Prskla s dobe rozjetou karirou a zaala dlat to, co ji bav. Vyplatilo se

0
227

Plnujete se k pvodnmu povoln vrtit, nebo jsou pro vssvky plnohodnotn a dostaten vydlvajc pracovn npl?
Podnikn jsem vnmala jako nco nestabilnho a rizikovho. Prv narozenm dcerky piel zlom a pehodnocen priorit. Dolo mi, e s mm pracovnm nasazenm mohu vybudovat nco vlastnho, ani bych musela vrazn omezit as strven s rodinou. K pvodnmu povoln se vracet neplnuji. Dky aktulnmu vdlku do zamstnn nastupovat nepotebuji a svky jsou tak nejen dostaten vydlvajc, ale hlavn mi dvaj smysl a tato prce je zrove i mm konkem.

I sojov svky maj na trhu velkou konkurenci. Nemla jste obavu, jak obstoj vedle ostatnch ty vae?
Bude to mon znt trochu zvltn, ale konkurenci jsem nikdy moc nevnmala. Samozejm vm, jak to vypad na trhu. Denn mi na socilnch stch vyskakuj reklamy dalch vrobc, take se jim nevyhnu, ani kdybych chtla. Mm to ale nastaveno jinak. Vdy jsem asi vidla sklenici z poloviny plnou, take na obavy m moc neuije. Mm to tak v podnikn i soukromm ivot. Snaila jsem se ve dlat tak, abych si mohla stt za vsledkem a bt s nm spokojen.

Nedochzej vm obas npady?
Moje podnikn je z velk sti kreativn, a tak mm sp plnou hlavu npad. Kad vrobce se nm odliuje a vkld do cel znaky svj podpis. A j se spe zamuji na to, aby ten mj dostaten vyjdil, jak moc m to cel bav.

Jste v kontaktu s jinmi vrobci, s nimi si vymujete npady?
Ano. S nkolika dalmi vrobci jsem tm denn v kontaktu. Jsme ptel a podporujeme se.A pomeme si navzjem, obas si i vypomhme, teba kdy nkomu dojde materil.

Karolna Podstavcov

27 let

  • Vystudovala Obchodn akademii v st nad Labem
  • Studia na Univerzit UJEP v st nad Labem kvli zdravotnm problmm nedokonila a nastoupila do zamstnn.
  • Zaala pracovat jako manaerka a dky znalost jazyk jednala se zahraninmi klienty.
  • V lednu 2020 zaloila oficiln web, kde prodv sjov svky, vosky a dal produkty.
  • Je vdan, m tletou dceru, bydl v Krupce.
  • Miluje produ, zvata a je pln optimismu.

Jak zsadn byl pro vae podnikn pestup k jedn z velkch obchodnch firem? O kolik se zvedla prodejnost?
Spoluprce s n urit rozila povdom o m znace. Mnostv zkaznk, kte se o ns dozvdli, tak bylo vt, ne kdybychom prodvali jen nkde v malm loklnm obchodu.

Kdy jsem s touto firmou spolupracovala, pomohlo mi to v tom, e jsem si vyzkouela nov zpsob dodvn, objem vroby a flexibilnj een zsob materilu. Rozhodn to byl pnos hned v nkolika ohledech. Pomohlo mi to uvdomit si mnoho zleitost, dky kterm nyn podnikn a rzn intern procesy posouvm a rozvjm.

Jak byla poten investice a jak se vm z pohledu prodejnosti da nyn?
Na zatky vdy vzpomnm s smvem. Asi se to tk vtiny vrobc. Nejdv jsem zaala vrobou pro sebe a okol, to se jednalo opravdu o malik mnostv. Pak jsem si zakoupila asi ti kilogramy vosku a dal potebn materil. Celkem jsem investovala asi osm tisc korun.

Dnes kupuji vosk minimln po sto padesti kilech, co je znan rozdl. Nkupy materilu na pr msc se pohybuj v destkch tisc korun. Myslm, e na tom je ten pomr dobe znt. Tak jsem ji podruh musela zmnit prostory na sklad, protoe kapacitn nestaily. Svkm se da z pohledu prodejnosti skvle.

Mte mal dt, kdy jste vyrbla?
Vyrbla jsem pevn v noci, kdy vichni spali. A protoe nae mal dcera nikdy spnek moc nemilovala, tak jsem asto odbhala znovu uspvat a mnoho kus se mi tm poniilo. Svky nejsou pln ideln na odbhn od vroby zvlt pak ty zdoben.

Nzev Na kopeku je odvozen od kopeku, kter mte za domem a na kter chodte sbrat byliny, kter do svek pidvte?
On je te ten popis kopeku trochu zavdjc. Zanala jsem, kdy jsme bydleli v panelovm dom a sbrala jsem vtinu kvtin, voln rostoucch bylin a dalch dekorac na svky, pmo venku pi prochzkch s korkem. Tak vznikl tak nzev.

V panelku u tedy nebydlte?
Dnes bydlme v rodinnm domku a pela jsem na vlastn pstovn na na zahrad. Co se ale prody te, stle v n nachzm krsn zdoben na limitovan svky a erpm z n inspiraci. A tak stle plat to, e do lesa i na louku to mm pky opravdu kousek.

Kdo vechno vm s vrobou pomh?
Aktuln si s vrobou vystam sama. V novm roce jsem si zdvojnsobila vrobn kapacitu, ani bych musela nkoho pibrat k sob. Stailo zapojit dal dvouplotnkov vai a zvtit ndobu na vosk. Tm, e mm ji s vrobou praxi, jde mi opravdu rychle od ruky a kupodivu se pi vrob sthm ve vem orientovat a jet poslouchat audioknihy.

Ve kterch mscch se vm nejvce da?
Nejvce se svkm da od podzimu do jara, v lt stoup prodejnost svek a vosk proti komrm. Ale jinak jsou prodeje mimo chladn msce obecn ni. Mm dky tomu dostatek asu na prbnou vrobu velkch zsob na hlavn seznu. Jsem schopna si na nejvy npor prbn vyrobit dostaten mnostv pedem. V ppad nutnosti ale um zaskoit lenov rodiny. Nkdo vypome s balenm, nkdo s vrobou. To ns zachrnilo, kdy jsme byli losk rok v izolaci.

V em jsou sojov svky lep oproti klasickm parafnovm?
Dnes je sice ji povdom o kodlivosti parafnu pi hoen celkem rozen. Stle se ale najde mnoho lid, kte o tto skutenosti nic nev. Parafin je vedlejm produktem ropnho prmyslu. Samotn problm vznik pi jeho nedostatenm spalovn. Konkrtn plamen svky nedoke vytvoit dostaten r. Bohuel tedy teplo svky neme split vznikajc ltky jako je toluen, benzen i formaldehyd. Sjov vosk nem pi spalovn tato rizika, jde o ist rostlinn produkt.

Jsou si toho zkaznci vdomi? Mte njakou zptnou vazbu?
Mm mezi zkaznicemi i astmatiky, kter mi psaly moc mil zptn vazby na nae svky. Nemaj po nich respiran pote ani vyrky. lo o velmi citliv jedince, kterm dlaly svky z parafnu opravdu pote.

Teplota tn je u sjovho vosku mezi padesti a ptaosmdesti stupni Celsia, co je vy teplota, ne u parafinu. Dky tomu svka vydr hoet dle, ne ta z parafnu. Piblin o tyicet procent. Sjov vosk v sob krsn nese vni. Nen tedy teba do svek pidvat sloky umocujc vn.

Jak velk jsou rozdly mezi prodn vn a syntetickou nhrakou a jak maj vliv na zdrav pi hoen?
Nechci se tu poutt do zdlouhavho vysvtlovn problematiky, tak vyberu jen to nejnutnj. Hodn lid miluje svky s vn vypranho prdla, bonbn a dalch nejrznjch kombinac. Je ale asto dost nereln, tvoit takov vn, s vyuitm prodnch olej.

Ono teba ani jablko nelze vyjdit esencilnmi oleji. Z jablka je jednodue nedostanete. Proto se mnoho vn vytv synteticky. Syntetick oleje neobsahuj rostlinn materil, ale vyrb se laboratorn. Pot je v tom, e bvaj pln alkoholu a ftalt. Sloen tedy zahrnuje benzenov derivty, aldehydy a dal znm toxiny. Ty jsou schopny zpsobit rakovinu, poruchy centrlnho nervovho systmu, ji zmnn alergick reakce nebo teba vrozen vady.

Na udritelnost dbte ve vech smrech m se svky s ohledem na materily a udritelnost pyn?
Pstovn sji je z hlediska udritelnosti diskutovan tma. J vyuvm certifikovan vosk, kdy pi pstovn nebylo zasahovno do prody, ani nedochz ke genetick modifikaci. Sklenice, kter vyuvme, maj atestaci pro styk s potravinami. Po vymyt horkou vodou (mete i v myce) je tedy lze vyuvat v domcnosti. Bavlnn knoty pochz z esk republiky.

Zdoben si pstujeme nebo sbrme sami. Vjimku tvo suen bio pomeran, fair trade kakaov boby a kvov zrna tak daleko s na zahradou opravdu nejsme. Vybrm proto alespo fair trade a bio produkci. Suen jablka, kter se objevuj ve vnonch edicch, jsou ale z naich domcch zdroj.

Jak ete balen svek a vosk?
Balen balk je tak alfa a omega cel znaky. Rozhodn k zkaznkm nedoputuje svka obalen v bublinkov flii. Zelen vpl naich balk je z rostlinnch krob, pln rozpustiteln. Nevyuvme plasty a ty, kter nm pijdou z dodvek materilu, poslme jet jednou dl naim odbratelm, stejn tak jako na e-shopu vyuvme asto krabice z druh ruky. Ve co k nm pijde, se sname znovu vyut a dt tomu jet dal smysl.

Kde vude se daj vae svky podit?
Momentln lze nae svky podit jak na naem e-shopu, tak na mnoha jinch mstech. V nabdce ns maj destky kamennch prodejen a e-shop po esk republice a na Slovensku.

Dlouhodob spolupracujete tak s organizac Obrnci zvat. Mete piblit formy tchto spoluprac?
Od stedn koly se aktivn angauji v oblasti ochrany zvat. A u se jedn o tulky, azylov farmy, kampan nebo jinou formu dobrovolnictv, vdy jsem se snaila njak dle monost pomoci. U podnikn jsem mla od zatku jasno, e mus pesahovat bnou vrobu a prodej. astnm se pravideln nejrznjch draeb a aukc vrobk, kdy jde vtek na tyto ely.

Aktuln spoluprce spov v pravidelnm msnm pspvku z podnikn pro tuto organizaci. Druh zmnn spoluprce s azylovou farmou pro zachrnn hospodsk zvata (ivot na louce) spov ve speciln edici svek, kter jsou k zakoupen na naem e-shopu ve dvou vnch. Mete si podit bu lun nebo lesn svku s ndhernmi etiketami, kde je vyobrazen jeden z len azylu prastko Flek. Z kad svky jde 100 K pmo tto azylov farm.

Co dalho krom svek u vs zkaznci pod?
Krom svek ve skle ve dvou velikostech, mme tak svky v kokosovch miskch. spch maj t vosky do aromalampy ve form vonnek. Jsou to kostiky, kter asto vypadaj jako malink dezerty. Tak jsou u ns k zakoupen lmanky do aromalampy.

Dal oblbenou soust na nabdky jsou bezobalov ajov svky. Nejsou v hlinkovm plku a po jejich vyplen se nehromad zbyten odpad. Hlink sice takov problm nen, ale u jste si nkdy spotali, kolik tch plk potom doma mte? Dodvme ajov svky s malikou kulatou sklenikou, kter na rozmr pesn sedne. ajovky se tak nerozteou do stran a vydr hoet nkolik hodin.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno