Zanal se tymi zamstnanci, dnes jich m devadest a prodv i do svta

0
304

Vae firma funguje u 27 let, jste na to pyn?
Kdy pemlm o zatcch mho podnikn, obas si km, jak jsem se do takovho oboru vbec mohl pustit. Natst u se stalo a jsem rd, e firma funguje a doufm, e fungovat bude. Stle se snam bt pi zemi, protoe jak se k, pcha pedchz pd.

Spolenost jste zaloil v roce 1994, jak to zaalo?
V roce 1994 piel jeden mj kamard na mylenku zaloit firmu, kter by se zabvala projekc, dodvkou a mont vtah. Mylenka to nebyla patn, i kdy je pravda, e u v t dob u ns existovala konkurence, nejen mal esk firmy, ale i nadnrodn spolenosti, kter hledaly cestu k mstnmu trhu.

Vhal jste, zda do toho jt? Nebl jste se konkurence nebo toho, e neuspjete?
Jeliko jsem pedtm pracoval v nmeck firm a ml jsem hodn kontakt doma i v cizin, tak jsem do toho el, pestoe jsem s podniknm neml vbec dn zkuenosti.

Samozejm, e zatky nebyly jednoduch. Nejprve se nae firma ivila hlavn projekc, se kterou jsem jako technik ml nejvce zkuenost. Ale u za pr msc jsme zaali prodvat nkter vtahov komponenty a postupn jsme zskvali novou klientelu. Tehdy jsme mli tyi zamstnance.

U o rok pozdji jste zaal s vlastn vrobou. Co ve tomu pedchzelo? A co bylo nejt잚?
Vlastn vrobn program jsme zahjili v pronajatm vrobnm prostoru. Bylo to obdob pln novch npad, nakoupili jsme vrobn stroje. Bohuel toto obdob bylo i hodn bolestiv na financovn v rmci vr, roky dosahovaly i hodnoty okolo 20 %.

Ve stejnm roce jsme se se spolenkem rozeli a od roku 1996 je MSV Liberec firma ryze vtahsk. Zakzek ale pibvalo, a u o dva roky pozdji jsme se sthovali do novch prostor.

Jak se za dobu vaeho psoben na trhu promnila tato oblast, a u co se tk nrok na bezpenost nebo nrok klient?
Zkaznci jsou m dl tm vce nronj, protoe dnes ji mohou porovnat a vybrat si vtahy od rznch firem, jak nrodnch, tak nadnrodnch. Na vhodou je, e mme vlastn vrobu, a tm se meme zkaznkm pizpsobit v jejich rozmrovch a designovch poadavcch.

Bhem psoben na firmy se bezpenostn normy zmnily nkolikrt a na povinnost je nejen tyto normy dodrovat, ale i upozorovat nae zkaznky na ppadn nedostatky jejich vtah. V servisu udrujeme okolo t tisc vtah a nememe si dovolit mt s nimi dn problmy.

Uml byste spotat, kolik vtah u jste vyrobili?
Troufm si odhadnout, e nae firma vyrobila okolo pti tisc vtah i jejich st. Neznamen to pouze celky vtah, ale tak jenom komponent, protoe si od ns objednvaj vrobu i men servisn firmy, kter nemaj vlastn vrobu.

Ji Kraus (59 let)

 • Vystudoval SPSE Liberec.
 • Po kole nastoupil do Montnch zvod v Liberci, kde pracoval jako konstruktr vtah.
 • Byl technikem a vedoucm stediska Drany Liberec ve firm Technolift.
 • V roce 1994 se svm spolenkem zaloil firmu MSV Liberec.
 • Od roku 1996 je jedinm majitelem firmy.
 • Je enat, m 3 dti (dva syny, jednu dceru) a ti vnouata.
 • Byl vrcholovm sportovcem, v roce 1981 zskal titul mistra Evropy na dvousedadlovch sanch.
 • Po ukonen sportovn kariry njak as pouze pracoval, a jak sm k, to nebylo dobr. Proto se opt vrtil ke sportu, cvi, jezd na kole, v zim preferuje sjezdov lyovn a bky.
 • Jeho velkm konkem je filatelie. Zabv se hlavn polrn tmatikou z oblasti Antarktidy, kter je mu jako bvalmu zimnmu sportovci nejbli.
 • Je lenem Prestige Philately Clube Prague a Svazu eskch filatelist.
 • Spolupod Evropskou vstavu znmek a Polar Salon Liberec 2022, kter se uskuten letos v jnu v Liberci.

Uspli jste i za hranicemi, pamatujete si jet na svou prvn zahranin zakzku? Kde nejdl vae vtahy najdeme?
Prvn vtahy, kter jsme dodvali do zahrani, byly pro nae konzulrn zastoupen v Bernu, Tbilisi a v Bukureti. Tyto dodvky byly vtinou pes tuzemsk stavebn firmy, kter byly poveny kompletn dodvkou na kl.

Pelom ve vlastnch dodvkch vtah do zahrani zaal asi ped sedmi lety a vlastn to byla nhoda. Potkal jsem se s bvalm kolegou, kter v t dob pracoval v Londn a nabdl nm spoluprci na dodvkch vtah do Anglie. Jeliko tyto firmy expanduj i mimo Evropu, dodvali jsme vtahy napklad do Kataru i Austrlie.

Jsou zahranin dodvky odlin?
Zpravidla nejde o typov a sriov vyrbn vtahy, ale spe o rzn speciality podle poadavk zkaznka. Nejen co se tk designu, ale teba i nosnosti. Napklad tzv. auto vtahy uvezou i vce ne 5 tun.

V ppad zahranin zakzky je tak zcela rozdln zpsob dopravy. Nejen, e je poteba vyeit celn deklarace, ale zrove s tm souvis i speciln zabalen zbo, nap. devn palety mus bt oeteny proti vekerm kdcm apod. Na ve muste piloit certifikty. Pokud tyto paprov zleitosti mte vyzeny, mete nakldat, ale jen do kontejner urench pro dopravu na moi.

Dnes zamstnvte 90 lid. Na webu hledte nov pracovnky, jak se vm da obsazovat voln pozice? Koho je nejt잚 sehnat?
V dnen dob je sloit najt jakhokoliv kvalitnho zamstnance. Pro n obor jsou to hlavn servisn technici a monti. Samozejm, e i jin obory na innosti jsou nedostatkov (nap. konstrukti, svei apod.), ale s tm si zatm umme poradit.

Jak mte plny do budoucna?
Co se tk mch pln do budoucna, chtl bych jet dokonit njak sv mylenky v rmci vroby a skladovn v naem objektu. Pot bych chtl v rmci dchodu vce asu vnovat svm konkm a dalm volnoasovm aktivitm. Zle jenom na dtech, jak uchop vzvu k pevzet firmy.

Co vm podnikn dalo? Nebo vzalo?
Nauil jsem se, e v podnikn mus lovk obas umt rychle zareagovat a tak umt naslouchat druhm, i kdy konen rozhodnut je stejn na nm. Ml jsem monost potkat se smnoha zajmavmi lidmi z rznch obor v tuzemsku i v zahrani. Byla to pro m i motivace zdokonalit se v anglitin, kterou dnes vyuvm i v rmci svho hobby.

Tak hledte zamstnance? Vyberte si je ze 120 tiscov databze uchaze na portlu jobDNES.cz.

Bohuel v vodu podnikn jsem byl nucen asto prci upednostnit ped rodinou, co si dnes nkdy vytm.

Na zatku rozhovoru jste mikal, jak jsem se do takovho oboru vbec mohl pustit. Pustil byste se do nj znovu?
To je docela zajmav otzka. Kdybych byl ve vku, kdy jsem zanal, tak asi ano. Myslm, e zkuenosti spojen s podniknm a s vrcholovm sportem jsou dobrou devzou pro ivot.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno