Rozsvtila Prahu jako Pa. Mm rda vzvy, tvrd bval profesorka

0
67

Pokud vm, zanali jste v roce 1998 dovozem osvtlen ze zahrani.
Ve zaalo jet dve, kdy manel v devadestch letech dil kulturn dm v Praze a spolen jsme organizovali koncerty a vstavy. V rmci zmn vlastnickch struktur bylo jasn, e kulturn dm bude prodn nebo pronajat. V t chvli jsme se potkali s nkm, kdo hledal zstupce pro vznamnou francouzskou firmu s vnonm osvtlenm. Navzali jsme spoluprci a odebrali od nich zbo.

Vy jste se k rodinnmu podnikn pipojila pozdji. Byla jste profesorkou etiny na gymnziu, co rozhodlo, e jste svou profesi opustila? Bylo to velk dilema?
Bylo to tk, odchod jsem zvaovala mnoho let, protoe jsem si se svmi studenty velmi dobe rozumla a mla jsem svou prci opravdu rda, odrazovali m i ptel. Ale sama jsem nikdy neekala, jak vci dopadnou. A kdy se nm zalbila pedstava rozsvtit Prahu jako Pa, tedy vlastn cesta, bylo rozhodnuto.

Nebla jste, e na trhu neuspjete a budete odchodu z jistho msta litovat? A co dnes, nelitujete?
Obavy, e bych neuspla, jsem si vn asi nepipoutla, sp jsem mla strach, aby m kolegov mezi sebe pijali, ne proku njak schopnosti. Jakmile jednou uinm vnitn rozhodnut, nezpochybuji jej. Mon a te po letech jsem si svou volbou potvrdila, co jsem tuila. Mm rda vzvy, pekonvn pekek a plnn sn. Ano, obas to byl a stle je adrenalin, ale ten jen usmruje zkuenost. Urit ale svho rozhodnut nelituji.

Jak vypadaly vae zatky a jak se vm dailo?
V t dob se u ns bn zdobily pouze stromky a motivy veejnho osvtlen, vnon vzdoba podobn jako jin designov innosti se teprve pomalu probouzela k ivotu. Tedy bylo to nron obdob, na druhou stranu ochota pracovat a prokzan spolehlivost byla obrovskou devizou v zskvn dalch zakzek.

Pamatujete si na vae prvn zakzky?
K jedn z prvnch zakzek patilo osvtlen mostu ve pindlerov Mln a Vrchlab, taky jsme v roce 1999 pipravovali vzdobu pro vt st Prahy, a to byla vzva, nakonec jsme ji zvldli v pti lidech.

Prvn zakzky vznikaly opravdu takkajc na kolen, ale hned dal rok jsme museli pejt do tepla. Nejprve jsme zrekonstruovali kotelnu u rodi v dom, pot si pronajali vt prostory a nakonec ped 10 lety jsme koupili statek v Dobrovzi, kter jsme opravili a promnili ve Vnon dvr. Dnes eme rozen prmyslovch arel a skladovch prostor v Novm Straec.

Jak zskvte zakzky? Pokud jde teba o vnon osvtlen msta, muste se astnit vbrovho zen?
Ano, vtinou se astnme vbrovch zen, pokud nejde o njak men zakzky. Vnon vzdoba pro obchodn centra se vlun sout, a to jen mezi nejvznamnjmi dodavateli. esk trh nen tak velk, take naprost vtina naich zkaznk se k nm vrac.

Vae prce je soustedna zejmna do pedvnonho obdob. Znamen to, e si za tu dobu muste vydlat na cel rok?
Sezonn charakter na prce je opravdu nron na cash flow, a prv v dob vzrstajcch vstup hledme cesty k vtmu rozloen. Instalujeme i velikonon a valentnskou vzdobu a natst si m dl tm vc mst uvdomuje, e kouzlo svtla nen dleit jen o Vnocch.

Podle asopisu Forbes se vmi ozdoben vnon strom v Praze zaadil v roce 2020 mezi TOP 21 nejkrsnjch vnonch strom svta. To je asi spch? Jak dlouho trv pipravit takovou zakzku jako je osvtlen Staromstskho nmst? Kolik lid je na to poteba a jakch profes?
Cel proces vznik od npadu pes grafick zpracovn, pak je teba jej technicky rozkreslit a ve vyrobit, pipravit instalaci a animaci, nakonec instalovat. Mon v soutu okolo 20 lid nejrznjch profes a prce v du msc.

Jak se vm podailo dostat se do svta? A je zahranin zkaznk jin ne esk?
Jistm zpsobem se otevely pleitosti po vstav ve Frankfurtu nad Mohanem, ale covid je zase trochu pivel. Vzdoba na zpad od ns je pojmna mnohem univerzlnji, take v nkterch oblastech Evropy neslavme jen Vnoce, ale zimn svtky.

Ume se vyhovt i poadavkm kulturn zcela odlinm, kam pat teba ramadn nebo Halloween. A napklad ve Francii nen bn zobrazovn andl, vzdoba je celkov avantgardnj a odvnj, klasicky zelen vnon strom neuspje a oproti na oblben zelen a erven barv dominuje oranov a ern.

Na co jste vy nejvce pyn? Jak byla vae nejvt vzva v rmci zakzek?
Asi nejvce pyn jsme na expozici Svtla vyprvj v praskch lutch lznch. lo o zcela nov a nevyzkouen koncept, projekt s dosud nejvtm potem svtelnch soch a dekorac na jednom mst a nevdli jsme, jak to bude fungovat. Do vroby, organizace a instalace jsme investovali obrovskou energii, a nakonec se nae oekvn a zmry potvrdily, vstava se stala nezanedbatelnm faktorem turistick atraktivity pro Prahu, navtvilo ji pes 100 000 lid a ohlasy jsou asn.

Firma je stle rodinn. M ti jednatele, to jste vy, v manel a v syn. Mte njak rozdlen kompetence, nebo o dleitch rozhodnutch hlasujete? Je to vhoda podnikat v rmci rodiny?
Kompetence mme rozdlen, ale prostupujeme je a dnes u vme, e nae vyhrannost je i jistou hnac silou a e se obas i boulivou diskus navzjem podncujeme. Vhodou rodinnho podnikn, pokud stoj na pevnch vazbch, je pjemn vzjemn opora. Na druhou stranu je nron absence jakkoli distance.

Souasn doba nepeje pltvn energi a msta se sna etit. Nebojte se, e zanou etit prv na zakzkch tohoto typu? Respektive vnmte ji nco takovho?
Ohledupln a etrn bychom mli bt stle, bez ohledu na dobu. Nikdo z naich zkaznk vysloven neomezil vzdobu v loskm roce, nkter drobn gesta mla sp deklaran charakter. Navc modern technologie umouj pomrn nenron provoz, napklad osvtlen vnonho Staromstskho nmst za celou sezonu, tj. 40 dn, vylo na 4 200 korun. A v ppad etrnho postoje lze volit z cel ady monost zhasnout svtla vnon vzdoby je a to posledn.

Eva Polkov

Eva Polkov

  • Vystudovala bohemistiku a historii na Filozofick fakult Univerzity Karlovy.
  • V roce 1991 nastoupila jako profesorka etiny na prask gymnzium, kde psobila 22 let.
  • Od roku 2012 je jednatelkou rodinn firmy Decoled.
  • Rda te, chod do divadla, na koncerty a trv as s rodinou a pteli.
  • Miluje vodu, relaxuje plavnm, m kapitnsk zkouky na lo. Jezd na kole a chod s hlkami. Jej velkou lskou jsou vyjky v jedn stop na motorce.
  • Je vdan, m syna a dv vnouata.

Vae firma je na trhu u 25 let. Co je pro spch v podnikn dleit? A kdy jste zanala, tuila jste, kam a daleko to dothnete?
Piznm se, e jsem si ani nic nepedstavovala. J se vdy jen snam, abych nedlala vci pod mru. spch je relativn a pro m je podstatn, e podniknm meme dlat radost. Andl na Staromstskm nmst a ocenn vzdoby m t.

Myslm, e dleit pro ve, co v ivot dlme, je vit svmu zmru a promnit ho v ivot. Jen tak lovk zstv pesvdiv, autenticky a vrohodn. To je podstatn v podnikn stejn jako v ivot, jen podniknm lovk pebr jet trochu vc odpovdnost i za druh.

Mte stl zamstnance nebo si je najmte pro jednotliv zakzky?
Mme tm 50 stlch zamstnanc, a jet spolupracujeme s dalmi sezonnmi brigdnky, s nktermi i pes 20 let, ale kad rok hledme dal a nov spolupracovnky na rznou vpomoc.

Je problm najt nkoho ikovnho?
Nae profese jsou dost specifick, ale na druhou stranu ty kreativnj poskytuj uritou seberealizaci. Dnes je nedostatek kvalitnch pracovnk nap odvtvmi, teba i prv manuln zrunch pracovnk, kter potebujeme my.

Prozradte, jak mte obrat?
I pes energetickou krizi jsme vzrostli ze 100 na vce ne 120 milion.

Co pro vs znamenaj penze?
Podnikme, take penze jsou zdrojem k zajitn poteb. Nejsou urujc motivac, poskytuj jistou nezvislost, ale nejsou mtkem.

Jak mte plny do budoucna?
Rozsvcovat, osvtlovat a v sob udrovat sv vnitn svtlo, protoe jen tak meme nco rozzit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno