvodem, pro lid lou, je, e se tm sna zskat urit prospch i vhodu, nkdy i zastt okolnost, o kter se domnvaj, e by ji ostatn znt nemli. Nkte lou i proto, e jsou kodolib, a lidem kolem sebe se sna ublit, pivst je do problm nebo jim jen trochu zkomplikovat ivot.

Spektrum lh se tm vak zcela nevyerpv. Existuj toti i lid, kte lou tm vdy a vude. Jde o patologick lhe, osoby, kter lou prost jen proto, e lht potebuj.

Sklon k patologickmu lhan bv v psychologii oznaovn jako mtomanie, nebo t bjiv lhavost. Jeho starm oznaenm je vak nzev mon jet pilhavj, a to syndrom barona Prila.

Lid, kter tento syndrom postihuje, maj toti nejen sklon lht, ale i tendenci spdat ze svch smylenek a nepravd sloit i dlouh pbhy vyjdenou souasnou terminologi narativy. O svch lch i mtech bvaj pitom asto nevvratn pesvdeni.

Zkladn obrana ped tmito lhi spov ve schopnosti je zavas rozpoznat, nedopvat jim sluchu, a jejich pbhy se nedit.

Co patologick lhe k jejich jednn vede?

Na rozdl od bnch l, motivovanch zitnost nebo snahou kodit, bvaj piny patologickho lhan sloitj. Opraj se toti o trvalej vnitn poteby mtoman. Svm lhanm, smylenmi historkami i nepravdivmi pbhy, kter , se sna budit zjem. Ten bv jejich dleitou, mnohdy i hlavn ivotodrnou silou.

Jan Urban

  • Je autorem ady publikac, z lnk, kter nkolik let publikoval na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovj kniha Vezmte ivot do svch rukou.
  • Vnuje se personlnmu a manaerskmu poradenstv a firemnmu vzdlvn.
  • Je absolventem VE Praha a Filozofick fakulty UK, obor psychologie prce a zen.

Sklon k patologickmu lhan se tak asto opr o urit vrozen dispozice. Pat k nim pedevm snen sebevdom, z nj plyne o to vy poteba zaujmout, vyvolat pozornost, bt stedem zjmu i zskat obdiv a respekt okol.

O silnj je tato poteba, o to vy bv i obava mtoman, e si bnmi nstroji, tedy uvdnm toho, co vd, skuten vidli, slyeli nebo proili, plin respekt nezskaj. Ve snaze zaujmout si proto sv historky vymlej. A kdy se jim nepoda zskat si jimi respekt, nepohrdnou ani ltost i soucitem. Jejich osobn zaloen nem daleko k narcismu, a nkdy ani k hysterii.

Pokud se jim to vak poda, a asto tomu tak je, stv se pro n vymlen l a fabulac drogou: ve snaze zskat pozornost a vzbudit respekt si vyml prakticky cokoli. Lhan se pro n postupn stv pevn zakoennm zvykem, a me nkdy perst i v jejich dal psychickou poruchu. Jde o nutkav jednn, oznaovan t jako obsese.

Jeho projevem je opakovan, vtrav a neodbytn poteba uvaovat i jednat uritm zpsobem, v naem ppad lht. Jde o projev podobn tomu, se kterm se setkvme u lid s nutkavm sklonem si neustle mt ruce, ubezpeovat se, e za sebou skuten zamkli dvee apod.

Porucha smn, ale i nebezpen

Bjiv lhavost je poruchou vypadajc na prv pohled smn. Me tak budit dojem, e je v zsad nekodn. Ten vak me bt zrdn.

Vmysly mtoman, jakkoli bizarn, mohou toti padnout na rodnou pdu. Je-li tomu tak, mohou bt jejich dsledky vn, a nkdy i katastrofln. Plat to jak pro lidi, kte tmto syndromem trp, tak, a mon jet vce, pro jejich okol.

Nemus jt pi tom jen o jejich rodinu, kolegy z prce i organizaci, ve kter psob, ale i o dal instituce, napklad mdia, ady, soudy i dokonce spolenost jako celek. Ti vichni mohou toti uritm pedstavm i pbhm, kter mtomani prezentuj, uvit a vn se jimi anebo o n zajmat.

Tk se to pedevm mtoman, kte sv bje pedkldaj i jako nvody nebo doporuen, a spdaj je i dostaten umn, vtinou tak, aby v nich bylo alespo zrnko pravdy. spn jsou zejmna ti, kte sv vmysly dokou podat sugestivn a pesvdiv, se znanou dvkou osobnho zaujet. asto jim k tomu napomh to, e svm historkm, pot co je po njakou dobu opakuj, i sami uv, a domnvaj se, e jde opravdu o jejich vlastn zkuenosti.

K jejich pesvdivosti me pispt i pjemn zjev, suvernn vystupovn i osobn kouzlo, na kterm si zakldaj. Svou roli mohou pi n mt i jejich hereck schopnosti, na kterch pracuj, a dramata, kter kolem svch pbh .

Inteligentn mtoman se se svmi fabulacemi, pokud jim jet zcela nepropadli, neobracej navc na kadho. Ochotn posluchae, ke kterm se obrac nejdve, zskvaj z ad lid, kte jsou zven dviv, bezelstn a co do pebrn nzor tvrn. Ale i tch, kte jsou dlouhodob nespokojen. Takov jedinci bvaj pro jejich vmysly tm pravm podhoubm.

Pokud naraz naopak na osobnost, na kterou jejich smylenky nepsob, mohou se sthnout. Danho lovka vak do nich velmi pravdpodobn co nejdve zakomponuj, zpravidla jako bdka, kter jim zmrn kod.

Vlastnosti patologickch lh

Motivace patologickch lh nemus bt vdy prhledn. Jejich li a vymylen pbhy mohou nkdy vyhlet upmn i vzbuzovat zjem. Rozpoznat osobu posedlou bjivm lhanm tak nemus bt vdy snadn. Nkter z typickch projev tchto lid nm vak k tomu mohou pomoci.

Bjiv lhan je zpravidla to kolem samotnho lhe: hrdinou jeho pbh a vmysl bv tm vlun on. Smylen pbhy a historky, kter trous, upozoruj na jeho dramatick osud, neobyejn ivot a vjimen osobn zkuenosti. Nkdy jim nechyb ani urit osobn prozen, kterm ve svm ivot proel.

Pi naplovn sv touhy po obdivu a dleitosti se patologit lhi nezatuj plinou empati. Emoce jsou schopni zahrt, vtinou je vak pli neprovaj. Je jim tak lhostejn, pokud nkoho uraz. Sami vak bvaj na kritiku velmi citliv.

S ohledem na svj pocit jedinenosti se jen neradi pizpsobuj pravidlm, a pokud to od nich poadujeme, snadno se rozl. asto trp pocitem, e jim ostatn ubliuj, a jejich fabulace se tak vtinou hem nejrznjmi nepteli.

Mtomani obvykle neij a jen tko mohou t v trvalejch, dlouhodobch svazcch. Vtinou nemaj ani dlouhodobj ptele. Mvaj vak adu znmost, mnohdy i vlivnch, sloucch svmu elu dvat jim najevo svj obdiv a respekt. Pokud vak svj obdiv ji dostaten najevo nedvaj, jsou odloeni jako nepotebn, a nahrazeni jinmi. Podobn mtomani zachzej i se svmi partnery, a v manelstv i mimo n.

K vlastnostem patologickch lh pat i sklon pedstrat vy sociln status. Nevhaj pouvat tituly, kter jim nenle, oblci si uniformu, je jim nepslu, i pipnout si na oblek metl, kter nedostali.

Klovm pro rozpoznn mtoman bv ale pedevm jejich vztah k faktm. Zanajc mtomani se vtinou fakty pli nezabvaj, konfrontaci s realitou se brn. Kdy pijde e na detaily, odpovdi se vyhbaj, a v ppad poteby jsou schopni popt tm okamit ve, co ekli. Jsou-li konfrontovni s odbornkem, e peru nebo pevedou jinam.

Zkuen mtomani maj vak sv bje a historky asto rozpracovan a do poslednho detailu. Odhalit je tak paradoxn me spe to, e fakt pedkldaj pli, ne je v dan situaci mon.

Na co si dt pozor

Pozor na mtomany je teba dt si pedevm tehdy, kdy jde o penze. Jejich bjiv lhavost se toti asto projevuje sklonem pedstrat bohatstv a sv monosti i finann i dal odborn znalost nebo kontakty.

Mezi mtomany se to tak hem spnmi investory a investinmi poradci, suvernn vystupujcmi majiteli tunch zahraninch kont, vlastnky pohdkovch nemovitost, manaery pednch finannch instituc, ale i dychtivmi kupci. Pomoc svch bjivch l se jim asto poda vzbudit dvru, kterou si nezaslou, i vymoci si vstup do uzaven spolenosti. Na naplnn jakchkoli dohod, uzavench s bjivmi lhi, a to vetn tch, kter byly uzaveny zcela podle jejich poadavk, lze vak pedem zapomenout.

Bjiv lhavost je trval, obtn liteln porucha. O vlastn lbu mtoman, se ktermi jsme ve svm okol setkali, se proto nem cenu pokouet. Ve smlivm pohledu na n by nm nemla brnit ani jejich bohat fantazie. Je toti velmi pravdpodobn, e ns pi nejbli pleitosti kreativn obelou. S rostoucm vkem se pitom jejich sklon zpravidla zvyuje, a stv se chronickm.

V mladm vku ale me obas pomoci obrtit jejich kreativitu tam, kde nijak nekod. Pkladem lovka, ktermu se to podailo, byl Karel May. Ve svm ivot vystdal adu povoln, pedstral napklad, e je policista nebo on lka. Pesto vak nakonec dokzal napsat adu spnch romn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts