Prvn vrobky rozdvala znmm. Dnes zamstnv osm lid a vydlv

0
75

Jak vs napadlo vyrbt kosmetiku?
Michaela:
K rznm rukodlnm aktivitm jsem byla vedena od malika, doma se ilo, pletlo, hkovalo a j jsem si vyrbla nejrznj mdn modely. Take tvoen jsem mla vdy v sob. M zamstnn bylo nron hlavn na pemlen, tak jsem doma hledala relax, njakou prci, u kter bych mohla vypnout hlavu. Zkouela jsem plst koky z paprovch ruliek, tvoit z keramiky nebo roubovat kytky, ale vtinou to byly krtkodob aktivity. A mdla m opravdu chytla a j se vdy tila z prce dom, abych mohla experimentovat.

Jak jste se to nauila? Byla to metoda pokus omyl nebo jste vzdlnm chemik?
Michaela:
pln zklady vroby mdel jsem si nala v knihch a jinch zdrojch, ale protoe nerada chodm vylapanmi cestikami, zaala jsem sama vyhledvat rzn ingredience a pesn jak kte, formou pokus a omyl zkouela, jak vzjemn reaguj, jak se s nimi daj vytvet obrazce, snaila jsem se pochopit, pro konkrtn ltka dl to a jin zase nco jinho.

Ji: Tehdy jsem Miny pokusy sledoval jen zpovzdl nebo jsem byl clem testovn jejch vtvor. Pamatuji si, e bylo dost nepovedench vrek, ale s asem se Ma vypracovala k dokonalosti. Dote mi utkvlo mdlo se zvltnm vzorem: kdy se k sob piloily dva kousky, vznikla silueta motla.

Na webu mte pknou historku, jak manel marn ek na veei, protoe z kuchyn slyel, e vate jdlo, vy jste ale vaila mdlo.
Michaela:
Domc kuchy byla mstem, kde vznikaly moje prvn pokusy s prodn kosmetikou. Bavilo m zkouet rzn suroviny, barvy a vzory a to napt druh den, kdy se mdlo krjelo. Dlala jsem mal dvky do deseti kus a krjela obyejnm noem. To, e nkdo patn sly a ek na veei, kdy se bavm, nen moje chyba. (smch)

Ji: J jsem sice patn slyel, ale kdo by ekal, e v kuchyni vznik nco jinho ne jdlo, e? (smch) Souit s mdlakou je pln pekvapen a rznch vtipnch historek bylo v zatku vc. Teba kdy m Ma nechala pl hodiny ekat ve sprchovm kout jen proto, aby na m vyzkouela prv vyvjen peeling, kter ale nejdve musela udlat. Pidlovn rznch podadnch prac, jako bylo mchn louhu v otevenm okn, kterm proudil ledov vzduch, bylo na bnm podku. Rd na tyto pionrsk doby vzpomnm.

Kdy jste se rozhodla, e zanete s prodn kosmetikou podnikat a pro?
Michaela:
Rozhodnut odejt ze zamstnn zrlo del as a roli v nm hrlo nkolik dvod, od vyhoen pes potebu dlat nco smysluplnho a po spch, kter moje vrobky mly u kamardek. Chtla jsem svoje originln drky dostat k vce lidem a potit vce du.

Manel vm to nerozmlouval?
Ji:
Kdy jsem vidl, jak je Ma do nov ivotn etapy zaplen, rd jsem ji pomohl tam, kde jsem mohl. Na rozdl od Mi jsem vce pragmatick, take se vborn doplujeme a j jej idealistick plny trochu uzemuji.

Michaela: O marketingu, vech zkonnch povinnostech tkajcch se vroby prodn kosmetiky, ani situaci na trhu jsem se moc nezajmala, brala jsem to tak, e ve vyem, a to pijde. Tak jsem zaala hledat provozovnu, kde bych mohla zat pracovat oficiln, a v tom mi manel pomhal.

Co vechno jste museli zadit? Bylo nco, co vs vyloen pekvapilo nebo jste vdli, do eho jdete?
Michaela:
Piznm se, e jsem si v potku vbec neuvdomovala, jak moc je jakkoliv vroba a podnikn u ns zatena byrokraci. Vvoj a vlastn vroba jsou vlastn a na konci celho sloitho procesu, kter jsme objevovali postupn: od pozen provozovny (samozejm schvlen nkolika rznmi orgny), pes povinn zprvy o bezpenosti ke kadmu produktu, etnictv a po teba ochranu osobnch daj zkaznk.

Co bylo nejt잚 a jak dlouho cel proces trval?
Michaela:
Nejt잚 vdy bylo nastudovat to obrovsk mnostv zkon, nazen a vyhlek, asto si vzjemn odporujcch. Zskat zprvu o bezpenosti mch prvnch vrobk mdel trvalo tm rok a pedstavovalo sehnat slunou hromadu papr.

Ji: J jsem byl z potku dost naivn a myslel jsem si, e sttn instituce jsou pipraven pomoct a poradit. Rychle jsme zjistili, e dost asto tomu tak nen (est vjimkm) a hodn tak zle na konkrtn osob, jak si to kter nazen vykld. To pak dost ztuje ppravu ehokoliv.

Za jak dlouho od rozhodnut jdu na volnou nohu jste prodali prvn vrobky?
Ji:
Naden slilo od ledna 2014 a Mino podnikn zaalo oficiln
1. z 2015, v tu dobu jsme rozjeli i prvn e-shop a z nj pila pln prvn objednvka 7. z. Krm, mdlo a tuh ampon potou na dobrku. Nsledovaly rzn jarmarky a zaaly se ozvat prvn kamenn obchody, kter mly o vrobky zjem. Je ale nutno ci, e se o Me u trochu vdlo dky nkolika kurzm vroby prodn kosmetiky, kter podala ve Zln.

Jak se li vae podnikn dnes?
Michaela:
ekla bych, e zsadn zmnou byl pechod z OSV na s.r.o. a zatek spoluprce se zamstnanci. Vci, kter bylo mono dve dlat na kolen, musely dostat svj d, vci, kter jsem nosila v hlav, bylo poteba hodit na papr a nastavit prbnou komunikaci a kontrolu. Ve vech ohledech jsme nyn profesionlnj, mme vce produkt, daleko vt zkaznickou zkladnu a hlavn jsme v kontaktu s fajn lidmi z obchod po cel republice.

Michaela a Ji Vankovi (43 a 41 let)

  • Michaela vystudovala muzikologii na FFUP v Olomouci, byla prorektorkou soukrom vysok koly.
  • Ji je absolventem informatiky VUT v Brn, pracoval jako analytik v IT firm, pozdji vyrbl webov strnky.
  • Se soukromm podniknm zaala Michaela v roce 2015, u v nsledujcm roce jej znaka Caltha zvtzila v regionlnm kole soute zanajcch podnikatel.
  • Spolenost Caltha prodn kosmetika s.r.o. byla zaloena v roce 2018, oba manel jsou ve firm jednateli i spolenky.
  • Dnes m Caltha provozovnu v Olomouci a v Hradci Krlov, zamstnv 8 lid a krom e-shopu prodv i ve dvou stovkch obchod po cel republice.
  • Manel spolu maj dv dti.
  • Krom kosmetiky maj rdi produ, historii a fajn lidi.

Ji: Podstatn je tak to, e nae role v Calth se zmnily: zatmco v potcch se Ma starala o vechno od vaen po distribuci, pozdji jsem st z tchto vc dlal j, dnes vrobu zajiuj nae kolegyn a my s Mou firmu dme, dvme ji smr, zajiujeme nkup potebnch ingredienc, obal a jednme se zkaznky. Museli jsme se nauit, e nyn jsme tv Calthy a nkter vci musme delegovat.

Dnes mte i novou provozovnu.
Michaela:
To je samostatn kapitola. Za plnho provozu se nm podailo nejen zrekonstruovat star budovu, vydit vechna povolen, ale tak pesthovat vechno zazen, suroviny i hotov vrobky. Z pvodn pedstavy, e se vejdeme na jedno nkladn auto, jsme rychle vystzlivli, tch aut bylo nakonec pt.

Moc rda vzpomnm na posledn sthovac den, kdy jsme v sobotu pozvali nae kolegyn s jejich partnery a dtmi, odvezli posledn stoly i skn, v nov provozovn ve vybalili, naskladnili a cel den zakonili opknm but na ohni, kter doprovzela krsn duha.

Nemla jste nkdy chu to vzdt? Nelitovala jste, e jste opustila jistotu zamstnn?
Michaela:
Za rozhodnut zmnit profesi jsem dote vdn a jsem hrd, e jsem tento krok dokzala udlat. Protoe k vcem pistupuji s lehkost, nikdy jsem nemla pocit zsadnch problm. Mon Jirka m pr novch edivch vlas, ale podpora naich zkaznk ns stle ene dopedu.

Kam nejdle vae kosmetika doputovala?
Michaela:
Nae vrobky se dostaly nejen do vech kout na republiky, ale tak do zahrani, na Slovensku mme stl zastoupen, prodvme v men me i ve vcarsku a ojedinle poslme zsilky teba i do Kanady.
Velk zastoupen mezi naimi zkaznky maj bezobalov obchody, kam jsme prodn kosmetiku zaali dodvat jako prvn. Dv nm to smysl, prodn kosmetika a jej vroba nezatuj produ, sname se proto eliminovat i obaly, kter jsou dnes globlnm problmem.

Pro nzev firmy Caltha?
Michaela:
Caltha je latinsk nzev pro blatouch, co byla oblben kytika m maminky. Nzev jsem zvolila jako vzpomnku a pamtku na ni. Myslm, e by na m byla hrd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno