Pt tip, jak se stt astnj a vydlvat vc penz

0
39

Jak ukzaly vzkumy, pocit tst se s rostoucm pjmem i bohatstvm skuten zvyuje. Tento vztah vak plat jen v jist me. Funguje toti jen do urit rovn pjmu. Kdy tto mry bohatstv lid doshnou, pocit tst se s dalmi rostoucmi pjmy u moc nezvyuje. Spokojenost i emocionln pohoda nekles, k rstu bohatstv vak pispvaj jin okolnosti, pedevm nae zvyky, innosti a postoje k sob i svmu okol.

Jan Urban

 • Je autorem ady publikac, z lnk, kter nkolik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovj kniha Psychologie pro kad den.
 • Vnuje se personlnmu a manaerskmu poradenstv a firemnmu vzdlvn.
 • Je absolventem VE Praha a Filozofick fakulty UK, obor psychologie prce a zen.

Clov ron pjem nezbytn pro emocionln pohodu je do urit mry individuln a s postupem asu se zejm trochu zvyuje. Svou roli pitom hraje rostouc poet vc, o nich se domnvme, e bychom je mli mt. Mrn odlin tak me bt i v rznch zemch: tak napklad v USA se dnes za magickou rove pjmu nezbytnho pro dosaen ivotn spokojenosti povauje hrub ron pjem okolo 95 tisc dolar. Tedy v pepotu na koruny stka ve vi 2 162 200 korun.

Vzkumy vak ukzaly i opak, a to, e pocit tst vede k vymu bohatstv. Poukzaly na to mimo jin i studie, kter zjistily, e dospvajc a mlad dospl vykazujc vy ivotn spokojenost, vydlvaj pozdji v ivot vc penz.

Jinmi slovy k tomu, abychom doshli vych pjm a zvili sv osobn bohatstv, je zapoteb i to, abychom se ctili astnj. Dvodem, pro to tak je, je skutenost, e astn lid bvaj vkonnj.

tst, vkonnost a vdlky

K pinm, pro lid, kte jsou astn, bvaj i vkonnj a maj tak tendenci vydlvat vce, pat vce okolnost. K tm hlavnm a prokazatelnm pat nsledujc:

 • Optimistick pstup k prci i ivotu
  Optimistick pstup k ivotu ns in otevenj k pleitostem a novm zkuenostem. Ukazuj to przkumy a potvrzuj karirov koui. Pod vlivem tohoto pstupu bvme toti ochotni pijmat vy vzvy a nkdy i vce riskovat, co oboj dv pleitost k vymu vdlku. Optimistick pstup k ivotu vede i k tomu, e chpeme sv chyby a patn rozhodnut za pleitost k uen. Tedy nechpeme je jako osobn selhn.
 • astn lid jsou produktivnj
  Przkumy ukzaly, e mezi pocitem osobnho tst a produktivitou existuje souvislost. Zjistily, e nhodn vybran jedinci, kte se ctili astnj, mli a o 12 procent vy produktivitu ne ti, kte se astn nectili. Bt v prci produktivn m pitom zjevn vhody. Pokud si f va produktivity vimne, zv se i vae ance na zven platu, lpe placen msto nebo poven.
 • astn lid bvaj lpe hodnoceni
  astn lid zskvaj lep pracovn hodnocen, co obvykle vede i k jejich vym platm. Dvodem je mimo jin to, e si vedouc i organizace uvdomuj, e astn a optimistit lid jsou pro n dleit. Zvyuj toti pracovn morlku a podporuj dobr pracovn prosted. tst je nakaliv a astn lid ho tak mohou penst na sv spolupracovnky. Navc, co me bt jet dleitj, ho mohou penet na firemn zkaznky. Ve snaze zskat konkurenn vhodu maj tak zamstnavatel asto tendenci udret si astn pracovnky, co vede k vy ochot zvyovat jejich mzdy i zamstnaneck vhody.
 • astn lid nevytvej problmy, ale sna se nachzet een
  Lid, kte nejsou pli astni, vytv asto na pracoviti nejrznj problmy, napklad tm, e si stle na nco stuj, a ji nadzenmu, nebo svm spolupracovnkm. astn lid maj naopak tendenci vznikl problmy eit. Toto jednn je pro adu pracovi, zejmna tch hektickch, neoceniteln. I toto jednn a pstup k prci tak vedouc oceuj, a asto ho promtaj i do odmn, kter pracovnkm vyplc.

 • astn lid do sebe investuj
  Dvodem, pro astn lid vce vydlvaj, je i to, e se sna dle zdokonalovat, mimo jin tm, e se vce u a investuj do sv budoucnosti. Takov investice pak zvyuj jejich pracovn vkonnost. Souasn s tm roste i jejich pocit tst. Lid, kte do sebe investuj, maj toti pocit, e as i penze, kter takto vynakldaj, jsou nejlepm zpsobem, jak s nimi naloit a nco tak pro sebe udlat.
 • astn lid jsou mn nemocn
  tst pispv k celkov pohod a omezuje stres. astn zamstnanci bvaj proto mn nemocn, trv tak vce asu prac a mn naopak pobytem na nemocensk. Podle vzkumu jedn mezinrodn spolenosti zstvaj astn zamstnanci doma v prmru o 15 dn v roce mn ne pracovnci, kte se za astn nepovauj, a ij a o 10 let dle.

Pt tip, jak se se stt astnj a vydlvat vce

Pokud se povaujete za lovka, kter nen pli astn, a chcete to zmnit a vydlvat dky tomu vc, existuje nkolik innch monost. K zkladnm pat nsledujcch pt:

1. Bute spoleent

Udrovn socilnch kontakt a navazovn kontakt novch vetn tch, jejich clem je podpora druhch, vede ke zven pocitu tst. Przkumy ukzaly a popisuje to napklad v knize The Happiness Advantage (Vhoda tst) jej autor Shawn Achor, e lid, kte udruj vce socilnch kontakt, astji jdou s kolegy na obd, v prci organizuj nejrznj sociln aktivity a jsou ochotn i druhm pomoci, maj desetkrt vy pravdpodobnost, e se budou ctit astnmi, ne ti, kte se dr v stran. Zrove maj spoleent lid o tyicet procent vy anci na to, e budou poveni.

2. Pochvalte se

Pochvala pispv k pocitu tst, mimo jin i tm, e omezuje stres. Pokud jste v prosted, ve kterm nejsou pochvaly obvykl, mete si snadno pomoci. Zante se chvlit sami. Na takov pochvale nen nic patnho. Dleit vak je pochvlit se za vci, kter si pochvalu skuten zaslou. Jestlie nejste zvykl chvlit sami sebe, mete si na potku pomoci tm, e po dobu ticeti dn budeme kad den zapisovat pt okolnost, za kter se mete pochvlit.

Tato metoda vede k tomu, e se budete ctit lpe, a v pocit tst vzroste. asto se tak stane, e budete mt sklon zapsat si vce vc, za kter se mete pochvlit. Tm vae spokojenost se sebou samm dle poroste. Pokud chcete doshnout i toho, aby vs chvlilo vc tak nae okol, pak zante samo chvlit i lidi kolem sebe. Tato metoda vede vtinou k tomu, e vae pochvala druh pot a budou se snait chvlit i ns.

3. Dvejte se na vci z t lep strnky

Je spousta vc, kter ovlivnit nemete. Mnoho vc vak naopak ovlivnit mete a k tm pat i zpsob, jak na urit vci pohlte a jak o nich uvaujete. Zmna ve zpsobu, kterm na vci pohlte a jak je chpete, me toti vai spokojenost vrazn zvit. Se zmnou pocit se pitom mn i chovn, a jak ukzaly vzkumy, dokonce mozek. Zmna pohledu na vci kolem vs se vtinou tk dvou hlavnch okolnost. Tou prvou je sklon, do jak mry si berete urit udlosti osobn, nebo je chpete tak, e s vmi nemaj nic spolenho.

Tou druhou je schopnost vidt i v okolnostech na prvn pohled nepznivch urit pleitosti. Vtina nepznivch okolnost toti tuto vlastnost alespo sten m. Abyste se na vci dvali z t lep strnky, co zvyuje pocit tst, lze to natrnovat. Napklad tak, e si pravideln budete zaznamenvat, co se vm podailo a za co jste vdn.

4. Pestate se srovnvat s ostatnmi

Pokud se snate t podle toho, co dlaj nebo co si mysl ostatn, nebudete nikdy zcela astn ani spokojen. A pokud se s druhmi srovnvte, co se vm podailo a co jim, najdete vdy nkoho, kdo je na tom o trochu lpe. Srovnvn s druhmi nemus bt vdy ani realistick, co vede k tomu, e se zanete vidt hor, ne ve skutenosti jste. A me se vm tak stt, e budete dlat urit vci jen proto, e je dlaj jin.

Namsto srovnvn se s druhmi je lep se zamyslet nad tm, co se vm v posledn dob podailo v urit innosti doshnout a jak schopnosti jsme k tomu museli vynaloit.

5. Bute aktivn

tst bv plodem aktivit, pedevm tch, kter provdte rdi a kter vm umouj zskat nov schopnosti. Ale i tch, kter s va prac nijak nesouvisej. Me jt o innosti jednoduch, napklad fyzick pohyb, ale i sloitj, kter maj ir spoleensk smysl.

U aktivit, kter pinej tst, pitom nemus bt vdy dleit vsledek. S odstupem asu mete toti zjistit, e astn jsme byli pedevm tehdy, kdy jste dan innosti vykonvali.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno