Zaala podnikat doslova v lese a se svou chut tvoit m velk spch

0
36

Svou firmu nazvala Mma v lese. Znaka jejho dtskho obleen se toti zrodila skuten v lese. Ped chalupou mla prty stan, k nmu vedla prodluka, do kter pipojila dva ic stroje. ehlic prkno pod irm nebem stlo hned vedle. A po setmn si dala na hladu elovku, aby vidla na it.

Touila jsem tvoit. Jedin, co ruilo tuto neskutenou pracovn romantiku, byl obasn pl miminka a bzuen komr, vzpomn Zdeka Blkov na zatky svho podnikn.

Vila jste tehdy, e obleen z va dlny bude spn a bude se prodvat?
Nepemlela jsem pli nad budoucnost, ve bylo v zatku takov pirozen. Zaala jsem zkrtka dlat to, co m bavilo, a to, co pro m mlo smysl. Na trhu mi chyblo kvalitn a krsn obleen, kter by drelo tvar a bylo hezk i po nkolika vyprnch. Obleen, ve kterm by se moje dt ctilo pjemn, kde by ho nic netlailo a nekrbalo. A kter by tak chvilku vydrelo, protoe mal dti rostou velmi rychle.

Jak jste o sob dala vdt, abyste prodala prvn kousky?
Zaala jsem bt aktivn na socilnch stch a zaloila skupinu na Facebooku a profil na Fleru. Tam jsem zaala prodvat prvn kousky, jeliko vlastn e-shop jsem si v t dob nemohla dovolit. Navc jsem zaala vyjdt na emesln trhy v okol a tm jsem si postupn budovala jmno.

Zdeka Blkov (1984)

  • Vystudovala Filozofickou fakulta na Zpadoesk univerzit v Plzni, obor Teorie a filozofie komunikace s titulem Mgr.
  • Zrove absolvovala Fakultu umn a designu, obor kurtorsk studia s titulem MgA. na Univerzit J. E. Purkyn v st nad Labem.
  • Podnikn odstartovala v roce 2020, kdy zaloila znaku Mma v lese a otevela vlastn e-shop.
  • Vnuje se rukodln vrob originlnho dtskho obleen a o svm podnikn pe na svm blogu.
  • Je matkou dvou malch holiek Marie a Anny.

Bylo tk dokat se prvnch objednvek a prodat? Bylo to dlouh i krtk ekn?
ekn vlastn nebylo dn, mla jsem pod co dlat. Prvn objednvky byly pro dti v na rodin a nsledovaly prvn skuten objednvky pro dti mch kamardek a znmch. Testovala jsem rzn typy vrobk, vytvela vlastn stihy, zkouela, jak sed velikosti. Kdy na to te vzpomnm, vechno mi lo stran pomalu, ale v vodu to stailo. Hor byl pak pechod z potenho mini podnikn pro zbavu k funknmu ivobyt.

Co v hlav b, kdy je lovk na startu svho podnikatelskho projektu? Obavy, pochybnosti, nadje, sebedvra?
Obavy a pochybnosti pichzej v podnikn vdy v njakch intervalech. A sebedvra a nadje je zklad kadho podnikn. Nemm pocit, e bych se na zatku njak bla. Ono toti na zatku zase o tolik nelo. Jene m vce se tomu svmu podnikn vnujete, vkldte do toho energii, penze, as, tm vce vm na svm projektu zle a tm vce se bojte, e udlte nco patn. Mm pocit, e vtina mench enskch byznys stoj a pad na na hlav, brzd ns nae strachy a obavy. Umm se nadchnout a jsem velmi pracovit, to je moje obrovsk vhoda. Z nespchu se nehroutm a snam se si vzt z nj njak pouen. Kad, i ta patn zkuenost je dleit a me ns posunout dl.

Co bylo klem k tomu, e se vae podnikn rozbhlo?
Urit pomohlo to, e jsem krom it tak psala. Na stch jsem publikovala rzn lnky k zamylen a inspiraci, psala jsem o matestv, o prod, o tvoen i vaen. ekla bych ale, e m podnikn se skuten rozjelo a s profesionlnmi fotkami. Pi podnikn, kter se odehrv pedevm v online prosted, jsou krsn a kvalitn fotky nezbytnost. Nemn dleitm bodem bylo to, e a jsem mla na zatku pr zkaznic, ty se ke mn opakovan vracely pro dal objednvky. Nejlep reklama jsou spokojen zkaznice, kter to eknou svm kamardkm. ukanda funguje pomalu, ale jist.

Dnes mte spnou vlastn znaku dtskho obleen, spolupracujete s nvrhi. Kde jste se ale nauila t? Povolnm jste kurtorka umn.
V it jsem byla pedevm samouk. Chodila jsem k jedn mistrov krejov, kter m uila pedevm konstrukci stih. Bylo mi tak 25 let a navrhovala a ila jsem u spoleensk aty. Kdy jsem zakldala Mmu v lese, t u jsem umla.

Prvn kolekce dtskho obleen jste ila po prvn vln covidu v lese ped chalupou v prty stanu a ehlila na prkn pod irkem. Kdy se podvte zptn, co vm tato prodn dlna dala?
V lese se lovk doke vce poloit do sebe a vidt to, co je dleit. Zklidnit se a zpomalit. iji pomalou mdu, kter tak pomalu vznik, protoe dost detail vypracovvm run. Ale o to dle dti moje obleen nos a o to jsou kousky z m dlny krsnj. Moje lesn dlna tedy poloila hodnotov zklady mho podnikn, akoliv jsem to teba v tu chvli tak nevnmala. I kdy m nyn kolikrt tla as a chtla bych mt nco hotov rychleji, nemohu a nechci to oidit. V ruce pivm knoflky, run iji zloku na kapse, msto kovovch druk pouiji klasick navac patentky. Vm, e i to je jeden z dvod, pro se ke mn m zkaznice vrac.

O prodejnosti zbo rozhoduje i cena. Vrobky rukodlnch tvrc nemohou bt super levn. Radila jste se s nkm, nebo jste si umla sama spotat, jak stanovit cenu frov, aby vae podnikn mlo smysl a o vrobky byl zjem?
Radm se s lidmi z ad tvrc, poslouchm rzn podcasty a rozhovory s spnmi tvrci a mentory, ale vlastn mentorku jsem vyloen nemla. A na jae letonho roku jsem vyhledala pomoc mentorky.

Zsadn je vdt, e cena je marketigonov nstroj. Moc levn vrobky mohou cenou i odradit, protoe zkaznk nebude vit, e za tak nzkou cenu zsk takovou hodnotu. S cenotvorbou je nutn pracovat neustle a pizpsobovat ji. Existuj vzoreky, jak si sprvnou cenu spotat a co vechno je nutn do ceny zahrnout.

Dleit je si uvdomit, e pi potn ceny musme zahrnout nejen as na vrobu zbo, ale tak zapotat krom materilu as a energii, kterou ns bude stt prodej. Sem pat teba provoz e-shopu, focen, sociln st, balen a odesln vrobk. A pak jsou tu povinn odvody. Cena souvis s na sebehodnotou. Jak moc si vme sami sebe, svho asu, svho know how.

Bhem podnikn se vm narodila dal dcerka, to je docela zbr, aby ena zvldala podnikat. Mla jste nkdy chu to vzdt?
Mnohokrt! A vdy, kdy si km, e to zabalm, tak se stane nco krsnho. Pijde teba moc mil zptn vazba od zkaznice, nvrh na zajmavou spoluprci nebo teba jin nabdka.

Kdy se firma rozbhne a m anci rst, je dobr pibrat spolupracovnky. Jak jste to vyeila. U na podnikn nejste sama?
Ano, bez dal pomoci, zlepovn proces a lid to v urit fzi podnikn prost nejde. Mm vlastn brand fotografku a sprvce webu i specialistu na SEO. Mm mentorku, se kterou spolupracuji dlouhodob a kter se mi tak star o PR a pomh mi se stmi, prodejem a organizac prce.

Spolupracovala jsem tak s nkolika copywriterkami, psan je sice mou silnou strnkou, ale obas je poteba odstup a pohled nkoho nezaujatho, aby se lovk netoil v kruhu stle stejnch frz.

Mm druhou vadlenku, kter mi pomh s vrobou a je v tuto chvli u nepostradateln. Se spoustou lid navazuji jednorzov spoluprce a moc m bav se s lidmi propojovat a vzjemn si pomhat. lovk by na podnikn neml bt sm, ale ne zanete dl koly delegovat profesionlm, tak to chvli trv a muste na to nejdve vydlat. Je ale nejdleitj, a to u od zatku, mt okolo sebe podobn smlejc lidi, s ktermi mete sv spchy i nespchy sdlet.

Ti roky podnikn vm urit pinesly adu zkuenost. Pokud by nkdo chtl podnikat v oboru, kter jste zvolila, co byste poradila? Jakch chyb se vyvarovat?
Nakupovat materil rozumn a nebt maximalista co do potu produkt. Lep je mt v nabdce pr vymazlench produkt ne stovku produkt nedotaench. Na zatku jsem udlala chybu a patn jsem nakupovala materil. Nklady na materil se sn, kdy budete nakupovat za velkoobchodn ceny, nkde je spora i polovina ceny.

Dle radm vytvet takov produkty, kter mete nkolikrt vyrobit znovu. Kvli dvma, tem kouskm se nevyplat platit fotografce za focen, vkldat zbo na web, pst k tomu texty. m vcekrt jste schopni vrobek vytvoit znovu, tm se vm sniuj nklady na ten jeden kousek.

Tak si myslm, e je teba udlat si analzu, co dl konkurence. A to plat nejen v oblasti dtskho obleen, ale v jakmkoliv oboru. Jde o to vdt, co kdo dl a najt si nco, co nikdo nedl, nebo to dlat pln jinak. A asi nejdleitj rada, kter tak plat nap vemi obory neekejte a…

S jakm kapitlem se d rozjet byznys rukodlnho tvrce dtskho obleen? Mte spotno, kolik penz jste na zatku vloila do ltek, nit, icch stroj, energie, webovch strnek, e-shopu a dalch nezbytnost.
Kapitl jsem nemla dn, lze zat opravdu s minimem. ic stroje jsem mla a jedinou mou vt investic bylo logo, kter m stlo est tisc korun. A ltky samozejm, kter jsem ale nakupovala nerozvn. Jene s malm nebo dnm kapitlem jde vechno stran pomalu.

Pokud chcete rst rychleji, je poteba do svho podnikn penze investovat, napklad podit si kvalitn vybaven. A nen to jen o icch strojch, ale v ppad, e prodvte online, budete potebovat tak pota, chytr telefon, ppadn fotoapart, svtla, stativ. A tak investovat do spolupracovnk a propagace, neustle se vzdlvat… A hlavn, mt dobr pln!

Zaala jste t v lese u chalupy ve stanu, pedpokldm, e u mte jinou dlnu. Jak jsou vae dal plny?
Ano, koupila jsem si byt a ten jsem si zadila s ohledem na dti i it. Take mm dnes ic dlnu, navc i s dtskm koutkem. A co mm v plnu? Momentln em rozjezd Pinterestu (celosvtov katalog npad, pozn. red.). Tato s m neskuten chytla. Dle mm pipraven plny na prodej v zahrani, kde chci nabzet hlavn originly ze zero waste kolekce. V tuto chvli tak pracuji na tom, aby m obleen bylo ve vce kamennch prodejnch.

Podnikn m smysl, kdy penze pin. Kolik se d tmto podniknm vydlat a jak to mte nastaven, aby firma postupn rostla a ivnost v uivila?
Kad mme jin poadavky a jin ivotn standardy a co je pro jednoho mlo, me druhmu pln stait. itm se uivit d, jen je teba to sprvn nastavit. Ujasnit si priority a smr. J u teba neiji originln zakzky na mru. Je to ohromn nron co do komunikace se zkaznicemi i asu na vytvoen originlu. Tmto smrem jt nechci, ale doku si pedstavit, e bude jin firma perfektn fungovat pouze na zakzkov vrob.

Nechci zatm ani zamstnvat nkolik vadlen a vrobky sekat po tiscch a starat se jen o byznys. To by m taky nebavilo. Take hledm njak zlat sted, kter spatuji ve tvoen limitovanch mench kolekc, kter budou vychzet nkolikrt ron a budou zaloen na kvalit.

Kdy se eknou penze, co pro vs znamenaj?
Penze jsou prostedkem k uspokojovn mch poteb a poteb mch dt. Nepotebuji je shromaovat a hromadit, ale potebuji mt uritou zlohu, do kter v ppad nutnosti mohu kdykoliv shnout. Zisky z podnikn se mohou msc od msce vrazn liit a je teba potat s tm, e se vm mohou rozbt stroje, onemocn vm dt nebo cokoliv jinho…

Povolnm jste kurtorka umn, te to vypad, e se k oboru nejsp nevrtte, nebo snad ano? m vs podnikn napluje, e mu dvte pednost?
Kurtorstv se sten vnuji stle, ale jen velmi okrajov. Je to prce neskuten zajmav a kreativn, ale u bych nechtla ani bt zamstnanec. Podnikn, a je o tolik nronj, je tak o tolik svobodnj Jste zkrtka svm pnem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno