V Evrop zan bt trendem tydenn pracovn tden. U ns zatm ne

0
73

Stle vce ech tou po rovnovze mezi pracovn a osobnm ivotem. V roce 2021 to podle studie o pracovnm tempu v esku spolenosti Welcome to the Jungle bylo 87 procent. A nen se emu divit. ei ron napracuj o vce ne 100 hodin navc, ne je prmr v Evropsk unii.

Dokldaj to i sla z eten Eurostatu z kvtna 2020. To ukzalo, e pracovn doba v esku je 39,3 hodiny tdn, co je vce ne o ti hodiny vy prmr ne v cel Evropsk unii. Takov pracovn tempo ovem oddaluje otzku tydennho pracovnho tdne, kter je v zahrani m dl vce skloovanm pojmem.

Seversk zem jdou pkladem

Zdrnm pkladem me bt Island, kter po nkolikaletm testovn umouje 86 procentm svch zamstnanc tydenn pracovn tden. Studie na Islandu toti prokzaly, e dolo k vznamnmu zlepen kvality ivota, optimalizaci pracovnho procesu, zven produktivity a bli spoluprci mezi kolegy.

To dokazuje i studie ze vdska, kter mezi lety 20152017 sledovala sestiky v domovech dchodc. Tm jejich pracovn dobu snily na 6 hodin denn. Vsledkem byla ni nemocnost, lep fyzick i psychick zdrav a zrove lep zapojen do pracovnho procesu, co se projevilo hlavn navenm potu aktivit pro pacienty, kter vzrostlo o 85 procent.

Jakou cestu vol Belgie a Francie

Pilotn projekt kratho pracovnho tdne testuj tak ve panlsku. A tma aktuln rezonuje i v dalch zemch Evropsk unie. Napklad belgick vlda se v souasnosti sna rozhbat tamn pracovn trh nabdkou tydennho pracovnho dne, kter stlauje 38 hodin do ty dn.

Jak bude systm fungovat, je otzkou budoucch let. Bojovnci za tydenn pracovn tden iniciativy 4 Day Week Campaign prost stlaen pracovnho asu do ty dn kritizuj, protoe nen odpovd na stres, vyhoen ani pepracovanost zamstnanc.

Ke tydennmu pracovnmu tdnu pistupuj i v zemi galskho kohouta. Prv zde se inspiruje i esk poboka spolenosti Welcome to the Jungle, kter o tomto modelu rovn uvauje. Pracovn tempo bylo vdy odpovdnost spolenosti. Dnes nm tydenn pracovn tden otevr zcela nov monosti, k CEO Welcome to the Jungle Honza Kluso. Umouje jim to nastavit cle a nechat zamstnance zorganizovat se podle svch poteb, jak uznaj za vhodn. Dochz k jistmu penosu odpovdnosti ze spolenosti na zamstnance, a to povauji za pomrn revolun, dodv Kluso.

Spolenost se inspirovala ve francouzsk centrle, kde tydenn pracovn tden funguje od jna 2019. Zaveden zkrcenho pracovnho tdne vedlo k prodlouen prmrn doby strven v prci z 8 hodin 40 minut na 9 hodin a 10 minut denn. Ve Francii si urili voln den na stedu nebo ptek, protoe ve stedu dti nechod do koly, ale maj rzn krouky. Pvodn museli tak vychytat nkter chyby, voln den si toti stanovili na jakkoliv den, a pak byl problm se v kanceli potkat, popisuje Kluso.

Prvn vlatovky u ns

A mylenka niho potu hodin oslovuje i dal firmy na eskm pracovnm trhu. Zkrcen pracovn tden nyn testuje nkolik firem z oboru podnikovch, IT a zkaznickch slueb. Nejastji jde o zkrcen ze standardnch 40 hodin na 32 hodin se zachovnm stejn mzdy i benefit, uvedl Jonathan Appleton, editel oborov asociace ABSL.

Obor dky stle intenzivnjmu vyuvn modernch technologi dokzal vrazn zvit efektivitu i produktivitu a firmy tmto pstupem mohou prohlubovat loajalitu svch lid. Navc v segmentu IT je systm projektovho zen a organizace prce velmi propracovan a tyto firmy jsou u vtiny pozic schopn mit a dit vkon zamstnanc, zdrazuje Ji Halbrtt, manaer nboru a marketingu ManpowerGroup.

Pro u ns nejde o masovku

A prv zde je zakopan pes, tedy dvod, pro u ns touto cestou nejde vce firem. Velkm rizikem zkrcenho pracovnho tdne je ji zmnn osobn zodpovdnost za prci. asto se toti stv, e firmy sice zavedou zkrcen pracovn tden, ale objem odveden prce zstv stejn. Take to, co se dve udlalo za pt dn, nyn mus vichni zvldnout za tyi. A to me bt pro spoustu lid kmen razu, mysl si Martina Machov, personln editelka Sodexo Benefity.

U vtiny kancelsk prce pitom urit zaveden kratho pracovnho tdne mon je, ale mus se zvit jej produktivita, ve kter v esk republice oproti zemm, kde se pracuje mn, zaostvme. Jinmi slovy, teprve ve chvli, kdy se naume, e prce neznamen sedt v kanceli od devti do pti, ale odvdt vkon, tak se otevou dvee pro krat pracovn dobu, konstatuje Machov.

Tak podle Michala Novka z pracovnho portlu Profesia.cz nae firmy vtinou netvo dostatenou nadhodnotu proto, aby si zkrcen pracovn doby mohly dovolit. A podobn to vid i dal odbornci. A bude efektivita prce na rovni zpadn Evropy a bude dostatek volnch pracovnch sil, tak me pijt shora njak irok konsensus, kter by zavedl krat pracovn tden pro vechny zamstnance, k Jitka Soukov z personln agentury Grafton Recruitment. Zdrazuje ale, e by urit nedvalo smysl zavst jej pouze pro nkoho, napklad jen pro sttn zamstnance. Sice se diskutuje o tom, e tydenn pracovn tden by mohl vst ke ztenen sttn sprvy, podle naeho nzoru by vak jeho zaveden mlo pesn opan efekt, uvedl Novk.

Rovn by muselo dojt tak k njakmu omezen ve pesas, aby se jimi zkrcen pracovn doby nenahrazovalo.

Co s tm jet souvis

A pak je zde jet ada dalch vc, kter by se musely zmnit, pizpsobit. Pedevm dal instituce a sluby. Vezmme si napklad zkrcen pracovn doby na 36 hodin (tedy o plden mn) s tm, e rozloen by bylo na 4 pracovn dny (9 hodin v 1 pracovn dnu). S takovm rozloenm by mohli mt problm rodie dt v pedkolnm vku, upozoruje Kateina Krist, HR manaerka BNP Paribas Cardif. Dnes toti kolky standardn zavrajc ve velkch mstech v 17 hodin, v mench mstech a na vesnicch asto dokonce v 16 hodin. To by pro tento reim bylo zcela nevyhovujc.

Dle by na podobn reim musela zareagovat i doprava. Poslit spoje v jinch hodinch, napklad z mench vesnic do mst, kdy je doprava nastavena na osmihodinovou pracovn dobu, poukazuje na dal monou komplikaci Kateina Krist. Z tohoto pohledu by podle n bylo jednodu implementovat zmnu na 35 hodin po 7 hodinch v 5 pracovnch dnech.

Efektivn mohou bt i jin een

Osloven firmy a personln agentury se vak shoduj v tom, e lep variantou by i do budoucna bylo nechat nastaven pracovnho schmatu na zamstnavatelch. I s ohledem na to, e ve vrobnch podnicch nebo slubch je zkrtka produkce zvisl na odpracovan dob. V naich provozech tak bohuel tydenn pracovn tden nen reln, potvrzuje Jaroslava indelov, HR manaerka spolenosti Geis CZ, kter se zamuje na pepravu a skladovou logistiku.

Monosti pro variabilitu zde ale urit pesto jsou. Napklad Michal Novk vid jako elnj nabdku kratch pracovnch vazk za dobrch platovch podmnek nebo nabdku sdlench mst. Co by mohlo pomoct vyeit i problm strnut populace, s nm se nae ekonomika bude muset vyrovnat.

Nebo by prost firmy mohly pestat bazrovat na striktn pracovn dob a dt zamstnancm flexibilitu. Samozejm v oborech, kde to umouje povaha prce. Pokud nadzen dokou se svmi tmy pracovat tak, aby jim dvali motivujc pesn zadn a jasn poadavky na vstupy, tak potom mohou pestat eit to, jestli pracuj pt nebo tyi dny v tdnu a kolik hodin kad den, k Machov. Nkomu toti me vyhovovat pracovat tyi dny naplno od rna do veera, ale nkdo jin si radji trochu zkrt pracovn dobu kad den, ale pracuje vech pt dn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno