Zkrcench vazk pibv. V inzertech je ale obvykle nenajdete

0
51

Flexibiln pracovn vazky vyuv pravideln 19 procent zamstnavatel, dalch 69 procent pak jen obas nebo vjimen a 12 procent nenabz tuto formu zamstnvn vbec. Zjem o zkrcen vazky ze strany zamstnanc je m dl vt, zamstnavatel vak na tyto jejich poteby reaguj jen pomalu. V prbhu roku 2021 vzrostlo vyuvn zkrcench i stench pracovnch vazk pouze ve 27 procentech firem, k Martin Malo, editel Grafton Recruitment a GI Group. Z jeho pohledu tak firmy tento nstroj v boji proti nedostatku uchaze o prci nevyuvaj dostaten. Sta se podvat na sla z jinch zem.

V esk republice je na zkrcen vazek zamstnno pouhch 4,9 procenta zamstnanc, kvli emu jsme v tto oblasti siln pozadu za ostatnmi zemmi EU. Za nmi jsou u jenom tyi zem Chorvatsko, Slovensko, Maarsko a Bulharsko, kde jsou to jen necel 2 procenta pracovnho trhu, pibliuje sla Roman Pilek, ekonom a spoluzakladatel spolenosti Zlat rezervy. Dodv, e prmr EU je pitom 19 procent, piem zcela dominuje Nizozem se svmi neuvitelnmi 47 procenty. Vysok podl zamstnanc na zkrcen pracovn vazky m tak vcarsko, Japonsko a Velk Britnie.

V prmyslu a nkterch slubch to moc nejde…

Uritou roli v tom me hrt fakt, e R je prmyslov zem a vroba se na tom stavt ned. A nejvce lid chyb prce ve vrob. Stejn tak to me bt problm tak v nkterch dalch oborech, napklad logistice. U vtiny provoznch pozic je pro ns obtn sladit zkrcen vazky s potebami provozu, potvrzuje Jaroslava indelov, HR manaerka Geis CZ. Tam, kde to ale provozn mon je, teba na administrativnch pozicch, se sna zamstnancm vyjt vstc. Osvdily se jim pitom hlavn estihodinov vazky.

Podobn je to v sektoru nkterch slueb, napklad v cestovnm ruchu. Zkaznkm jsme k dispozici tm 365 dn v roce. A je pro ns klov nabdnout klientm stoprocentn sluby. Jsou tedy stediska, kde jsme nuceni vyadovat opravdu pln vazky, k Matj Kratochvl, generln editel Rodinnho arelu Lipno.

Hledte prci? Vlote si svj ivotopis na pracovn portl jobDNES.cz a prce si Vs najde sama.

Samozejm ale u stedisek, kde to provoz umouje, monost zkrcench vazk nabzme. V tomto ohledu se na Lipn sousted na zamstnance na rodiovsk dovolen, nebo ty, kte po rodiovsk nastupuj zpt do prce. Stejn tak pistupuj ke kolegm, kte odchzej do dchodu, ale maj zjem i nadle pr hodin denn pracovat.

Tak podle Barbory Nikolaus, zstupkyn pro esko spolenosti Wildling Shoes, je v jejich spolenosti problm zkrcench vazk na oddlench, kde je poteba dodrovat smny. Tedy u zkaznickho servisu nebo lid pracujcch v jejich showroomech. V ostatnch oddlench si kad nastavuje vi vazku sm podle svch asovch monost a po dohod se svm nadzenm. Zde nedlme rozdly, zkrcen vazek u ns vyuvaj i manaei na nejvych pozicch, uvedla Nikolaus. Dodv, e nepsanm pravidlem je ale pracovn doba minimln 20 hodin tdn.

v podnikovch slubch bez problm

Pesto zstv mnoho obor a zamen, kde zkrcen pracovn vazky mohou fungovat bez problm. Tedy kdy se chce. Podl flexibilnch pozic se zkrcenmi vazky roste napklad v centrech podnikovch slueb. Ty nyn pedstavuj 14 procent celkov pracovn sly. V prbhu letonho roku vak 39 procent center plnuje jejich podl jet zvit.

Tyto plny jsou do znan mry ovlivnny poptvkou ze strany zamstnanc. Cel ada center registruje rostouc zjem o zkrcen vazku, nejastji na 0,75. N obor tvo z 59 procent eny ve vku v prmru 36 let, a prv to je dle Eurostatu skupina zamstnanc, kter poaduje zkrcen vazek nejastji, dokonce tyikrt astji ne mui, k Jonathan Appleton, f asociace ABSL s tm, e obor svou nabdkou zkrcench vazk ji nyn tm trojnsobn pekonv esk prmr.

Teba ve spolenosti SAP Services pat mezi profese, kter asto vyuvaj monost zkrcenho vazku, napklad etn, personalista, programtor, i datov analytik. Pro ns jako zamstnavatele je asto velkou vzvou najt pro zbytek vazku dalho kvalifikovanho zamstnance. Toto sil se nm vak vrac v podob spokojenjch zamstnanc, komentuje Iveta Chvlov, editelka SAP Services.

Jako zamstnavatel podle n mohou zskat poskytovnm zkrcench vazk hned nkolik vhod. Lid jsou asto koncentrovanj a produktivnj, jeliko si dokou lpe rozvrhnout pracovn dobu. Zkrcen vazek a lep vyven pracovnho a soukromho ivota me navc pomhat pedchzet syndromu vyhoen.

Nejsnze dostupn jsou pro stvajc zamstnance firem

Velkou podporu maj rovn v esk spoiteln. Aktuln zde pracuje na zkrcen vazek tm 850 zamstnanc, co je necel desetina ze vech zamstnanc banky. 429 z nich pracuje na pobokov sti. Nejvce smluv se zkrcenm vazkem je uzaveno na pozici osobnho banke, specialisty klientskho centra nebo specialisty zkaznickch slueb, upesuje Petra Ondruov, kter je ldrem pro diverzitu v esk spoiteln.

Nejastji vyuvan zkrcen vazek je ty ptinov (4denn pracovn tden), dle tak ttvrten (6hodinov denn pracovn doba) nebo tak 90procentn vazek. Polovin vazek je a na 4. mst v potu uzavench smluv. Devt z deseti zamstnanc pracujcch ve Spoiteln na zkrcen vazek jsou eny, vtin z nich je mezi 3049 lety. 80 procent zamstnanc pracujcch na zkrcen vazek jsou rodie. Zkrcen vazek jim umouj po dohod s nadzenm manaerem. Ve Spoiteln sbr pracovn zkuenosti tak vce jak 350 student, ti ale vtinou pracuj na dohody.

Alternativou ke zkrcenm vazkm, kterou Spoitelna takt nabz, je flexibiln forma prce Job sharing (tzv. sdlen pracovn msto), kdy jedno pracovn msto zastv souasn vce zamstnanc. Ti si mezi sebou rozdl pracovn npl i pracovn dobu, co jim umouje fungovat na zkrcen pracovn vazek.

Krat vazky nabz rovn ve spolenosti Sodexo, a to zejmna stvajcm zamstnancm. Mon to je vtinou po individuln dohod. Nejastji v Sodexo, stejn jako v jinch firmch, hledaj zkrcen vazky rodie mench dt a u to zdaleka nejsou jen matky, i kdy stle v tto skupin pevauj. Po stench vazcch se ptaj i studenti, kte chtj zskat praxi pi vysok kole nebo senioi v dchodu, kte by rdi zstali v kontaktu s pracovnm prostedm.

V poslednch letech se ale objevuj tak absolventi nebo mlad profesionlov, kte se krom prce vnuj i dalm svm projektm nebo cestovn, a nechce se jim pracovat na cel vazek, dopluje Martina Machov, personln editelka Sodexo Benefity. Postupn se podle jejho nzoru bude trh prce s nastupujcmi generacemi rozvolovat a stane se standardem, e lid budou pracovat projektov pro vce zamstnavatel a budou stdat rzn typy vazk podle toho, jak jim to bude prv vyhovovat.

Budoucnost maj krat vazky i ve kolstv a zdravotnictv

Prostor pro variabilitu pracovn doby nabz do urit mry tak kolstv. Napklad Stedn odborn kola Jarov m vce ne 200 zamstnanc, z toho piblin ti tvrtiny jsou pedagogov, zbytek nepedagogit pracovnci. Na sten vazek tu pracuj nkte uitel, kte jsou ji v dchodu a chtj si k nmu pivydlat. A mme i uitele, kte u na zkrcen vazek na vce kolch. To ve kolstv nen vjimkou, popisuje Miloslav Janeek, editel SO Jarov. Nkdy pedagoga na krat vazek hled kola sama, podle potu hodin, kter kola potebuje obsadit. sten vazky maj i nepedagogit pracovnci, zde jde nejastji o maminky mench dt.

Bnou prax jsou sten vazky rovn ve zdravotnictv. Tak teba Soukrom on klinika Gemini m zhruba 300 zamstnanc (90 procent jsou eny), 63 z nich (tedy zhruba 20 procent) pracuje na zkrcen vazek. A to nap vemi pozicemi, od tch stejnch jako jsou lkai a zdravotn sestry, a po administrativn pozice na centrle. Pracuj tu pitom s vazky od 0,2 do 0,9. Nejastji vyuvan je ale klasick polovin vazek.

Dky tomu, e jsme vt zamstnavatel, tak meme flexibilnji pracovat s naplnnm potebn kapacity pracovnch vazk. Co u mench spolenost me bt komplikovanj, k Tom Joek, HR manaer Soukrom on kliniky Gemini. Vyjt vstc se sna jak tm, kte chtj prost jen vce asu i pro osobn ivot, tak tm, pro n je to nutnost. Napklad kolegynm, kter se vracej z rodiovsk dovolen. Je pro ns smysluplnj nabdnou matce, kter se doma star o dt a neme nastoupit na pln vazek, sten vazek. My za to zskme zauenho a plnohodnotnho spolupracovnka, vysvtluje Joek. U kandidt na prci v Gemini probraj monosti pi osobnm setkn.

Na doplnn kapacit svch tm rda vyuv pracovnky na krat vazky tak prask FYZIOklinika. A to nap celou firmou, na pozicch fyzioterapeut, masr, recepnch, administrativnch pracovnk v kanceli i v preventivnch tmech. Dvody pro zkrcen vazky jsou rzn. Li se to profesi od profese. Napklad ne vichni masi zvldnou podvat svj perfektn vkon celch 8 hodin denn, a tak vol ty nebo 6hodinov vazky, uvd pklad Zdenk Blek, editel FYZIOkliniky. U naich preventivnch tm je vyuvme v dob, kdy nemme pokryt smny kmenovmi zamstnanci, napklad pes zimu. U sezonnch slueb zase potebujeme dokrt smny mimo bnou pracovn dobu.

Nejvt zjem o krat vazky maj i zde eny na rodiovsk dovolen. Typicky jde o fyzioterapeutky. Jde rovn o studenty vysokch kol, kte si na FYZIOklinice dlaj brigdy nebo praxe. Musm ale tak piznat, e nemm moc rd, pokud se njak uchaze sna pracovat zrove u t zamstnavatel a k nm pijde na dal zkrcen vazek, aby si pivydlal. V takovch ppadech jim radji nabzme, jestli u ns nechtj pracovat naplno. Ono se to v delm horizontu vdy tomu lovku vymst a zane bt vyhoel, mysl si Blek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno