Vlda nabz pspvek na bydlen. Kdo na nj m nrok, a kdo u ne

Rychl rst cen energi v poslednch mscch, kdy u ns navc panuje topn sezona, dopadne do rozpotu nejedn domcnosti. Podle vsledk analzy spolenosti PAQ vyd v roce 2022 prmrn esk domcnost v dsledku rstu cen elektiny, plynu a dlkovho tepla za bydlen msn o 943 korun vce ne v pedchozm roce.

Zrove a o 200 tisc naroste poet domcnost, kter maj nrok na pspvek na bydlen. Tmto domcnostem se vdaje na bydlen zv v prmru o vce ne 1 300 korun, uvd k vsledkm analzy zstupci spolenosti.

Podle nich tak za pedpokladu, e se letos nijak vrazn nezmn pjmy domcnost ani jin ceny, jako napklad njemn bydlen, vyd prmrn domcnost za bydlen zhruba 33 procent svch pjm. V roce 2021 to bylo 29 procent.

Pspvek na bydlen je lep ne pjka

Pot je, e je v esku stle mnoho domcnost, kter o pspvek na bydlen nedaj, by na nj maj nrok. Vysok nklady pak pod tlakem e teba rychlm vrem nebo pjkou od znmch a pbuznch. Podle zmiovan studie u ns v roce 2021 splovalo podmnky nroku na bydlen piblin 16 % domcnost. Vyuvala ho ale pouh tyi procenta domcnost.

To znamen, e okolo pl milionu domcnost nrok m, ale nevyuv ho, uvd zstupci spolenosti ve sv zprv k analze.

Lid se toti myln domnvaj, e na pspvek nemaj nrok, protoe nespluj pro jeho piznn podmnky. Anebo nechtj vyplovat a dokldat hromady dokument. A jsou i domcnosti, kter se za jeho erpn prost styd.

Podat si o pspvek na bydlen kvli vysokm nkladm na bydlen nebo nimu msnm pjmu nen ostuda a ani vda. ady prce, kter pspvek vyizuj, komunikuj i elektronicky, upozoruje finann poradkyn skupiny Partners Lucie Baslov.

Dokumenty dokldajc pjmy a uhrazen nklady domcnosti za posledn tvrtlet mohou lid adu doruit online nebo potou.Odevzdat je ale mohou teba i na podateln svho kontaktnho pracovit adu prce, dodv poradkyn s tm, e se tak lid vyhnou ekn ve frontch na pracovnici adu a teba i neekanmu setkn se sousedem.

Nrok na pspvek me odhadnout kad

Pi posuzovn dosti o pspvek na bydlen ady prce porovnvaj ist pjmy len domcnosti s uhrazenmi nklady na bydlen za pedchoz tvrtlet. Nejvy nklad je tak pro vtinu domcnost njemn a dal platby spojen s uvnm bytu. Napklad hrady za dodvku a spotebu energi, vody a komunln poplatky.

Naopak do pjm domcnosti pat mzdy, platy, veker dchody a pspvky i piznan vivn na dt. Piem adatel o dvku pedkld doklady za pedchoz tvrtlet.

O dvku je mon podat a ti msce zptn od data podn dosti o dvku, jestlie jsou splnny zkonn pedpoklady. ad prce R zkoum vdaje na bydlen a pjem spolen posuzovanch osob, potvrzuje ad prce R (P R) ve svch pokynech.

Za rodinu se pi posuzovn nroku na pspvek na bydlen povauj vechny osoby, kter spolen byt uvaj. Avak s vjimkou osob, kter prok, e spolu trvale neij a spolen neuhrazuj nklady na sv poteby.

Doklady je teba si pipravit pedem

Podle Lucie Baslov by si ml kad dve, ne pod o pspvek na bydlen doma v klidu sepsat a shromdit veker doklady a potvrzen o hradch spojench s bydlenm za posledn kalendn tvrtlet.

Zkladn hodnotc kritrium je skutenost, zda adatel bydl v njmu, podnjmu nebo teba sluebnosti, tedy v ppad uzavenho vcnho bemene k uvn bytu, k.

Podat o dvku podle n mohou i vlastnci bytu i domu stejn jako lenov bytovho drustva. Piem piznn pspvku u se neve na trval pobyt adatele v danm byt i dom.

O pspvek na bydlen me podat i domcnost zaten hypotkou. Jej spltky se ale nezahrnuj do nklad na bydlen pi posuzovn nroku na nj, upozoruje poradkyn.

Dal podmnka pro piznn dvky je to, jestli 30 a vce procent z msnho pjmu domcnosti padne na hradu nklad spojench s bydlenm. Prat adatel pspvek dostanou pi splnn limitu 35 a vce procent.

Pozor na normativn nklady

Vplatu pspvku ale uruj i takzvan normativn nklady. Ty kadoron stanov ve svm nazen vlda. Ministerstvo prce a socilnch vc (MPSV) je definuje nsledovn: Normativn nklady na bydlen se potaj jako prmrn nklady na bydlen pro pslun poet osob v domcnosti a s ohledem na velikost obce.

Jinak eeno, pokud jsou reln vdaje domcnosti na bydlen vt ne ty normativn, pspvek ady piznaj pouze do ve aktuln platnho normativu. A tak pokud je 30 % pjm, v Praze 35 %, nich ne normativn nklady na bydlen.

Normativn nklady ale nejsou jednotn. Vlda pi jejich stanoven zohleduje poet osob v domcnosti a velikost obce i msta, ve kterm adatel o dvku bydl. Tabulku s jejich v najdou adatel na webovch strnkch MPSV a adu prce R.

Na zvr dodejme, e u pspvku na bydlen je urit pekka, e jej ady nepiznaj lidem ijcm na ubytovnch nebo teba v upravench nebytovch prostorech. Avak i pro n je tady ance na pomoc od sttu, a to ve form takzvanho doplatku na bydlen. Dvku u ns spravuj a vyplc stejn jako pspvek na bydlen ady prce.

Jak se pot pspvek na bydlen

Nrok na pspvek na bydlen lze ilustrovat na jednoduchm pkladu. Starobn dchodce m penzi ve vi 10 tisc korun. Bydl v Praze ve vlastnm byt a jeho msn nklady na bydlen in 6 000 korun. Normativn nklady na bydlen jsou 6 232 korun.

35 % z jeho pjmu je 3 500 korun. Senior tedy spluje prvn podmnku, kdy jsou nklady na bydlen vy ne 35 procent jeho pjmu. A spluje i druhou podmnku, protoe 35 % jeho pjmu je ni ne normativn nklady na bydlen. stka 3 500 korun je ni ne pro nj uren normativ 6232 korun.

Uren ve pspvku na bydlen:
Pspvek na bydlen = skuten nklady na bydlen nejve vak do normativnch nklad na bydlen (0,35 v Praze) pjmu domcnosti.

Ve pspvku se vypote:
6 000 3 500 = 2 500. Senior tak dostane od adu prce pspvek na bydlen ve vi 2 500 korun na msc.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts