Vte, jakm stylem komunikujete a jak na druh psobte?

0
113

Zpsob, kterm komunikujeme, zvis na povaze, zvycch i situaci, ve kter se nachzme. Zvis tak na prv provanch emocch i na tom, s km mluvme. Tento styl proto nemus bt vdy stejn. V podobnch situacch ale asto pouvme styl, kter je nm nejbli.

Jestlie chcete pi komunikaci doshnout svj cl, napklad aby vm druz vyli vstc, pak byste si styl sv komunikace mli uvdomovat. Je toti velmi pravdpodobn, e to me rozhodnout o vsledku vaeho jednn. Pokud si zpsob, kterm komunikujete, lpe uvdomte, mete dojt i k zvru, e byste ho mli zmnit. Tato zmna se pitom me tkat celkovho stylu, kter va komunikaci charakterizuje, i zpsobu, kterm v dan situaci komunikujete.

Ve verbln i neverbln komunikaci existuj tyi hlavn styly. m se vyznauj a jak se od sebe li?

Agresivn styl

Agresvn komunikan styl bv typick pro lidi, kte se ct ohroen nebo jsou nejist. Bv to vtinou proto, e se domnvaj, a ji prvem nebo nikoli, e druh strana nerespektuje jejich zjmy. ast je vak u lid, kte kladou prosazen svch zjm na prv msto, a zjmy ostatnch pli nevnmaj.

Jan Urban

  • Je autorem ady publikac, z lnk, kter nkolik let publikoval na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovj kniha Vezmte ivot do svch rukou.
  • Vnuje se personlnmu a manaerskmu poradenstv a firemnmu vzdlvn.
  • Je absolventem VE Praha a Filozofick fakulty UK, obor psychologie prce a zen.

K typickm projevm lid, kte pouvaj agresivn komunikaci, je, e mluv hlasit, nedvaj druhm v hovoru pli velk prostor, asto je peruuj, kritizuj nebo dokonce obviuj, urej a pouvat agresvn gesta. Jde o komunikaci, kter je mnohdy vedena osobn nebo do osobn roviny sklouzv, a nkdy se nevyhb ani osobnm vhrkm. K oblbenm vrazm agresivn komunikujcch pat: J mm pravdu a vy se mlte, A budete dlat cokoli, bude po mm nebo Vechno je to to jen vae chyba.

Agresivn komunikace me mt za uritch okolnost sv oprvnn. Jde o situace, kdy jde o hodn, druh strana je nedvryhodn, zjevn neptelsk nebo se sna druh vyuvat i ikanovat. V takovm ppad a je teba se ohradit a pout agresivn komunikaci.

Problm tohoto komunikanho stylu spov v tom, e neptelsk postoje druhm nkdy jen pisuzujeme. Jejich jednn vnmme jako nevstcn nebo dokonce neptelsk a v reakci na to pak s nimi komunikujeme. Agresivn komunikace je v tomto ppad neproduktivn, v okol zskv jen obtn oporu a zbyten kod.

Pi jednn s agresivn komunikujcmi lidmi bychom se vak nemli nechat zastrait. Dleit je zachovat klid, nepistupovat na osobn rovinu komunikace a poznat, kdy dal komunikaci ukonit, protoe nic nepin.

Pasivn komunikace

Pasivn komunikace je charakteristick pro ty, kte maj sklon sv nzory, pocity i poadavky pli nevyjadovat. Dje se tak vtinou proto, e se obvaj konfrontace nebo na sebe nechtj pli upozorovat. Msto aby jasn ekli, co chtj, sv poadavky skrvaj. Jen zdkakdy tak nkoho o nco pmo podaj, a to i ve svm domcm prosted. Neeknou: B a vynes odpadky, ale Nemli bychom zapomnat na vynen odpadk.

Svm komunikanm stylem dvaj druh stran najevo, e j v jednn nebrn, e ho toleruj nebo dokonce chpou, a to i pesto, e jim pli nevyhovuje. Je jim tak zatko odmtat poadavky druhch. Obvaj se toti, e jinm stylem komunikace by se mohli dostat do sporu. Sna se proto, aby jejich chovn bylo vnmno jako vstcn, a ustupuj asto i tm, kte nijak agresivn i konfliktn nejsou. Nkdy dokou pesvdit sami sebe, e jim na jejich vlastnch potebch tolik nezle.

K typickm projevm lid, kte pouvaj pasivn komunikaci, pat, e se za sv jednn asto bezdvodn, a dokonce i pedem omlouvaj, mluv spe tie, vyhbaj se pmmu onmu kontaktu a nkdy zaujmaj shrben dren tla.

Pasivn zpsob komunikace me nkdy zabrnit konfliktu a doasn zlepit vztahy. asto ale vede k nauen bezmoci, tedy ztrt sebedvry, potlaen vlastnch emoc a rezignaci na uspokojen svch poteb. Me vst i k tomu, e pasivn styl komunikace zhor vztah s okolm. Nkte lid se toti kontaktu s pasivn komunikujcmi vyhbaj, nebo jejich jednn v nich vyvolv napklad pocit viny.

Pi jednn s pasivn komunikujcmi lidmi je dleit zjistit jejich nzory, jednat mezi tyma oima a dt jim k vyjden jejich pocit dostaten as.

Pasivn-agresivn komunikace

Pasivn-agresivn komunikan styl se navenek jev jako jednn, kter nijak agresvn nen. Lid, kte ho uplatuj, se o to i sna. Jejich jednn vak ve skrytu agresvn je. Charakteristick bv pro lidi, kte jsou dlouhodob nespokojen. Nebo se s uritmi lidmi nemaj rdi, jsou jim nepjemn a vypodvaj se s nimi nepmo. kod jim proto nkdy i zludn.

K projevm lid, kte pouvaj tuto komunikaci, pat, e pedstraj spoluprci, koly vak zmrn vykonvaj nesprvn nebo jejich plnn dokonce sabotuj. Jednn druhch komentuj kodolibmi a sarkastickmi poznmkami, za jejich zdy je pomlouvaj a nevyjaduj se v situacch, kdy by jejich vyjden mohlo druhm pomoci nebo se na nemonost pomoci vymlouvaj. Vai dost o pomoc pasivn-agresivn lovk neodmtne, ale nic pro ni neudl.

asto jde o styl uplatovan vi nadzenm, a to lidmi, kte maj negativn vztah k jakmkoli autoritm. Uplatnit se vak me i v osobnch vztazch, napklad konstatovnm: Viml jsem, e jsi umyla ndob. Pekvapilo m to.

Skryt agrese, ke kter se tento komunikan styl uchyluje, me bt nkdy kodlivj ne agrese oteven. Pokud je nenpadn, vede k tomu, e konflikty, ze kterch vychz, jen dle petrvvaj, a zpsobem komunikace trp ob strany. Obvinn ze skryt agrese pitom lid komunikujc tmto stylem vtinou odmtaj, a dvod svho jednn nechtj pipustit. Pi jednn s nimi je vak dobr upozornit na jejich komunikan styl i jeho dsledky, ale sp vcn ne tak, e bychom je obviovali.

Asertivn komunikan styl

Asertivn komunikan styl je vtinou nejinnj. A to jak z hlediska dosaen cl, kterch chceme komunikac doshnout, tak i navzn dlouhodobjho vztahu s druhou stranou. Pedpokladem je chpat podstatu tto komunikace, i to, jak se odliuje od ostatnch komunikanch styl, pedevm komunikace agresivn.

Podstata asertivn komunikace spov v jasnm, pmm a otevenm vyjden svch poteb a nzor. Souasn bereme v vahu emoce a poteby jinch, a nesname se na n kvli jejich odlinm nzorm toit. Pedpokladem je empatie, tedy schopnost rozpoznat pocity a poteby protistrany, a pes nesouhlas s nimi je respektovat.

Asertivn jednajc lovk nem problmy pouvat slova j, ani slova ne. Slova j pouv vak pedevm k vyjden svch pocit, nikoli k tomu, aby obvioval nebo napadal druh. Pkladem jsou vyjden:Nerad to musm vysvtlovat znovu a znovu nebo Je mi nepjemn, kdy jednte tmto zpsobem. Vyjden vlastnch pocit slou k vysvtlen pocit a zdvodnn pn, a kdy je proneseno klidn, nevyznv agresivn.

Slova ne je vak teba pouvat taktn a zdvoile, souasn vak i sebejist, abychom dali najevo, e nae vstcnost m sv meze. Sv odmtnut meme vysvtlit, nen vak dvod o tom diskutovat.

K charakteristickm projevm lid, kte pouvaj asertivn styl, pat sklon mluvit klidn, udruj pm on kontakt a uvolnn dren tla. Sv emoce kontroluj, nepropadaj zlosti ani zkosti nebo zkulisn pomstychtivosti. Sna se o to, aby se druz ctili pi komunikaci dobe.

Ani asertivn styl vak nemus bt vdy vhodn. Nebv pli inn, kdy jednme s lovkem, kter vyhrouje, ale ani s lovkem, kter na tento styl nen pli zvykl, a chpe ho jako agresvn.

eho se dret

Prvnm krokem k efektivn komunikaci je rozpoznat, kdy kter komunikan styl pout. Vbr nkdy nemus bt snadn. Asertivn komunikace vyaduje trnink, ve vtin situac je vak nejinnj, a stoj za to se o ni snait.

Pasivn a agresivn komunikace mohou pesto v nkterch ppadech fungovat lpe, by vtinou jen doasn. Pasivn komunikace me situaci na uritou dobu uklidnit, agresivn komunikace me naopak brnit tomu, aby se problmy ve vzjemnch vztazch dle zhorovaly. Pasivn-agresivn styl komunikace vak vzjemn vztahy tm vdy jen dle zhoruje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno