Zaal podnikat natruc rodim. Dnes m vlastn vinastv i vinotky

0
42

Kdy jste v devatencti letech piel za rodii, e chcete zkusit podnikat s vnem, moc podpory jste od nich nezskal. ekli vm: Je tk doba, nem zkuenosti, penze ti nepjme, studuj dl. Natvalo vs to?
Neekl bych, e natvalo, ale sp zamrzelo. Oekval jsem rady, pedn zkuenost nebo nco podobn. Msto toho pila sam kritika a pomrn znechucen mho mladistvho naden. Dneska tomu pohledu rozumm, ale v devatencti jsem to vidl jinak.

A studoval jste dl? Nebo jste vysokou kolu odpskal?
kolu jsem jet rok bhem podnikn drel, ale je pravda, e jen tak na pl, abych ml doma klid. Nejen nai, ale i babiky chtli mt studovanho vnuka. Bohuel v tomto smru jsem vechny z rodiny zklamal.

Kolik jste si od rodi chtl na rozjezd podnikn pjit?
Primrn mn nelo o pjen, ale o celkovou podporu. Chtl jsem slyet pozitivn nzor, podpoit odvahu, kterou jsem na zatku ml. A teba ano i pispt, ale jak km, o to primrn nelo. Jene nepila ani psychick, nato finann podpora.

Na rozjezd jste si vydlal nakonec na brigd, za vdlek jste si podil vizitky, reklamn letky, zaloil ivnost a el jste nabzet vno do vinotk a restaurac. Kolik penz jste do startu vloil?
Tohle si pamatuji pesn (smch). Prvn brigda byla rozvoz pizzy, kde jsem bohuel naboural firemn auto a musel ve uhradit. Take, veker vdlek el do opravy auta. Druh, u byla ponkud veselej. Byl jsem ve firm na kovoobrbn, kde jsem si vydlal 10 tisc korun. Vechny penze jsem tehdy investoval do nutnch materil k prodeji. Co byly zmiovan reklamn sloky, cenky, vizitky apod.

Filip Gajdek

  • M stedn vzdln s maturitou. Podnikat zaal ve svch 19 letech.
  • Absolvoval kurzy vroby, stabilizace a lahvovn vna.
  • Aktuln je jednatelem spolenosti Od Gajdka,
  • Se svm tmem se zamuje na vrobu a prodej vna.
  • Krom podnikn je jeho konkem rybaen.

Materily k prodeji jste ml, ale co zbo? Kde jste na nj vzal dal penze?
Dal penze jsem u neml a vcemn ani nebyly poteba. Prvn jsem toti obeel zkaznky, nasbral objednvky a pak a vno koupil a rozvezl. Jednodue jsem prvn prodval a nsledn nakupoval.

Jak jste bral, kdy vm ve vinotkch a restauracch na nabdku nekvli a kali Ne dkujeme!, co vm belo hlavou?
To se samozejm odehrvalo velice asto. Nikdo neekal s otevenou nru na nezkuenho, mladho kluka, kter v t dob vnu tm nerozuml. Natst jsem ml tehdy velice silnou motivaci se nevzdvat a dokzat rodim, e jsem el sprvnm smrem. Proto, jsem se dil s nadszkou jednoduchm pravidlem: vyhod t dvemi, pijde oknem. Po krtk dob jsem navc zjistil, e zhruba tetina oslovench zkaznk na nabdku kvne, proto u bylo velmi jednoduch spotat, kolik zkaznk musm oslovit, aby to cel fungovalo.

Nakonec jste jako prodejce uspl a zaal vydlvat. Vydlan penze jste investoval do oteven vlastn vinotky. Kolik vs oteven obchodu stlo?
Tum, e to bylo asi sto tisc korun. Take opt to stejn koleko. Vechny vydlan a uspoen penze, jsem investoval do oteven vlastnho obchdku vinotky. Chtl jsem to zase o kousek posunout a mt nco svho. Navc jsem u spolupracoval s nkolika obchody, kde jsem bral inspiraci.

Vinotka se vak nechytila. Pro? Kde jste chyboval?
Upmn jsem v t dob ml takov ,,rov, slep obdob a vinotku jsem otevel vedle m, te u bval ptelkyn. Mla tam prodvat a mt vechno na starosti. Ideln pedstava. Jene m mladistv naivita m rychle vykolila. Netrvalo to dlouho a zstal jsem jen j a vinotka. Take chybu vidm v m hlav, kter vybrala lokalitu prodejny podle ivotn situace ne podle byznysu.

Za pult vinotky jste se musel postavit sm, obchod se ale dl nehbal. Jak to je ekat na zkaznky, kte nepichzej?
Pedstavte si, e veker spory vlote do obchodu, platte njem, zkaznci tm nechod a vy na jedinou innost, kter vm fungovala, nemte as. Zamstnance jsem si dovolit nemohl a taky jsem nevil, e bych nael nkoho, kdo by pro tu prci il, stejn jako j. Tm pdem vznikl zaarovan kruh. Byl jsem z vt sti na dn, ale vzdt jsem to nechtl. Vdl jsem, e musm nco zmnit. Proto jsem zariskoval a vzal kamardku Denisu na brigdu, kter se brzy stala prvnm zamstnancem.

Dky tomu jste zskal opt as na velkoobchodn prodej vna. Jakou strategii jste zvolil?
Tentokrt jsem to pojal trochu vyspleji. Nov firma, nov spolenk, nov vize. Pt let maratonu, ktermu jsem dval tm vechno. Rozveli jsme vno po cel esk republice a mli pes 200 zkaznk. Byli jsme mal firma, kter mla dva zamstnance a njak brigdnky. Fungovalo to.

Kdy kte, e jste do ptiletho maratonu dval vechno, vyneslo to miliony?
Vidina penz nen zrovna dobr motivace. Urit ne pro m. Potebuji npad, pro kter se mu nadchnout. Kdy se tohle poda, pak vm nevad trvit v prci patnct hodin denn. Nae hlavn vize byla podpoit mal vinae, kte um vyrobit vborn vno, ale maj problm s prodejem. Z na strany lo o obchodn pomoc a o vrobn zase z jejich. Propojen, kter dvalo smysl.

Na jak vysok obrat se vm jako velkoobchodnkovi podailo vyplhat?
Ron obrat se pohyboval v jednotkch milion, nic velkho. Ale pi pomrn nzkch nkladech jsme se dostvali k zajmavmu zisku i pi takto malm obratu.

Jene pilo vyhoen, firmu jste opustil. Bylo to tk rozhodnut, nebo jasn volba, protoe duevn pohoda je dleitj ne penze? Co jste tehdy zaval?
Zaval jsem takovou ,,nechu k ivotu. Neml jsem dvod rno vstvat, nic m nebavilo ani nenaplovalo. Prost jsem byl pln bez elnu. Navc jsme si pestvali rozumt se spolenkem. Take odchod z firmy byl pro m vlastn takovm vysvobozenm. Penze m nedrely vbec. Ctil jsem, e nejsem spokojen a musm nco zmnit.

Kdy jste se vrtil za pult sv prvn vinotky, bral jste to jako prohru, nebo jako nov zatek?
O vinotku se pod starala Dena a vnmat odchod jako prohru? Urit ne, sp opak. Konen jsem vystoupil z toho pracovnho kolotoe, ve kterm jsem v podstat ztrcel nadhled. Po odchodu jsem ml takovou plron pracovn pauzu, kdy jsem hodn pemlel, kam dl. Bylo to mimochodem skvl obdob. Ml jsem tolik asu, e jsem nevdl, co snm. Chodil jsem na ryby, jezdil na dovolen, nael si novou ptelkyni. Byl to skvl stav po pedchozm vyhoen. Jene bylo dleit nezamrznout a posunout se o zase kousek dl.

Take nov zatek. Otevel jste dal prodejnu a dokonce zaal vyrbt vlastn vno.
Ano, opt se dal mj pracovn ivot do pohybu a otevel jsem druhou prodejnu s vnem. Co znamenalo pidat dalho zamstnance plus njakho brigdnka. Povedlo se. Zaal se tvoit mal tm lid. Jene, u jsme jen nechtli prodvat vna rznch vina. Chtli jsme nco svho, vlastnho. Proto jsme si v roce 2021 pronajali prostory a zaali vyrbt vlastn vno.

V em je vae vno vlastn, jak se chcete odliit?
Ve vinastv jdeme cestou bio a zkoume i nco netradinho merukov vno. Experimentujeme se vm monm i nemonm. Zkoume spojit vno s okoldou, kvou nebo dokonce s levandul. Chceme se odliit a vyrbt nejen sv, lahodn bio vna, ale i netradin specilky.

Vae vno zdob etikety s rybami. M to njak konkrtn dvod?
Z pedchozho podnikn jsem chtl zmnit jednu vc. Mt osobn vztah nejen k firm, ale i k produktm. Co u vrobk druhch pln nelo. Rybaen je mj konek od dtstv a dvalo mn smysl s tm n nov produkt propojit. Nechtl jsem jt cestou tradin etikety. Tohle je originln a pro zkaznky lehce zapamatovateln.

Spustil jste nov e-shop a na sv podnikn nejste sm, co pro vs znamen v tm?
Internetov obchod byla dal velk lekce v naem pracovnm ivot. Jeliko jsme online obchodu vbec nerozumli, zaplatili jsme si reklamn agenturu. V hlav jsme mli velk oekvn, protoe jsme mli ,,profky z agentury. Jene nae pedstava se brzo ukzala jako lich a tm kad msc jsme byli ve ztrt sedmdest tisc. Po pr mscch jsme spoluprci s agenturou ukonili. Nevdli jsme co dl.

Penze nm doslova vyletly komnem. V takov situaci poznte, jak mte kolektiv. My oteveli prodejnu, zaali vyrbt vno a spustili e-shop. Velk investice a jet tahle online ztrta. Ale ustli jsme to. Aktuln mme pt zamstnanc a njak brigdnky. Dret spolu v spchu i nespchu, tak vidm n tm.

Jak takov prohry berete, abyste to nezabalil a neel se radji zamstnat do njak firmy?
Urit mi prkrt hlavou probhlo, zda se nebude lep nkde zamstnat. kte si, stoj mi to trpen za to? Ale pak pijde obdob, kdy to jde nahoru a zapomenete na to patn. Zptn vidm, e vechna ta nedvra, nespch, selhn, vyhoen apod. vedly vdy jen k poslen jak m samotnho, tak cel na firmy. Take to vnmm sp jako lekce, ne prohry a snam se z nich pouit.

Opt se vm da, ztrty jste obrtili do zisku. Take, u je na vplaty?
Na Vnoce 2022 se nm konen dailo i v online prosted a dohnali jsme pedchoz ztrty. S rostoucmi objednvkami se zvilo i nae sebevdom a v hlavch se zrodily dal npady a novinky, kam to zase posunout. Na vplaty muste mt vdy. Sebe, jsem o vplatu nkolikrt oidil, zamstnance vak nikdy.

A jak jsou vae nejbli podnikatelsk plny?
Jeliko mme pomrn krtkou dobu dva nov projekty, co je ji zmiovan vinastv a e-shop, proto chvilku potrv, ne si to cel ,,sedne. Take velkou st energie smujeme sem a zbylou do naich dvou prodejen, kter nechceme zanedbvat. V blzk budoucnosti bychom se rdi pesunuli z njmu do vlastnch prostor a ronm obratem piblili k patncti milionm.

Kdy se eknou penze, co pro vs znamenaj?
Zle, kde myslte. V byznyse jsou to urit monosti, jak firmu i cokoliv rozvjet. Ale muste mt zkuenosti. Pokud je nemte, nepomou vm ani penze. V osobnm ivot je na prvnm mst zdrav. Kdy ho mte, vyuijete penze na cestovn, vlastn bydlen, konky v podstat na cokoliv. Take jsou do urit mry svoboda. J rd zastvm nzor: zdrav necta k penzm. Prost nemt strach si koupit i len vci, kdy vm dlaj radost.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno